Sou nou

Sipòte moun yo viv, travay ak patisipe nan kominote yo

Biwo New York State pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) responsab pou kowòdone sèvis pou New Yorkers ki gen andikap nan devlopman, tankou andikap entelektyèl, paralezi serebral, sendwòm Down, twoub spectre otis, sendwòm Prader-Willi ak lòt andikap newolojik. Nou bay sèvis dirèkteman ak atravè yon rezo apeprè 450 ajans ki bay sèvis san bi likratif.

OPWDD te kreye nan 1978 kòm Biwo pou Retardasyon Mantal ak Andikap Devlopman, yon ajans leta endepandan nan nivo kabinè, sitou akòz bezwen yon antite otonòm pou aplike dekrè konsantman Willowbrook ak fèmti ak rediksyon nan enstitisyon ki te lakòz. Nan deseni ki vin apre yo, li vin youn nan pi gwo ajans eta a. Moun ki te sipòte pa ajans sa a ak manm fanmi yo te fòme yon patenarya travay solid ki te fòme fason sistèm nan te grandi pou sipòte yon kantite moun ki gen andikap devlòpmantal pou yo viv ak plis endepandans nan kominote yo.

An 2010, ajans la ak patnè moun ki gen enterè li yo te make yon etap enpòtan istorik pou moun yo sipòte lè Eta New York te chanje non ofisyèl ajans lan, e li te elimine tèm “retardasyon mantal” nan nouvo tit li a.

Sipò ak sèvis, ki enkli sèvis swen alontèm ki finanse Medicaid, tankou sèvis abilitasyon ak klinik, ansanm ak sipò rezidansyèl ak sèvis pou plis pase 40,000 moun, yo bay prensipalman nan anviwònman kominotè atravè eta a. 

Anplis de sèvis Medicaid sa yo, OPWDD bay tou sèvis sipò pou fanmi Eta New York ki finanse, ki fèt pou ede fanmi yo bay swen pou moun yo renmen yo k ap viv aplentan nan kay fanmi yo, ak sipò travay, ki gen ladann travay kontinyèl. antrenè, matche travay, ak fòmasyon pwofesyonèl.

Vizyon ak Valè
Vizyon

Moun ki gen andikap devlòpmantal yo jwi relasyon ki gen sans ak zanmi, fanmi ak lòt moun nan lavi yo, fè eksperyans sante ak kwasans pèsonèl epi viv nan kay yo chwazi epi patisipe totalman nan kominote yo.

Valè

Valè nou yo dekri fason nou kominike avèk moun n ap sèvi yo, fanmi yo, anplwaye yo, kominote a ak youn ak lòt, tankou konpasyon, diyite, divèsite, ekselans, ak onètete.

 

Prensip Gid

Prensip gid nou yo montre fason nou fè biznis:

Mete moun nan premye, maksimize opòtinite, ankouraje ak rekonpanse ekselans, bay aksè ekite, nouri patenarya ak kolaborasyon, epi mande responsablite ak responsablite.

Planifikasyon Estratejik
OPWDD pran angajman pou l kreye yon sistèm livrezon sèvis nan Eta New York ki asire aksè, ekite ak dirab pandan l ap adrese bezwen moun nou sipòte yo. Nou kwè tout Nouyòkè ki elijib ki gen yon andikap devlòpmantal merite opòtinite egal pou jwenn aksè nan sèvis OPWDD kèlkeswa kote yo abite nan eta a, laj yo oswa etnisite yo. OPWDD ap chèche fidbak pati konsène yo regilyèman pou enfòme desizyon nou yo epi reyalize objektif sistèm nou yo atravè pwosesis planifikasyon estratejik nou an.

Òganizasyon Ajans

Konsèy & Konsèy
Konsèy Kowòdinasyon Entè-Biwo

Konsèy la se yon antite kolaboratif ki kreye pou amelyore kontinwite ak kowòdinasyon sèvis pou Nouyòkè atravè ajans eta yo.

Komisyon Konsèy Vizitè yo

Konsèy Vizitè yo konpoze de defansè volontè ki enspekte etablisman kote moun ap resevwa swen ak tretman nan men sant sikyatrik New York State opere, sant sikyatrik pou timoun ak etablisman biwo sèvis devlopman OPWDD yo opere.

Kontakte nou
Yon lis konplè kontak OPWDD.
Konpoze 7-1-1 pou w jwenn New York Relay pou moun ki gen pwoblèm pou tande oswa ki gen yon andikap pou pale.