Dwa Debaz Ou yo

Ou gen dwa pou:

 • Jere pwòp lajan ou
 • Fè pwòp orè ou
 • Deside kisa pou w fè ak jounen w
 • Gen vi prive lakay ou
 • Patisipe nan kominote w la
 • Kenbe tèt ou an sekirite
 • Fè pwòp zanmi w
 • Chwazi pwòp relasyon ou yo
 • Pratike relijyon ou oswa kwayans ou
 • Vote Pou Kandida Ou yo
 • Fè pwòp objektif ou
 • Egzèsis Endepandans Ou
 • Fè pwòp chwa w yo, menm jan ak nenpòt lòt moun
   

Se lavi ou

Si w bezwen èd pou w jwenn lavi w vle a, ou ka pale ak moun ki ede w planifye sèvis ou yo, zanmi w, fanmi w oswa youn nan anplwaye w yo.
 

Konfidansyalite w

Lwa sou Ijyèn Mantal Eta Nouyòk (MHL) ak Règ sou Konfidansyalite HIPAA federal egzije founisè tankou OPWDD pou asire konfidansyalite enfòmasyon klinik ak sante w ki pwoteje. Sa enkli nenpòt enfòmasyon ki gen rapò ak swen ak tretman ou oswa nenpòt enfòmasyon ki ta ka idantifye w kòm k ap resevwa sipò ak sèvis OPWDD.

Angajman konfidansyalite nou anvè ou
Nan OPWDD, nou pral pwoteje vi prive w epi pataje enfòmasyon sou ou sèlman ak moun ki bezwen konnen epi ki gen dwa wè enfòmasyon yo pou asire w ke w resevwa bon jan sèvis.

Ou gen dwa pou:

 • Gade nan dosye klinik ou yo epi jwenn yon kopi
 • Mande nou chanje dosye w yo si w panse yo pa bon
 • Mande yon lis moun ki te resevwa enfòmasyon klinik ou nan men OPWDD
 • Mande OPWDD pou pa itilize oswa pataje enfòmasyon klinik ou nan kèk ka
 • Mande yon kopi avi sa a sou papye
 • Pote plent si w kwè yo vyole dwa w sou vi prive

OPWDD pral sèlman itilize oswa pataje enfòmasyon klinik ou a ak lòt moun san konsantman ou pou:

 • Tretman - pou ba w sèvis dapre Plan Sèvis Endividyalize w la oswa pou w jwenn nouvo sèvis pou ou
 • Peman - pou w peye pa oumenm oswa yon konpayi asirans, Medicare oswa Medicaid, lòt ajans gouvènman oswa lòt moun ki responsab pou peye pou sèvis ou yo.
 • Operasyon swen sante - pou dirije pwogram nou yo ak asire w ke anplwaye yo swiv règ yo 
 • Lòt rezon lalwa pèmèt - tankou rezon sante ak sekirite, pwosè, demann ki fè respekte lalwa

Epitou, si w dakò, OPWDD pral pataje enfòmasyon w ak fanmi ak zanmi ki patisipe nan swen w. OPWDD pral pataje enfòmasyon w pou lòt rezon, tankou rezon piblikasyon, sèlman si w ban nou konsantman w alekri.

 
 

Dwa Ou Pou Vote

Egzèsis Dwa Ou Pou Vote

Tout Ameriken gen dwa pou yo vote, enkli moun ki gen andikap devlòpmantal. Gen lwa federal ak lwa leta pou veye ak garanti dwa sa a.

Lwa sou Enskripsyon Elektè Nasyonal (NVRA), pafwa yo rele "Lwa Votè Motè", se lwa federal ki asire dwa pou vote pou tout Ameriken. Lwa sa a te siyen nan dat 20 me 1993, epi li gen ladan l dispozisyon espesifik tout eta yo dwe suiv. 

OPWDD defann dwa vòt pou moun ki gen andikap nan devlopman.

Vòt mande kèk planifikasyon. Si w bezwen èd pou w vote, pale ak moun ki sipòte w yo bonè pou èd ou bezwen an ap la lè w bezwen li. Manadjè Swen ak anplwaye ajans founisè yo pare pou ede w. Ekipman pou vote aksesib disponib nan tout biwo vòt yo.

Ou ka vote bonè nan nenpòt kote pou vote bonè nan konte ou, eksepte nan Vil Nouyòk kote votè yo plase pa adrès nan yon sèl sit pou vote bonè.

Dat Pou Sonje

Dat limit pou enskri pou vote se 28 oktòb 2023.
Vòt bonè a ap soti 28 oktòb rive 5 novanm.
Jou Eleksyon an se 7 novanm 2023.

Enskri pou Vote

La Konsèy Eleksyon Eta New York sit entènèt pral eksplike kijan pou:

 • enskri pou vote,
 • vote bonè oswa pa bilten vòt absan,
 • chèche konnen ki kote biwo vòt ou ye, epi
 • aprann sou Dat ak Dat limit Eleksyon New York State .

Li gen tou konsèy itil sou Ki jan yo EnskriKonnen machin pou vote wSatisfè Bezwen Aksè Votè yo, e plis. 

Jwenn èd pou anrejistre pou vote

Si w bezwen èd pou w enskri pou w vote, kontakte koòdonatè OPWDD a National Voter Registration Act (NVRA) nan tout eta a nan [email protected] oswa lè w rele (518) 474-2757.  

Pou aprann sou kandida yo ak sou eleksyon w, ale nan...

Enkyetid oswa Kesyon?

Si w gen nenpòt pwoblèm lè w vote, ou ka kontakte:

 • Liy dirèk Pwoteksyon Eleksyon an nan 1-866-OUR-VOTE o
 • Disability Rights New York nan [imel pwoteje], (518) 432-7861 vwa), (518) 512-3448 (TTY), oswa (800) 993-8982 (Gratis)

Plis enfomasyon

Kesyon yo poze souvan

Resous pou vote

Pou fè yon plan pou vote, ale nan:

Pou Anrejistre pou Vote, Jwenn Enfòmasyon Vòt Bonè, Jwenn Enfòmasyon Vòt Absan, Idantifye Kote Vòt ou a epi Aprann Sou Dat ak Dat limit Eleksyon New York State , ale nan:

 • Sit entènèt Konsèy Eleksyon Konte w la.
 • Jwenn sit entènèt Komisyon Konsèy Eleksyon Konte w la nan Konsèy Elektoral New York State (www.elections.ny.gov)
 • KOUMAN ak KOTE Mwen Ka Vote? (voteearlyny.org)