Dwa Debaz Ou yo

Ou gen dwa pou:

 • Jere pwòp lajan ou
 • Fè pwòp orè ou
 • Deside kisa pou w fè ak jounen w
 • Gen vi prive lakay ou
 • Patisipe nan kominote w la
 • Kenbe tèt ou an sekirite
 • Fè pwòp zanmi w
 • Chwazi pwòp relasyon ou yo
 • Pratike relijyon ou oswa kwayans ou
 • Vote Pou Kandida Ou yo
 • Fè pwòp objektif ou
 • Egzèsis Endepandans Ou
 • Fè pwòp chwa w yo, menm jan ak nenpòt lòt moun
   

Se lavi ou

Si w bezwen èd pou w jwenn lavi w vle a, ou ka pale ak moun ki ede w planifye sèvis ou yo, zanmi w, fanmi w oswa youn nan anplwaye w yo.
 

Konfidansyalite w

Lwa sou Ijyèn Mantal Eta Nouyòk (MHL) ak Règ sou Konfidansyalite HIPAA federal egzije founisè tankou OPWDD pou asire konfidansyalite enfòmasyon klinik ak sante w ki pwoteje. Sa enkli nenpòt enfòmasyon ki gen rapò ak swen ak tretman ou oswa nenpòt enfòmasyon ki ta ka idantifye w kòm k ap resevwa sipò ak sèvis OPWDD.

Angajman konfidansyalite nou anvè ou
Nan OPWDD, nou pral pwoteje vi prive w epi pataje enfòmasyon sou ou sèlman ak moun ki bezwen konnen epi ki gen dwa wè enfòmasyon yo pou asire w ke w resevwa bon jan sèvis.

Ou gen dwa pou:

 • Gade nan dosye klinik ou yo epi jwenn yon kopi
 • Mande nou chanje dosye w yo si w panse yo pa bon
 • Mande yon lis moun ki te resevwa enfòmasyon klinik ou nan men OPWDD
 • Mande OPWDD pou pa itilize oswa pataje enfòmasyon klinik ou nan kèk ka
 • Mande yon kopi avi sa a sou papye
 • Pote plent si w kwè yo vyole dwa w sou vi prive

OPWDD pral sèlman itilize oswa pataje enfòmasyon klinik ou a ak lòt moun san konsantman ou pou:

 • Tretman - pou ba w sèvis dapre Plan Sèvis Endividyalize w la oswa pou w jwenn nouvo sèvis pou ou
 • Peman - pou w peye pa oumenm oswa yon konpayi asirans, Medicare oswa Medicaid, lòt ajans gouvènman oswa lòt moun ki responsab pou peye pou sèvis ou yo.
 • Operasyon swen sante - pou dirije pwogram nou yo ak asire w ke anplwaye yo swiv règ yo 
 • Lòt rezon lalwa pèmèt - tankou rezon sante ak sekirite, pwosè, demann ki fè respekte lalwa

Epitou, si w dakò, OPWDD pral pataje enfòmasyon w ak fanmi ak zanmi ki patisipe nan swen w. OPWDD pral pataje enfòmasyon w pou lòt rezon, tankou rezon piblikasyon, sèlman si w ban nou konsantman w alekri.

 
 

Dwa Ou Pou Vote

Egzèsis Dwa Ou Pou Vote
Tout Ameriken gen dwa pou vote, enkli moun ki gen andikap nan devlopman, epi gen lwa federal ak lwa leta pou veye ak garanti dwa sa a.

OPWDD pran angajman pou l asire dwa vòt yo respekte pou moun n ap sèvi yo e pou chak moun jwenn opòtinite pou yo enskri pou vote. 

Ki jan yo Enskri 
Ou gen anpil opsyon lè li rive enskri pou vote. Konsèy Eleksyon Eta Eta New York la gen enfòmasyon itil pou moun ki gen andikap devlòpmantal, ak konsèy sou Fason pou Anrejistre , Konnen Machin Vot ou , Satisfè Bezwen Aksè Votè yo , ak plis ankò. 

Anrejistreman Elektè ki baze nan ajans 
OPWDD ofri asistans ak enskripsyon elektè pou moun nou sipòte yo. Nenpòt moun ki ta renmen enfòmasyon oswa asistans nan enskripsyon ka kontakte koòdonatè OPWDD a National Voter Registration Act (NVRA) nan tout eta a nan [email protected] oswa lè w rele (518) 474-2757 . Gade Kesyon yo poze souvan.

Lwa sou Enskripsyon Elektè Nasyonal (NVRA)
"Motor Voter Act" se lwa federal ki garanti dwa pou vote pou tout Ameriken. Lwa sa a te siyen nan dat 20 me 1993, epi li gen dispozisyon espesifik tout eta yo dwe suiv.