Randevou Doktè

Planifye sèvis ou yo

Manadjè Swen ou chwazi a ap ede ou planifye sèvis ou yo

Apèsi sou lekòl la
Ede w jwenn sipò ak sèvis ou bezwen yo

Planifikasyon sèvis ou yo -- oswa sèvis yo pou moun ou renmen yo -- kapab yon travay redoutable, sitou si ou se nouvo nan sistèm OPWDD la.

Yon fwa yo konsidere w elijib pou sipò ak sèvis OPWDD atravè pwosesis Pòt devan an , pwochen etap ou se jwenn yon Manadjè Swen.

Plan lavi ou menm ak Manadjè Swen an kreye ansanm lè l sèvi avèk yon pwosesis planifikasyon ki santre sou moun ap reflete objektif lavi w ak bezwen k ap chanje. 

Jesyon Swen
OPWDD ofri de opsyon jesyon swen, Jesyon Swen Sante nan Domicile, ak Sipò pou Plan Sèvis Debaz Lakay ak Kominote. Moun ki abite nan rejyon downstate Eta New York kapab tou enskri nan pwogram FIDA-IDD.
Plan lavi w
Devlope Plan lavi w

Manadjè Swen ou a pral travay avèk ou, ak nenpòt lòt moun ou panse ta dwe patisipe, pou devlope Plan Lavi ou a lè l sèvi avèk yon apwòch ki santre sou moun. Manadjè Swen ou a pral dokimante nan Plan lavi ou sipò yo, sèvis ak resous kominotè ou bezwen yo ak kijan w ap jwenn yo.   

 

Kowòdone sèvis ou yo

Kowòdinasyon sipò ak sèvis ou yo se travay Manadjè Swen ou a. Manadjè Swen ou a ap asire tou swivi randevou medikal yo, kominikasyon ant founisè yo ak sèvis ou yo ann akò ak objektif Plan Lavi ou a.

Kreyasyon Plan Lavi ou a fèt ak enfòmasyon yo pran nan rezime Sistèm Evalyasyon Kowòdone ou (CAS). 

Mete plan w an aksyon

Manadjè Swen ou a pral pataje konesans yo sou resous ki disponib pou ede w fè chwa enfòme. Yo pral fè referans, jwenn founisè sèvis, ofri opsyon lojman -- ede w fè sa ou vle fè. Yo pral kowòdone tou fason ou resevwa sipò ou yo, ki gen ladan tou de sipò natirèl ak sèvis finanse.

Fè yon Chanjman nan Sèvis ki egziste yo