Tranzisyon lekòl la

elèv nan klas la

Trase Chemen Ou

Eksplore opòtinite ki ap tann ou apre lekòl segondè

Fini lekòl segondè ak kòmanse lavi kòm yon adilt se yon moman enteresan pou nenpòt elèv, enkli elèv ki gen yon andikap devlopman. Lekòl ou a ka ede w jwenn enfòmasyon pou w kòmanse planifye avni w. 

Planifikasyon fè tranzisyon an pi fasil men ou dwe aplike bonè pou sèvis yo disponib lè ou bezwen yo. Lekòl ou a pral ede w fè yon plan tranzisyon, ki ta dwe fèt anvan laj 15 an, kòm yon pati nan Plan Edikasyon Endividyalize ou (IEP). Si w planifye davans, plan w ap deja an plas lè w gen 21 an oswa lè w fin gradye nan lekòl segondè. Ou pral pran desizyon sou sa ou vle fè apre lekòl segondè, avèk asistans moun ou chwazi, tankou fanmi ou, zanmi, konseye lekòl la oswa lòt moun.

Opsyon w yo genyen ladan yo kontinye ak lekòl, aprann ladrès travay, jwenn travay peye oswa volontè ak patisipe nan aktivite kominotè. OPWDD ka ede w devlope ladrès pou travay, amelyore kapasite pou w viv, vin pi endepandan epi aktif nan kominote w la.

Paran/Gadyen yo bezwen ranpli yon fòm konsantman pou yo ka kòmanse planifikasyon tranzisyon an. Yon fwa sa fini, OPWDD pral gen otorizasyon pou travay ak estaf lekòl la pou kòmanse pwosesis planifikasyon tranzisyon elèv la.

Fòm sa a disponib kounye a nan sis lang. Si w bezwen dokiman sa a nan yon lang, ki pa sa ki endike anba la a, tanpri kontakte Kowòdonatè Aksè Lang nan OPWDD nan 1-866-946-9733.

Depliyan Planifikasyon Tranzisyon

Fòm Tranzisyon Lekòl, Enfòmasyon ak Oryantasyon

Anba a gen materyèl ki ka telechaje pou ede w kòmanse tranzisyon an nan sipò ak sèvis pou granmoun.

Gen ladan yo:

Lèt paran/gadyen ak enfòmasyon jeneral sou pwosesis tranzisyon lekòl la ansanm ak ki moun pou kontakte.

Fòm Konsantman pou w ranpli epi siyen pou OPWDD kapab travay avèk estaf lekòl la pou kòmanse pwosesis planifikasyon tranzisyon an.

Fèy Enfòmasyon sou Tranzisyon ak Bwochi ki dekri tranzisyon lekòl la ak pwosesis Pòt devan pou jwenn sèvis ak sipò.

Si w bezwen dokiman sa yo nan yon lòt lang pase sa ki nan lis anba a, tanpri kontakte Kowòdonatè Aksè Lang nan OPWDD nan 1-866-946-9733.

Gade Depliyan Planifikasyon Tranzisyon an nan tout lang isit la.