Aksesiblite

Sitwèb sa a sijè a egzijans Règleman Eta Nouyòk NYS-P08-005, "Aksè sou Enfòmasyon ak Aplikasyon ki baze sou Entènèt, ki ka jwenn nan Règleman Eta Nouyòk NYS-P08-005 Aksè nan Enfòmasyon ak Aplikasyon ki baze sou Entènèt .

Règleman Eta Nouyòk NYS P08-005 etabli kondisyon minimòm aksè pou Enfòmasyon ak aplikasyon ki baze sou Entènèt ki devlope, achte, konsève oswa itilize pa antite eta yo. Objektif politik la se ankouraje yon mendèv leta ki pi enklizif epi ogmante disponiblite sèvis gouvènmantal pou tout manm piblik la. 

Kesyon konsènan règleman sa a ta dwe dirije nan Biwo Enfòmasyon Piblik ITS la nan [email protected]

Enkyetid konsènan aksè nan sitwèb sa a ta dwe rapòte bay Dana K. Scalere, OPWDD American with Disabilities Act Coordinator (ADA) nan [email protected] oswa nan telefòn 518-474-7700 .

Ou ka kontakte OPWDD Kowòdonatè Aksè Lang nan tout Eta a nan [email protected] v oswa nan 518-402-4244 . Moun ki gen pwoblèm pou tande itilize NY Relay System 7-1-1. Manm piblik ki planifye pou patisipe nan yon reyinyon, evènman oswa fòmasyon OPWDD epi ki pral bezwen yon entèprèt an pèsòn, tankou pou Lang siy Ameriken, ta dwe kontakte [email protected] . Si sa posib, tanpri bay yon avi de semèn davans pou ede nou ranpli demann sa a.

 

Akomodasyon Piblik:

Eta New York pran angajman pou l asire opòtinite egal pou moun ki andikape yo. Dana K. Scalere se Kowòdonatè Lwa pou Ameriken andikape (ADA) OPWDD.

Si w bezwen plis asistans konsènan akomodasyon piblik NYS OPWDD, tanpri kontakte [email protected] oswa telefone 518-474-7700 . Pa lapòs bay: 44 Holland Avenue, Albany, NY 12229. Moun ki gen pwoblèm pou tande itilize NY Relay System 7-1-1.

OPWDD te pibliye yon Gid Evènman Aksesib pou ede piblik la nan planifikasyon an pèsòn ak evènman vityèl ki aksesib pou moun ki gen tout kapasite.