ADM #2003-01 Sipèvizyon Enfimyè Enfimyè Anplwaye Swen Dirèk ki pa Lisans

Yo te devlope memorandòm administratif sa a pou defini nivo sipèvizyon apwopriye yon enfimyè pwofesyonèl ki anrejistre, ki dwe bay anplwaye swen dirèk ki pa gen lisans k ap fè travay oswa aktivite ki souvan idantifye kòm pwosedi enfimyè dapre seksyon 6908(1)(b). nan Lwa Edikasyon Eta New York.