ADM #2006-01 Egzijans Dokimantasyon Sèvis Abilite pou Jounen Gwoup

Sa a se pou revize egzijans dokiman sèvis abilitasyon an gwoup ki sipòte reklamasyon yon founisè pou ranbousman. Kritè pou dokimantasyon sèvis sa yo aplike pou sèvis abilitasyon pou jou gwoup yo bay moun ki enskri nan sèvis nan kay ak nan kominote a (HCBS) ansanm ak moun ki pa enskri nan dispans yo apati 1ye janvye 2006. Egzijans ki tabli nan Memorandòm Administratif sa a ranplase Memorandòm Administratif 2003-04. ak egzijans dokiman sèvis odit fiskal yo adrese nan Key to Individualized Services, The Home and Community Based Services Waiver (OMRDD, 1997). Estanda bon jan kalite sèvis nan Kle a rete menm jan an.