ADM #2008-01 Sipèvizyon Enfimyè Enfimyè Enfimyè/Sant Relèv Lib

Objektif direktiv sa yo se pou defini nivo sipèvizyon yon Enfimyè Pwofesyonèl Anrejistre (RN) ki dwe bay anplwaye swen dirèk ki pa gen lisans k ap bay sèvis pou konsomatè k ap resevwa relèv nan Altènatif Rezidansyal Endividyèl (IRAs) ki deziyen kòm yon Relèv gratis. (FSR) ki fè travay oswa aktivite ki souvan idantifye kòm pwosedi enfimyè dapre Seksyon 6908(1)(b) Lwa sou Edikasyon Eta New York.