ADM #2012-03 Egzijans Revizyon ak Rapò pou itilize teknik entèvansyon pèsonèl/fizik restriksyon SCIP-R revize

Memorandòm Administratif sa a defini garanti apwopriye, nivo revizyon administratif, ak kondisyon rapò ki nesesè pou pwoteje sante fizik ak sekirite moun lè yo itilize entèvansyon pèsonèl/fizik ki restriksyon SCIP-R yo kòm yon pati nan plan konpòtman yo oswa nan yon ijans pou rezoud pwoblèm yo. konpòtman ki reprezante yon risk pou tèt ou oswa pou lòt moun.