ADM #2012-04 Inisyativ Prevansyon Toufe

Pou ankouraje sante ak sekirite moun k ap resevwa sèvis yo, tout pati ki aplikab yo nan OPWDD Developmental Disabilities State Operations Offices (DDSOO), Developmental Disabilities Regional Offices (DDROs) ak ajans founisè yo oblije ranpli OPWDD Choking Prevention Initiative (CPI) Pati I. ak fòmasyon Pati II (si sa aplikab) jan sa detaye nan ADM sa a. Apati dat fòmasyon CPI a oblije konplete, DDSOO, DDRO, ak ajans founisè yo dwe an konfòmite ak tèminoloji, definisyon, direktiv ak konsistans manje CPI.