ADM #2013-01 Elder Justice Act: Rapòte sispèk responsab yon krim nan yon Etablisman Swen Entèmedyè (ICF) Etablisman Swen Alontèm (LTC)

Objektif memorandòm sa a se pou fè founisè ICF yo sonje egzijans EJA yo epi pou ba ou afichaj EJA ki mande yo ki genyen tout eleman ki nesesè yo. Tanpri amande dokiman ki anons la pou reflete enfòmasyon espesifik pou chak lokal ICF lè w mete enfòmasyon pou kontakte lapolis lokal yo epi tou pou reponn kesyon yo.