ADM #2019-07 Dokimantasyon Sèvis pou Sèvis Entèmedyè Fiskal

Memorandòm Administratif sa a dekri estanda peman yo ak egzijans dokiman sèvis yo pou sipòte reklamasyon yon founisè pou ranbousman sèvis Entèmedyè Fiskal yo. Sèvis Entèmedyè Fiskal yo disponib pou patisipan ki otorize pou Egzansyon Sèvis Lakay ak Kominote (HCBS) ki dirije pwòp tèt yo sèvis yo. Yon patisipan k ap dirije pwòp tèt li sèvis li yo resevwa yon bidjè endividyalize ke (li) dirije dapre yon plan apwouve.

Anplis egzijans ki espesifye nan Memorandòm Administratif (ADM) sa a, founisè Entèmedyè Fiskal yo dwe kontinye respekte tout lòt egzijans Eta ak Federal ki aplikab yo. Sa gen ladann, men se pa sa sèlman, ADM pou Travay Sipò (SEMP), Abilite Kominotè, Koutye Sipò, Sèvis Tranzisyon Kominotè ak Asistans pou Demenaje, Byen ak Sèvis Endividyèl Dirije, ak Relèv lè Entèmedyè Fiskal la se founisè ki fakti pou sa yo. sèvis yo.