ADM #2020-02 Etablisman Swen Entèmedyè Revize pou Moun ki Gen Andikap Entelektyèl ICF/IDD Detèminasyon Elijibilite Nivo Swen (LCED)

Objektif memorandòm sa a se bay yon revize Etablisman Swen Entèmedyè pou Moun ki gen Andikap Entelektyèl (ICF/IID) Nivo Detèminasyon Elijibilite Swen (LCED) ak fòm redetèminasyon anyèl ak enstriksyon pou ranpli kondisyon nivo swen pou moun ki gen yon entelektyèl ak/. oswa andikap devlòpmantal (I/DD) k ap chèche jwenn aksè oswa kenbe Sèvis ki baze nan Kay ak Kominote (HCBS), Kowòdinasyon Swen konplè ak lòt Sèvis Plan Eta. Fòm revize ICF/IID LCED sa a ak enstriksyon yo ranplase fòm anvan an ak enstriksyon ki endike nan Memorandòm Administratif (ADM) #2011-01.