ADM #2023-09 Travay Sipòte (SEMP)

Sèvis Travay Sipò (SEMP) bay sipò pou moun ki gen andikap devlòpmantal pou jwenn ak kenbe travay konpetitif. Sèvis SEMP yo te reamenaje pou yo enkli nouvo livrezon sèvis, dokimantasyon, ak kondisyon fòmasyon anplwaye yo, ansanm ak yon nouvo estrikti frè pou ranbousman founisè yo. Egzijans ki espesifye nan la a aplike pou sèvis SEMP yo bay moun ki enskri nan egzansyon Medicaid Home and Community Based Services (HCBS) epi pou moun ki pa enskri nan egzansyon. Moun k ap resevwa sèvis SEMP yo dwe eksprime yon enterè nan travay konpetitif oswa travay endepandan epi yo dwe idantifye travay konpetitif oswa travay endepandan kòm yon rezilta ki gen valè nan Plan Sèvis Endividyalize yo (ISPs). Anplis de egzijans dokiman reklamasyon yo idantifye nan ADM sa a, founisè SEMP yo dwe kontinye konfòme yo ak règleman OPWDD ki aplikab yo ak estanda kalite ki nan Memorandòm Administratif #2012-01.