ADM#2021-03 Kapasite pou itilize Teknoloji pou bay sèvis nan kay ak nan kominote a (HCBS) a distans.

Objektif Memorandòm Direktiv Administratif (ADM) sa a se pou dekri egzijans pou itilize teknoloji pou bay sèvis sa yo a distans ki otorize dapre Egzansyon 1915(c) OPWDD nan Sèvis Domesye ak Kominotè Konpreyansif: Abilite lajounen, Abilite Kominotè, Sèvis Prevokasyonèl. , Travay Sipò (SEMP), Pathway to Employment, Sipò Koutye ak Sèvis Relèv. Pou sèvis sa yo, kote ki aplikab ADM ak lòt règleman ki dekri egzijans livrezon sèvis fas a fas, kondisyon fas a fas yo ka satisfè lè l sèvi avèk teknoloji aleka jan sa endike nan memorandòm sa a.