Pozisyon klinik nan OPWDD

Pozisyon klinik nan OPWDD fè yon pakèt devwa pou bay swen moun ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman. Pozisyon nan kategori sa a gen ladan tretman nan domèn tankou Travay Sosyal, Terapi Fizik, Terapi Okipasyonèl ak Patoloji Langaj Lapawòl.

Mèt Travayè Sosyal ki gen Lisans 1 ak 2

Travayè Sosyal Mèt Lisansye (LMSW) 1 ak 2 sèvi kòm manm ekip tretman entèdisiplinè ki bay tout seri sèvis travay sosyal bay moun nan yon varyete anviwònman. Kòm yon Mèt Travayè Sosyal Lisansye 2, ou ta oblije okipe pwoblèm ki pi konplèks epi egzèse yon wo nivo de jijman pwofesyonèl endepandan pandan tout aktivite ou yo. Ou ka oblije tou sipèvize ak fòme anplwaye sibòdone yo.

Chèche pozisyon LMSW nan OPWDD

Asistan Travay Sosyal (SWA) 2 ak 3

Kòm yon Asistan Travay Sosyal (SWA) 2 ak 3 nan OPWDD, ou ta fè yon varyete de jesyon ka ak aktivite kowòdinasyon sèvis pou yon kantite ka asiyen; fè entèvyou ak moun, fanmi yo, ak/oswa lòt moun pou rasanble enfòmasyon background, prepare istwa ka, epi detèmine kalifikasyon pou sèvis yo; defann non epi ede moun yo idantifye ak jwenn sèvis yo; travay ak ekip tretman entèdisiplinè epi patisipe nan devlopman ak aplikasyon plan tretman ak sèvis; kowòdone sèvis ant ajans, pwogram ak founisè yo; ak swivi pou asire bezwen yo satisfè. 

SWA 2 Kalifikasyon Minimòm: Swa yon diplòm bakaloreya oswa pi wo nan travay sosyal, OSWA yon diplòm bakaloreya oswa pi wo nan yon domèn sèvis imen ak yon ane eksperyans nan travay sosyal apre bakaloreya.

SWA 3 Kalifikasyon Minimòm: Swa yon metriz nan travay sosyal, OSWA yon diplòm bakaloreya nan travay sosyal ak yon ane eksperyans nan travay sosyal apre yon bakaloreya oswa yon diplòm bakaloreya oswa pi wo nan yon domèn sèvis imen ak de ane nan travay sosyal apre bakaloreya. eksperyans.

Chèche pòs Asistan Travay Sosyal nan OPWDD

Dyetetik 2

Kòm yon Dietisyen 2 ak OPWDD, ou ta dwe yon manm nan yon ekip entèdisiplinè epi bay Terapi Medikal Nitrisyon, ki ka gen ladan konsiltasyon ak doktè sou demann sipò nitrisyon; planifikasyon ak sipèvize preparasyon rejim espesyal ak meni; kenbe kondisyon sanitè ak sekirite; epi fòme oswa ede moun, fanmi yo ak anplwaye yo pou planifye plan swen nitrisyon espesyalize ak terapetik.

Chèche pozisyon Dietisyen nan OPWDD

Asistan Terapi Okipasyonèl 2

Kòm yon Asistan Terapi Okipasyonèl 2, ou ta sèvi ak aktivite konstriktif, anjeneral nan atizay manyèl ak kreyatif, pou amelyore oswa korije maladi mantal, emosyonèl oswa motè.

Chèche pòs Asistan Terapi Okipasyonèl nan OPWDD

Terapis okipasyonèl granmoun aje

Terapis Okipasyonèl Senior nan OPWDD fonksyone kòm yon klinisyen avanse, evalye, planifye ak fè pwosedi tretman endividyèl pou moun ki baze sou bezwen yo ak objektif tretman yo. Ou ta tou sipèvize Terapis Okipasyonèl ak Asistan Terapi Okipasyonèl.

Chèche pozisyon Senior Occupational Terapis nan OPWDD

Asistan Terapi Fizik 2

Kòm yon Asistan Terapi Fizik 2, ou ta administre yon varyete fòm terapi fizik chwazi, tankou reyon iltravyolèt oswa enfrawouj ak masaj; bay pasyan enstriksyon pou fè egzèsis senp ak pwosedi transfè, epi netwaye epi estoke ekipman apre tretman an, tout anba sipèvizyon yon Terapis Fizik ki gen lisans.

Chèche pozisyon Terapi Fizik nan OPWDD

Terapis Fizik Senior

Yon Terapis Fizik Senior fonksyone kòm yon klinisyen avanse ki preskri tretman pou moun ki gen andikap fizik ki soti nan maladi oswa blesi, lè l sèvi avèk tout metòd terapi fizik, epi li ka sipèvize Terapis Fizik ak Asistan Terapi Fizik.

Chèche pozisyon Terapi Fizik nan OPWDD

Terapis Rekreyasyon

Kòm yon Terapis Rekreyasyon ak OPWDD, ou ta planifye ak fè aktivite pou granmoun, timoun ak adolesan moun ki gen andikap devlopman, k ap travay endividyèlman oswa kòm yon manm nan yon ekip tretman oswa pwogram tretman. Ou ta analize epi rapòte modèl konpòtman bay yon lidè ekip oswa lòt sipèvizè, vèbalman oswa nan dosye medikal. Kòm yon manm ekip tretman, ou ta patisipe nan reyinyon ekip yo, rekreyasyon/lwazi evalyasyon ak evalyasyon.

Gen lòt tit parantèz ki disponib nan atizay, dans ak mizik. Tanpri gade anons egzamen an pou devwa travay ak kalifikasyon minimòm pou parantèz sa yo.

Chèche pozisyon Terapis Rekreyasyon nan OPWDD

Patolojis langaj lapawòl 2

Yon Pathologist 2 ta evalye, evalye ak trete moun ki gen pwoblèm kominikasyon ak vale. Ou ta bay sèvis klinik kòm yon manm nan yon ekip tretman milti-disiplinè epi anplis, ta bay sèvis konsiltan nan espesyalite w pou pwogram tretman ak evalyasyon, epi/oswa bay sipèvizyon klinik Audiologist 1/Speech Language Pathologists 1 ak fòmasyon pou parapwofesyonèl. anplwaye yo.

Chèche pozisyon Patolojis Lapawòl Lang nan OPWDD