Vin yon pwofesyonèl sipò dirèk

Apèsi sou lekòl la

Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo (DSPs) bay asistans bay moun ki gen tout bezwen pèsonèl yo epi ede yo patisipe nan pwogram ki ranfòse kapasite lavi yo epi asire yon anviwònman ki an sekirite ak konfòtab. Gen plizyè tit nan OPWDD ki fè ekip nou an Pwofesyonèl Sipò Dirèk. Yo dekri jan sa a:

Asistan Sipò Dirèk (DSA)

Kòm yon DSA pou OPWDD ou pral ede moun lè w ede yo aprann epi devlope ladrès ak abitid lavi chak jou; ou pral ede yo pran swen pwòp bezwen pèsonèl yo; ou pral defann, ankouraje, gide ak anseye moun yo eksprime chwa pèsonèl yo. DSA yo asire entegrasyon kominote a, sante ak sekirite ak yon anviwònman lakay konfòtab. Sipò ak sèvis w ap bay yo depann de kapasite espesifik moun k ap sèvi a, ak nati anviwònman kote aktivite yo ap fèt la.

Kalifikasyon minimòm:

 • Ou dwe gen yon diplòm lekòl segondè oswa yon ekivalans, tankou yon GED.
 • Ou dwe genyen yon lisans valab pou w kondui yon machin nan Eta New York. Ou pral oblije kenbe yon lisans chofè valab pandan tout travay ou kòm yon DSA.
 • Ou dwe satisfè estanda fizik ak ladrès.
 • Ou pral oblije fè yon egzamen medikal anvan yo nonmen ou epi ou responsab pou peman frè laboratwa klinik la. Tanpri sonje: Egzamen medikal la gen ladan tès depistaj sikolojik ak dwòg.
 • Ou dwe otorize w atravè Rejis Abi sou Timoun Eta New York, Sant Jistis pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal yo ak baz done Prevansyon ak Deteksyon Fwòd Medicaid la.
 • Y ap fè yon chèk kriminèl ak anprent. Ou pral responsab pou frè pwosesis la.
 • Kontakte Biwo Resous Imèn OPWDD lokal ou a.

Asistan pou tretman pou swen pou andikap devlopmantal (DDSCTA)

Yon OPWDD DDSCTA trete ak pran swen moun ki gen andikap entelektyèl ak devlopman nan inite tretman entansif nan Valley Ridge nan Santral New York ak nan Sunmount Developmental Disabilities State Operations Office (DDSOO) nan Tupper Lake.

Kòm yon DDSCTA, ou bay yon anviwonman ki an sekirite, ki an sekirite epi ki estab kote moun ka resevwa swen terapetik ki nesesè pou estabilizasyon ak tretman.

Kalifikasyon minimòm:

 • Ou dwe genyen yon diplòm lekòl segondè, oswa yon ekivalans, tankou yon GED, oswa yon Sètifika Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) ki soti nan yon òganizasyon ki akredite; epi konplete avèk siksè yon estaj DDSCTA oswa gen 1 ane eksperyans nan swen dirèk aplentan k ap travay ak moun ki gen andikap devlopman oswa entelektyèl.
 • Ou dwe genyen yon lisans valab pou w kondwi yon machin nan Eta New York. Ou pral oblije kenbe yon lisans chofè valab pandan tout travay ou kòm yon DDSCTA.
 • Ou dwe satisfè estanda fizik ak ladrès.
 • Ou pral oblije fè yon egzamen medikal anvan yo nonmen ou epi ou responsab pou peman frè laboratwa klinik la. Tanpri sonje: Egzamen medikal la gen ladan tès depistaj sikolojik ak dwòg.
 • Ou dwe otorize w atravè Rejis Abi sou Timoun Eta New York, Sant Jistis pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal ak baz done Medicaid Prevansyon Fwòd ak Deteksyon.
 • Y ap fè yon chèk kriminèl ak anprent. Ou pral responsab pou frè pwosesis la.
 • Kontakte Biwo Resous Imèn OPWDD lokal ou a.

Ki salè a kòmanse?

Salè kòmanse pou DSA yo kounye a se $49,457 pa ane epi DSA yo elijib pou ogmantasyon salè anyèl pandan y ap avanse nan to $53,405 pou travay aktyèl la. Eta New York bay anplwaye yo tou yon pake avantaj konplè, ki gen ladan asirans sante, plan retrèt ak avantaj konje jenere. DDSCTA yo kòmanse nan yon salè aktyèl $60,623 anyèl  epi yo tou elijib pou ogmantasyon salè anyèl pandan y ap avanse nan to aktyèl $68,693.

Pozisyon ki sitiye nan konte Dutchess, Putnam ak Orange yo elijib tou pou Ajisteman Mid-Hudson $1,543 chak ane, pandan ke pozisyon nan Westchester, Rockland, Bronx, New York (Manhattan), Kings (Brooklyn), Richmond (Staten Island), Queens, Konte Nassau ak Suffolk elijib tou pou Ajisteman Downstate a $3,087 chak ane. Anplis de sa, pozisyon nan 11 konte sa yo resevwa yon Diferansyèl Salè Jeyografik adisyonèl $2,000 chak ane.

Tande pwofesyonèl sipò dirèk yo

Lè ou kòmanse yon karyè ak OPWDD, ou ka vini pou travay la, men ou pral rete pou pèp la. Pa pran pawòl nou pou li; koute sa lòt Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo di sou yon karyè ki fè yon enpak pozitif chak jou nan lavi yon lòt moun.

Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Videyo montre diferan pwofesyonèl sipò dirèk eksprime benefis ki genyen nan travay nan OPWDD epi yo te yon DSP. Yo pataje tou sa yo renmen nan travay la.

Alicia

Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Videyo sou eksperyans yon moun kòm yon pwofesyonèl sipò dirèk

Wes

"Osi lwen ke sèlman bezwen yon edikasyon segondè [yo dwe yon DSP], li se enkwayab - nou pa mansyone efè ou genyen sou moun k ap travay avèk yo. Pifò nan tan lè mwen t ap travay nan kay la, li pa t. pa tankou mwen te ale nan travay. Se te tankou mwen te ale nan dezyèm kay mwen an." -- Wesley King, Lidè Tretman Ekip

Lana

"Ou dwe yon moun k ap pran swen, yon moun ki vrèman gen sousi pou nenpòt moun .... Sa a se pa sèlman yon travay ankò; li se yon vi." -- Lana Shea, Asistan Devlopman I