Nou Anboche Veteran

Sòlda ak drapo

Sèvi peyi w ak kominote w

Nan OPWDD, nou apresye Veteran pou sèvis yo bay peyi nou an ak pou konpetans ak kapasite yo ka pote nan mendèv nou an ak ekip nou an!

Anplis djòb fiks ak avantaj nou ofri yo, kounye a tout chantye ajans nou yo apwouve pou Pwogram Fòmasyon ak Aprantis Veteran GI Bill®. Sa vle di Veteran yo ka gen dwa a benefis finansye anplis salè nou ofri yo.

Genyen anpil opòtinite karyè rekonpanse ki disponib pou sipòte moun ki gen andikap nan devlopman nan OPWDD. Aprann enfòmasyon sou Pwogram Fòmasyon ak Aprantis Veteran GI Bill ® pou jwenn enfòmasyon sou lòt avantaj finansye ki disponib pou Veteran k ap travay nan yon estaj OPWDD.

Resous pou Moun k ap Chèche Travay ki se Veteran:

Chèche pozisyon ouvè

Aprann plis sou Pwogram Fòmasyon ak Aprantisaj Veteran GI Bill ® pou jwenn enfòmasyon sou avantaj adisyonèl ki disponib pou veteran k ap travay nan yon estaj OPWDD.

Aprann plis sou yon karyè nan sipò dirèk

Aprann sou tout Opòtinite Travay ak OPWDD