Apèsi sou kominote yo nan tranzisyon

Eta New York se yon kote ki ka re-imajine avni. Isit la nan New York, moun ki gen andikap devlòpmantal yo gen opòtinite pou yo chwazi lavi yo vle andeyò yon anviwònman enstitisyonèl. Moun ka chwazi pou yo viv nan yon kay gwoup ki pi piti, yon apatman oswa menm yon kay ki gen yon lakou dèyè. Avèk libète sa a pou chwazi vini opòtinite pou travay, aprann ak kontribye nan kominote yo. Gade seri videyo nou yo pou w aprann plis sou fason OPWDD sipòte ak sèvis yo ede moun nou sipòte yo ap viv lavi yo pi plis. Aprann plis sou lojman ak demenaje nan yon kay nan kominote a .

Yon Nouvo Kòmanse

Rekonekte Ak Fanmi

Defans pwòp tèt ou

Ty