Anplwayabilite

Kòm plis moun ki andikape antre nan mendèv la epi yo kòmanse chèche travay, li enpòtan ke kòm yon pwopriyetè biznis oswa operatè ou konprann benefis enkwayab ke ou ta ka jwi lè w anboche anplwaye ki gen tout kapasite. Nou te rasanble istwa travay ak pwofil anplwayè yo ki se jis yon echantiyon nan koneksyon travay pozitif ke moun ki gen andikap devlòpmantal ak anplwayè yo genyen. 

Anplwayabilite Toolkit la bay enfòmasyon sou ankourajman finansye ak taks, ki jan ak poukisa anboche moun ki gen tout kapasite yo bon pou biznis ou ak ki kote pou jwenn anplwaye ki kalifye. 

EmployAbility se jis youn nan fason Eta New York ap travay pou rann li pi fasil pou w elaji mendèv ou pou w enklizif epi pou amelyore rezilta w.

Yon konsòsyòm ajans New York State ak òganizasyon andikape yo te konpile Twous Anplwaye a, ki gen ladan Inclusive Workforce Alliance (IWA) ak Our Ability, Inc, chapit Eta sa a nan yon nasyonal san bi likratif Enfimite: IN ki ede biznis yo ogmante pèfòmans nan ogmante andikap. enklizyon nan espas travay la, chèn ekipman ak mache.

Pran Engagement EmployAbility la epi demontre ke biznis ou oswa òganizasyon w angaje nan lespri enklizivite nan anplwaye moun ki kalifye ki gen andikap epi bay tout moun opòtinite konplè yo vin kliyan ou ak kliyan. Gade non biznis ou oswa òganizasyon w sou Woulo Onè EmployAbility nou an.

 

 

 

Top 5 Rezon pou Anplwaye Kapasite

1. Retansyon travay: anplwaye yo konnen paske yo rete fidèl ak anplwayè yo epi yo souvan rete nan travay yo pandan plizyè ane, kidonk diminye woulman.

2. Fiabilite ak Fleksibilite: anplwaye ki gen andikap yo gen pi ba pousantaj absans; rapò sou prezans pafè yo pa estraòdinè. Lè yo mande yo, anplwaye ki gen andikap yo pral souvan ranpli pou kòlèg travay yo ki te rate orè yo.

3. Atitid: fyète anplwaye yo demontre lè w vin travay avèk yon atitid pozitif, ki kapab fè. Anplwaye ki gen andikap yo souvan trè motive; yo rapòte nan travay chak jou pare, vle ak kapab fè.

4. Evalyasyon davans: yo fè tout efò posiblite pou evalye kandida yo pou travay yo pou asire ke aplikan an satisfè kalifikasyon minimòm travay la. Si anplwayè a bezwen oswa vle, moun nan ka resevwa fòmasyon dapre espesifikasyon patwon an pa antrenè travay kalifye, kidonk diminye tan fòmasyon anplwayè a, ak depans yo.

5. Anplwaye Morale: anpil biznis rapòte ke anplwaye moun andikape ogmante moral ak pwodiktivite chak anplwaye.

Anplwaye travayè kalifye nan tout kapasite jis fè bon sans biznis!

 

Ka biznis la

Anplwaye yon moun ki kalifye ak yon andikap pote pi gwo benefis pi lwen pase ranpli yon travay ouvè - li fè sans pou biznis! Men kèk pwen enpak pou biznis ou:

Rezon #1: Retounen sou Envestisman (ROI)

Biznis ki anplwaye moun andikape yo fè pwoblèm sosyal yo tounen opòtinite biznis. Opòtinite sa yo tradwi nan pi ba pri, pi gwo revni ak pwofi ogmante. Kapitalize ROI nan anplwaye moun ki gen andikap:

OGMANTE REVNI

• Aksè nan nouvo mache yo

• Amelyore pwodiktivite atravè fason inovatè ak efikas pou fè biznis

DIMINI DEPWI

• Diminye depans pou anbochaj ak fòmasyon

• Ogmante retansyon

AMELIORE VALÈ AKSYONÈ

 • Kapitalize opòtinite pou atenn objektif biznis yo

Rezon #2: Maketing

Kliyan andikape yo ak fanmi yo, zanmi yo ak asosye yo reprezante yon segman sou mache milya dola, daprè AskEarn.org Biwo Travay Depatman Travay Etazini an . Yo, tankou lòt segman mache yo, achte pwodwi ak sèvis nan men konpayi ki pi byen satisfè bezwen yo.

  KAPITALIZE SOU NOUVO OPÒTINITE MACHE

 • Iwa mache a pou atire yon baz kliyan pi laj

 • Ogmante pati nan mache ou

DEVLOPE NOUVO PWODWI AK SÈVIS

• Reponn a bezwen mache

• Dirije mache ou

• Ogmante rentabilité

Rezon #3: Inovasyon

Inovasyon se kle nan siksè nan biznis ou. Anplwaye ki gen andikap pote eksperyans inik ak konpreyansyon ki transfòme yon espas travay epi amelyore pwodwi ak sèvis yo. Lè moun ki gen andikap entegre nan ekip ou a yo ka pote eksperyans sa yo pote, ede yo bati biznis ou ak mennen konpayi ou nan lavni an, ansanm.

INOVASYON LAN TRAVAY

• Kreye pwosesis biznis ki pi efikas ak efikas

• Kreye deskripsyon travay Customized ki fleksib ki atire epi kenbe talan kalifye

• Devlope epi aplike estrateji jesyon inik 

• Sèvi ak teknoloji nan nouvo fason pou ogmante pwodiktivite

 INOVASYON PWODWI AK SÈVIS

• Ankouraje nouvo pwodwi ak devlopman sèvis atravè ekip divès kalite andikape

• Customize pwodwi ak sèvis pou ogmante rentabilité

  DEFINI LAvni

• Ankouraje devlopman pwodwi ak sèvis pwochen jenerasyon

(Sous: Depatman Travay Etazini, Biwo Règleman Travay pou Andikap )

 

Ankourajman Finansye ak Kredi Taks

Ankourajman Finansye ak Kredi Taks pou Biznis ki Anplwaye Moun Andikape yo

( Solisyon Travay ak Mendèv Eta Nouyòk , Asistans Anplwayè ak Rezo Resous sou Enklizyon Andikap (askEarn.org), ACCES-VR )

Malgre ke pifò anplwayè yo pa konsidere ankourajman finansye ak kredi taks kòm rezon prensipal yo pou yo anboche moun ki gen andikap, anplwayè ki fè biznis nan Eta New York epi ki anboche moun ki gen yon andikap ka diminye depans travay yo atravè plizyè mendèv ak pwogram devlopman ekonomik. Kredi taks ki baze sou travay yo ka sove lajan biznis ou lè yo koupe responsablite taks federal oswa leta.

Kredi taks pou opòtinite travay

Kredi Taks pou Opòtinite Travay (WOTC) se kredi taks federal prensipal ki benefisye anplwayè ki anboche travayè andikape yo. 

Ki moun ki ka elijib? Konpayi ki anboche travayè ki te resevwa benefis Revni Sekirite Sosyal (SSI) nan lespas 60 jou anvan yo te anboche, oswa ki refere yo bay konpayi an pa yon ajans reyabilitasyon pwofesyonèl (VR).

Kijan li fonksyone: WOTC ki administre pa Administrasyon Travay ak Fòmasyon Depatman Travay Etazini (ETA), WOTC bay anplwayè sipò lè li ranbouse yon pousantaj nan salè yon travayè pou jiska dezan. Kantite maksimòm ranbousman an varye selon background moun ki anboche a.

Pwen esansyèl: Pou travayè ki anboche nan pwogram sa a, konpayi yo elijib pou yon ranbousman 25 pousan nan salè premye ane yo yon fwa anplwaye a fin travay 120 èdtan; travayè ki travay 400 èdtan rezilta nan yon ranbousman 40 pousan. Ranbousman maksimòm posib pou chak travayè nan kategori sa a se $2,400.

Pwogram travay ki finanse Eta New York yo ka ede idantifye potansyèl anplwaye ki satisfè kritè kredi taks WOTC yo epi yo ka anmezi pou bay plis sipò.

Kredi Taks Travay Travayè Eta New York (WETC )

Biznis ki anplwaye moun andikape k ap resevwa sèvis reyabilitasyon pwofesyonèl kounye a (oswa moun ki te resevwa yo jiska dezan anvan anboche yo) ka touche $2,100 plis nan kredi taks leta. Ou jwenn kredi a pandan dezyèm ane travay la epi ou ka konbine li ak kredi WOTC la.

Kredi taks pou travayè ki gen andikap Eta New York (WDTC)

Biznis ak òganizasyon ki fè pwofi ki anboche moun ki gen andikap devlòpmantal yo ka touche jiska $5,000 pou travay aplentan (30 èdtan oswa plis pa semèn), ak jiska $2,500 pou travay a tan pasyèl (ant 8 èdtan ak 30 èdtan pa semèn) nan kredi taks leta. Peryòd travay la pa dwe mwens pase sis mwa. Si kantite lajan an nan kredi a depase responsablite taks antite a, Lè sa a, kredi taks la ka pote sou pou twa ane sa yo. Nòt: Biznis yo pa kapab reklame kredi taks sa a pou yon moun yo anboche si yo deja reklame yon lòt kredi taks pou moun sa a.

Kredi Taks Aksè Enfim

Biznis ki gen mwens pase 30 anplwaye e ki pa gen plis pase $1 milyon nan resi brit nan ane anvan an ka resevwa yon kredi taks ki rive jiska 50% nan "depans aksè elijib"—depans ki elijib yo enkli retire baryè yo —achitekti, kominikasyon, oswa transpò. —sa enkli modifikasyon ekipman ak itilizasyon entèprèt, tèks ki te anrejistre, oswa fòma altènatif pou kominikasyon. Yon ti biznis elijib pou yon kredi taks 50 pousan sou depans ant $250 ak $10,250, ak yon maksimòm kredi de $5,000 pa ane. Kredi sa a ka "pote bak" jiska twazan epi voye jiska 15 ane pou sibvansyone pi gwo depans jiska $5,000 pa ane. Vizite sitwèb IRS la pou plis enfòmasyon sou benefis taks.

Dediksyon taks pou retire baryè

Biznis nenpòt gwosè ka pran yon dediksyon anyèl jiska $15,000 pou depans ki gen rapò ak retire baryè fizik, estriktirèl ak transpò pou moun ki gen andikap.

Ekip Relasyon Biznis ACCES-VR nan zòn ou an ap fasilite ranpli tout fòm demann kredi taks.

Gen plis enfòmasyon ki disponib sou sitwèb IRSla.

Eseye travay (WTO)

WTO ka konpanse anpil nan depans ki asosye ak anbochaj nouvo anplwaye, epi tou asire patwon an ke anplwaye a bon pou travay la. ACCES-VR ka ranbouse yon biznis pou 100% salè yon anplwaye pou jiska 480 èdtan. Sa a ofri biznis la opòtinite pou evalye kapasite anplwaye a pou fè travay la satisfezan. Pwogram ranbousman salè sa a egzije pou biznis la mete nouvo anplwaye a sou pewòl konpayi an epi kouvri yo ak tout benefis yo enkli Konpansasyon Travayè ak Sekirite Sosyal. Ranbousman fèt si rezilta travay la reyisi oswa ou pa. Se patwon-an ak reprezantan ACCES-VR oswa NYSCB ki detèmine longè peryòd esè-a. Yo kalkile erupsyon ranbousman ACCES-VR WTO sou yon baz èdtan ak yon maksimòm 480 èdtan ranbouse ak 100% salè brit.

Fòmasyon nan travay la (OJT)

ACCES-VR ak NYSCB kapab ranbouse yon biznis pou salè yo peye pandan fòmasyon yon nouvo anplwaye. 

Konseye ACCES-VR ak patwon an pral dakò sou longè peryòd fòmasyon ki apwopriye pou travay la. Lè moun k ap fè fòmasyon an final retansyon, biznis la ap elijib pou tout kredi taks ki aplikab yo.

Sèvis Espesyalis Travay: Ajans Travay Sipòte ki finanse atravè Eta New York kapab ede idantifye enterè, konpetans ak kapasite anplwaye a epi bay sèvis preparasyon pou travay ak sèvis anplwayè.  Yon fwa ke yon moun anboche, ajans travay sipòte bay fòmasyon travay endividyèl ak antrenè pou ede moun nan satisfè atant biznis.  Ajans yo kenbe kontak kontinyèl jan sa nesesè ak tou de biznis la ak anplwaye si bezwen an rive pou fòmasyon adisyonèl oswa lòt sipò pou ede anplwaye a avèk siksè rete nan travay la.

Pwogram Fòmasyon Travay (ETP): ETP, ki finanse pa OPWDD, bay yon sibvansyon salè pou moun ki gen andikap devlòpmantal k ap travay pou biznis lokal yo. Patisipan yo nan ETP yo evalye pou enterè yo, kapasite yo ak konpetans yo, epi answit matche ak yon biznis ki gen bezwen travay menm jan an. Pandan travayè a nan fòmasyon, OPWDD peye salè yo jiskaske estanda biznis yo satisfè epi yo anboche moun nan ofisyèlman, jeneralman nan yon ane.

Sous: (Solisyon Travay ak Mendèv Eta New York, Asistans Anplwayè ak Rezo Resous sou Enklizyon Andikap (askEarn.org), ACCES-VR)

Amelyore enklizivite w

Lè w ap chèche anboche anplwaye ki kalifye ki ka gen andikap, men kèk konsèy nan men anplwayè ki gen siksè pou ede w kòmanse:

Aprann sou resous lokal ki disponib pou fòmasyon, konsyantizasyon, ak sipò. Kit zouti sa a bay yon kantite lyen, atik sijere ak sit entènèt. 

Sèvi ak zouti tankou entèvyou enfòmasyon, travay lonbraj, estaj, aprantisaj ak Jounen Ensyans Enfimite pou bay moun opòtinite yo eksplore opsyon.

Patisipe nan Mwa Nasyonal Konsyantizasyon Travay Enfimite Depatman Travay Ameriken an (NDEAM). https://www.dol.gov/odep/topics/ndeam/

Mete enfòmasyon espesifik sou andikap nan eleman fòmasyon pou nouvo anplwaye ak anplwaye ki deja egziste. Pou jwenn aksè nan resous fòmasyon pou ede w ak fòmasyon divèsite, kontakte Northeast ADA Center oswa ACCES-VR .

Antre nan Disability IN nan eta w la. 

Konekte ak ajans leta ki ka konekte ou ak kandida ki kalifye; distribye anons pozisyon ba yo. (Sèvis pou karyè ak edikasyon kontinyèl Depatman Edikasyon Eta New York (ACCES-VR) http://www.acces.nysed.gov/vr , Depatman Travay Eta Eta New York)

 

Kouman pou mwen jwenn travayè ki kalifye?

Gen anpil ajans ki ka ede w jwenn travayè ki kalifye ki gen ladrès pou matche ak bezwen biznis ou. 

Depatman Travay Eta Eta New York (NYSDOL)

Divizyon Solisyon Travay ak Mendèv – Sèvis Biznis State Office Campus Building 12, Sal 425, Albany, NY 12240 888-4-NYSDOL

Vizite sitwèb la oswa kontakte yon biwo ki pi pre w.

Mete yon Job Order sou NYS Job Bank

Fwa Karyè ak Rekritman Customized

Konsiltasyon Resous Imèn

JobZone

Skills Matching Services (NY Talent)

Sistèm Sèvis Travay New York (NYESS) 

https://nyess.ny.gov

44 Holland Avenue Albany, NY 12229 518.473.6579

ACCES-VR 

http://www.acces.nysed.gov/vr

89 Washington Avenue Albany, NY 12234 800.222.JOBS (5627)

Vizite sitwèb la pou enfòmasyon sou fason pou kontakte Ekip Relasyon Biznis nan zòn ou an. 

Aplikan djòb kalifye davans

Opsyon pwogram ranbousman salè

Asistans ak pwosesis aplikasyon pou kredi taks federal ak Eta Eta New York

Konsiltasyon ak asistans sou aranjman rezonab

Asistans teknik ak fòmasyon sou ADA a, ki gen ladan konsyantizasyon andikap ak etikèt

Koneksyon ak Devlopman Fòs Travay: One-Stop Centers, Depatman Travay Eta Eta New York

Kontinyèl sèvis swivi pou asire satisfaksyon ou

Komisyon pou avèg yo

http://visionloss.ny.gov  Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York State 52 Washington Street, South 201 Rensselaer, NY 12144 518.473.2346

Konekte kapasite nou an http://www.ourability.com 19 Timber Lane Glenmont, NY 12077 518.429.9256 Nou Ability Connect -- yon sèvis pwofil dijital endividyèl ou bati kreye pou ankouraje travay alavni pou moun ki gen andikap atravè rezo konseye, angajman sosyal, ak otonòm pèsonèl. . Ability Connect nou an bay anplwayè yo kapasite pou yo kontakte moun ki andikape yo lè yo chèche, konekte dirèkteman ak moun ki nan sistèm nou an epi afiche opòtinite travay yo pou yo ka rekrite pi bon kandida yo pou pòs ouvè yo.

Andikap: IN https://disabilityin.org/

3000 Potomac Avenue Alexandria, VA 22305

Biwo Sante Mantal Eta New York

http://www.omh.ny.gov

44 Holland Avenue Albany, NY 12229 800.597.8481

(oswa Kontakte nenpòt nan Biwo Field OMH yo. Gade sitwèb la pou adrès ak nimewo telefòn lokal yo.)

Biwo Eta New York pou moun ki gen andikap nan devlopman

https://opwdd.ny.gov/

44 Holland Avenue Albany, NY 12229 866.946.9733

 

Manyèl pou Anplwayè

Ou ka mande yon kopi kit zouti a lè w voye yon imèl bay [email protected]

Anplwaye Ability Istwa Siksè

Anpil anplwayè atravè New York State te deja dekouvri ke anboche moun ki gen andikap devlòpmantal gen bon sans.  Men kèk nan istwa yo. Li plis istwa travay .

Istwa siksè 1

Kyle Kourofsky - Vil Plattsburgh Depatman Dlo ak Dlo Ize.

Istwa siksè 2

Robin Stokosa - Flory's Taconic Deli

Istwa siksè 3

Oscar Martinez - Atik Spò Modell la

Istwa siksè 4

David Walling - Conduent