Ki moun ki ka aplike?

Èske ou panse ou gen sa li bezwen pou yon Founisè Swen Familyal? 

Ou ka marye oswa selibatè; yon gason oswa yon fanm; ou ka posede oswa lwe kay ou, apatman oswa kay mobil ou. Eksperyans alavans ak moun ki gen andikap devlopman pa obligatwa, byenke pi pito. Egzijans ki pi enpòtan an se volonte fanmi w pou bay swen, konpreyansyon ak sekirite yon moun ki gen andikap devlòpmantal bezwen an. Yon kay Swen pou Fanmi bay yon fanmi pwolonje, ki bay sipò pou moun, ki ede yo vin manm pwodiktif ak aktif nan kominote yo epi devlope relasyon ki gen sans.

Sètifika Fonksyònman pou Swen Fanmi yo bay atravè Divizyon Amelyorasyon Kalite OPWDD a yon fwa ou fin fè fòmasyon an, epi ou satisfè tout kondisyon estanda yo epi kay ou a pase yon enspeksyon sekirite.

Kondisyon estanda yo se:

  • Laj 21 oswa plis
  • Pa gen istwa kondanasyon krim Klas A, B oswa C
  • Lisans chofè valab oswa aksè nan transpò serye
  • Fini avèk siksè nan tout chèk background pou aplikan an ak tout manm nan kay la, ki gen laj 18 ak plis
  • Fini avèk siksè nan tout fòmasyon obligatwa yo, ki ofri pa ajans patwone a
  • Fini avèk siksè nan yon etid lakay ak enspeksyon sekirite 

Benefis

Petèt benefis ki pi enpòtan ou genyen antanke Founisè Swen Familyal se konnen w ap fè diferans nan lavi yon moun ki gen andikap nan devlopman. Ou pa sèlman pataje lavi ou ak moun/moun yo mete lakay ou a, men lavi ou anrichi tou, menm jan ou pataje siksè yo, defi yo ak eksperyans yo.

Antanke yon Founisè Swen Fanmi, ou se yon manm respekte nan yon ekip pwofesyonèl epi ou resevwa kèk nan benefis ki ale ansanm ak sa, tankou fòmasyon regilye pou jwenn nouvo ladrès ak kapasite.

Antanke yon Founisè Swen Familyal, ou ta resevwa ranbousman tou pou chak moun ki abite lakay ou, enkli chanm ak manje; peman pou bay sèvis abilitasyon rezidansyèl; ak ranbousman pou kantite mil pou randevou medikal. Relèv ijans disponib tou, si sa nesesè.

Pwosesis

Pwosesis pou w vin yon Founisè Swen Fanmi sètifye kòmanse lakay ou ak yon premye vizit ak etid lakay ou. Sa ap gen ladann entèvyou manm fanmi yo ak yon diskisyon ouvè pandan manm fanmi w yo ka jwenn repons plis kesyon sou pwogram yo.

Apre premye vizit la, ou dwe ranpli yon Aplikasyon LS-22 pou Sètifikasyon. Yon fwa ou soumèt aplikasyon an ranpli, yo pral pwograme yon enspeksyon sekirite.

Ou menm ak nenpòt moun ki gen 18 an oswa plis moun nan kay la ap bezwen otorize nan Rejis Santral Eta New York pou Abi ak Maltrete sou Timoun, Lis Eksklizyon Anplwaye yo ak Lis Eksklizyon Medicaid la epi soumèt yo nan yon chèk dosye kriminèl.

Tout chofè dwe enskri nan Sistèm Notifikasyon Evènman Lisans lan, ki fè OPWDD konnen nenpòt sispansyon, revokasyon, kondanasyon oswa lòt limit sou lisans chofè w la. Tout enfòmasyon yo rete konfidansyèl. 

Lòt egzijans yo enkli tou de chèk anplwayè ak referans pèsonèl; prèv bon jan revni kay la; apwobasyon doktè; ak fini yon pwogram fòmasyon.