Fanmi

Konsèy Sèvis Sipò pou Fanmi yo

Patisipe nan youn nan diznèf Konsèy Konsiltatif Sèvis Sipò pou Fanmi lokal yo oswa Komite Sèvis Sipò pou Fanmi Eta a.

Konsèy Sèvis Sipò pou Fanmi yo

Pwogram Sèvis Sipò pou Fanmi yo (FSS) ede fanmi k ap pran swen yon fanmi ki gen yon andikap devlòpmantal lakay yo nan bay moun k ap bay swen an èd, amelyore estabilite fanmi an epi prezève inite fanmi an. 

Diznèf Konsèy Konsiltatif Sèvis Sipò pou Fanmi lokal ki fòme ak moun ki gen andikap nan devlopman ak manm fanmi yo ede planifye, kowòdone ak kontwole livrezon Sèvis Sipò pou Fanmi atravè eta a.

Anplis de sa, yon Komite Sèvis Sipò pou Fanmi nan tout Eta a ki fòme ak yon reprezantan nan chak nan diznèf Konsèy Konsiltatif Sèvis Sipò pou Fanmi lokal yo bay OPWDD konsèy konsènan bezwen sipò fanmi yo ak konsepsyon, aplikasyon ak siveyans Sèvis Sipò pou Fanmi yo. Reyinyon k ap vini yo nan Komite Sèvis Sipò pou Fanmi Eta a yo jwenn lis nan paj Reyinyon Piblik nou an.

Si w ta renmen jwenn plis enfòmasyon sou Konsèy Konsiltatif Sèvis Sipò pou Fanmi lokal yo oswa Komite Sèvis Sipò pou Fanmi Eta a, oswa si w ta renmen patisipe, kontakte Biwo Rejyonal ou a. 

 

Biwo Rejyonal yo