Jèn fanm ki sèvi ak telefòn selilè

Kontakte nou

Kontakte Jeneral

Rele 7-1-1 pou w jwenn New York Relay pou moun ki gen pwoblèm pou tande oswa ki gen yon andikap pou pale. Li deklarasyon Aksesiblite nou an.

Rapòte si yo sispèk fwod, gaspiyaj ak abi Medicaid an anonim lè w itilize fòm nou an sou Entènèt .  

Si w bezwen pale ak yon moun nan yon lòt lang, tanpri endike lang ou pou operatè a.

 

 

Kontakte nou nan telefòn:

Kontakte nou pa imel:

Adrès lakay:

44 Holland Ave. Albany NY 12229 

 

Aksè Sèvis Atravè Pòt Devan

Kapital/Rejyon Taconic

Devan pòt biwo kapital/Taconic
518-388-0398
Konte yo sèvi: Albany, Columbia, Dutchess, Fulton, Greene, Montgomery, Putnam, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Ulster, Warren, Washington.

 

Hudson Valley

Biwo pòt devan 
845-947-6390 
Konte ki sèvi: Orange, Rockland, Sullivan, Westchester

 

Santral New York, Southern Tier ak North Country

Devan pòt biwo Southern Tier
607-240-4900
Konte yo sèvi: Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga, Tompkins

Biwo devan pòt santral NY
607-240-4900
Konte yo sèvi: Cayuga, Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego

Devan pòt biwo North Country
607-240-4900
Konte yo sèvi: Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, St. Lawrence

 

Long Island 

Devan pòt biwo Long Island
631-434-6000
Konte yo sèvi: Nassau, Suffolk

 

New York City 

Devan pòt biwo Queens
718-217-6485

Biwo pòt devan Brooklyn
718-642-8576

Devan pòt biwo Manhattan
646-766-3220

Devan pòt biwo Bronx
718-430-0757

Biwo pòt devan Staten Island
718-982-1913

 

Lwès NY & Finger Lakes 

Devan pòt biwo Finger Lakes
855-679-3335
Konte yo sèvi: Chemung, Livingston, Monroe, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Wyoming, Yates.

Biwo pòt devan lwès NY
800-487-6310
Konte yo sèvi: Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, Orleans

Demand Founisè - Biwo Rejyonal yo

Rejyon Kapital ak Hudson Valley

Enfòmasyon Jeneral Distri Kapital
518-388-0431

Enfòmasyon jeneral Upper Hudson Valley 
845-473-5050

Enfòmasyon jeneral Lower Hudson Valley  
845-947-6100

 

Santral New York, Southern Tier ak North Country

Enfòmasyon jeneral Central NY
(607) 240-4900

 

Long Island 

Enfòmasyon jeneral Long Island
631-434-6100

 

New York City 

Enfòmasyon jeneral Queens
718-217-5890

Enfòmasyon jeneral Brooklyn 
718-642-6112

Enfòmasyon jeneral Manhattan  
646-766-3222

Enfòmasyon jeneral Bronx 
718-430-0885

Enfòmasyon jeneral Staten Island  
718-983-5233

 

Lwès NY & Finger Lakes 

Enfòmasyon jeneral Rochester
585-241-5700

Enfòmasyon jeneral West Seneca (Buffalo) 
800-487-6310

 

 

Resous imen

OPWDD toujou ap rekrite aktivman nan lokal toupatou nan Eta New York. Kontakte youn nan biwo ki anba yo pou jwenn plis enfòmasyon sou opòtinite karyè ak OPWDD:

Biwo prensipal
Telefòn: 518-473-4785
Imèl: [email protected]

Distri Kapital 
Telefòn: 518-388-0838
Imèl: [email protected]
Konte yo sèvi: Albany, Fulton, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren & Washington.

Santral New York 
Telefòn: 315-336-2300 , Ext.578 (Biwo Wòm)
Telefòn: 315-473-6980 (Biwo Syracuse)
Imèl: [email protected]
Konte yo sèvi: Cayuga, Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga & Oswego.

Finger Lakes 
Telefòn: 585-461-8800
Imèl: [email protected]
Konte yo sèvi: Chemung, Livingston, Monroe, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Wyoming & Yates.

Lower Hudson Valley 
Telefòn: 845-947-6239
Imèl: [email protected]
Konte ki sèvi yo: Westchester, Orange, Rockland & Sullivan

Upper Hudson Valley/Taconic 
Telefòn: 845-877-6821 x3367
Imèl: [email protected]
Konte ki sèvi yo: Columbia, Dutchess, Greene, Putnam & Ulster

Long Island 
Telefòn: 631-326-4497
Imèl: [email protected]
Konte yo sèvi: Nassau & Suffolk

Peyi Nò 
Telefòn: 518-359-4150
Imèl: [email protected]
Konte yo sèvi: Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson & St. Lawrence

Southern Tier 
Telefòn: 607-770-0241
Imèl: [email protected]
Konte yo sèvi: Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga & Tompkins

Lwès NY 
Telefòn: 716-517-2057
Imèl: [email protected]
Konte yo sèvi: Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara & Orleans

Queens
Telefòn: 718-217-5110
Imèl: [email protected]

Brooklyn 
Telefòn: 718-642-6310
Imèl: [email protected]

Bronx & New York 
Telefòn: 718-430-0710
Imèl: [email protected]

Staten Island 
Telefòn: 718-983-5433
Imèl: [email protected]

Sèvis Kriz

Sèvis Kriz pou Moun ki gen Andikap Devlopman (CSIDD) 

Rejyon 1- Founisè CSIDD 

ARC of Chemung-Schuyler Crisis Line: 844-567-8278 - 24 èdtan pou nouvo referans ak bezwen imedya 

Finger Lakes

Vanessa Hilbert - Kontak Biwo Rejyonal     
585-461-8781
[imel pwoteje]

Konte yo sèvi: Chemung, Livingston, Monroe, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Wyoming, Yates.

Lwès NY
Lindsay Caulfield- Kontak Biwo Rejyonal 
716-608-2670
[imel pwoteje]

Konte yo sèvi: Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, Orleans 

Rejyon 2- Founisè CSIDD 

Liy Rekòmandasyon YAI Rejyon 2: 315-362-0800

Southern Tier/Broome
Rebekah Burke - Kontak Biwo Rejyonal
607- 217-6584
r [imel pwoteje]

Konte yo sèvi: Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga, Tompkins 

Santral NY
Melanie Auge - Kontak Biwo Rejyonal
315-473-6972
[imel pwoteje]

Konte yo sèvi: Cayuga, Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego 

Sunmount/Nò Peyi                                           
Kellie Smutz - Kontak Biwo Rejyonal
315-274-3248
[imel pwoteje]

Konte yo sèvi: Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, St. Lawrence 

Rejyon 3- Founisè CSIDD 

Liy prensipal gratis: 844-782-7880

Distri Kapital

Jerald Petell - Kontak Biwo Rejyonal
518-388-1944
[imel pwoteje]

Robin Pentz- Kontak Biwo Rejyonal
845-473-5050 x 160
[imel pwoteje]

Konte yo sèvi: Albany, Fulton, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, Washington.

Hudson Valley

Steve Deaner - Kontak Biwo Rejyonal
845-947-6218
stephen.j.dean[imel pwoteje]

Konte ki sèvi yo: Orange, Rockland, Sullivan, Westchester 

Robin Pentz - Kontak Biwo Rejyonal
845-473-5050 x 160
[imel pwoteje]

Konte yo sèvi: Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, Ulster

Rejyon 4- Founisè CSIDD

Bronx, Manhattan ak Queens:
Referans YAI
212-273-6300
[imel pwoteje]

Kings & Richmond:
Rekòmandasyon SUS
Linda Cisse
646-565-5890
[imel pwoteje]

New York City 

Millicent Carty- Kontak Biwo Rejyonal
718-264-5364
[imel pwoteje]

Brian Watson- Kontak Biwo Rejyonal
646-766-3466
[imel pwoteje]

Rejyon 5 - Founisè CSIDD

Amanda Whittaker
516-870-1600 ext 1975
Faks: 516-870-1582
[imel pwoteje]

Long Island

Seth Chandler- Kontak Biwo Rejyonal
631-416-3885
[imel pwoteje]

Janna Sternberg - Kontak Biwo Rejyonal
631-416-3981
[imel pwoteje]

Konte yo sèvi: Nassau, Suffolk

Kontak OPWDD CSIDD nan tout eta a

Bwat lapòs Jeneral CSIDD: [imel pwoteje]

Medya

Direktè Kominikasyon ak Afè Piblik pou Biwo Eta Eta New York pou Moun ki Gen Andikap Devlopman an se Jennifer O'Sullivan. Ou ka kontakte depatman an pa imèl nan [email protected] .

 

 

Depistaj Pre-admisyon ak Revizyon Rezidan (PASRR)

Pou referans Preadmisyon ak Revizyon Rezidan ( PASRR ) ki soti nan lopital ak mezon retrèt pou moun ki gen andikap devlòpmantal yo konnen oswa yo sispèk, tanpri kontakte biwo rejyonal OPWDD lokal moun nan pou konekte avèk Kowòdonatè PASRR lokal OPWDD nan zòn ou an pou asire plasman nan Etablisman Swen Sante Rezidans lan se anviwònman ki pi apwopriye pou bezwen yo .

Rapòte yon Ensidan

Nan ka yon ijans, kontakte lapolis lokal yo lè w konpoze 911.

Yo dwe rapòte tout ensidan ki dwe rapòte bay OPWDD pa telefòn nan Inite Jesyon Ensidan OPWDD nan 518-473-7032 .
Liy Notifikasyon andeyò 888-479-67 63

Yo dwe rapòte tout ensidan ki dwe rapòte nan pwogram OPWDD opere oswa sètifye yo bay Sant Jistis Eta Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal yo nan 1-855-373-2122 .

 

 

 

Oto-direksyon biwo rejyonal yo

Rejyon 1 – Finger Lakes ak Lwès NY

[imel pwoteje]

 

Rejyon 2 – Broome, Central NY, ak Sunmount

[imel pwoteje]

 

Rejyon 3 – Capital District, Hudson Valley, ak Taconic

[imel pwoteje]

 

Rejyon 4 – Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten Island, ak Queens

[imel pwoteje]

 

Rejyon 5 - Long Island

[imel pwoteje]