Gid, Done ak Resous Coronavirus

Kowonaviris
Mezon Blanch lan te anonse nan dat 30 janvye 2023 ke Ijans Sante Piblik COVID-19 la pral fini 11 me 2023.
Repons nou an nan pandemi COVID-19 la

An repons a pandemi COVID-19, OPWDD te bay anplwaye yo ak founisè sèvis yo konsèy ki gen rapò ak vizit ak vizit lokal yo, fleksibilite regilasyon, livrezon telesante ak lòt sèvis esansyèl, mask ak kontwòl enfeksyon. Pandan pandemi an ap bese ak pwogram yo re-louvri, OPWDD kontinye mete ajou règleman ak konsèy COVID-19 li yo. 

Done COVID-19
Apati 1ye mas 2023, OPWDD p ap bay enfòmasyon mizajou ankò. Rapò kimilatif COVID-19 1ye mas 2023 la ap rete sou sitwèb OPWDD la kòm yon resous epi li reprezante done depi mas 2020 jiska mas 2023.  Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou COVID-19 nan: 
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york
Konbat move enfòmasyon sou vaksen COVID-19 yo
Aprann kijan pou idantifye move enfòmasyon ak #GetTheVaxFacts – enfòmasyon Nouyòkè yo ka fè konfyans.