Sondaj estabilite anplwaye NCI-IDD

Apèsi sou lekòl la

Ki sa ki ankèt sou estabilite NCI-IDD?

Ankèt sou Estabilite Anplwaye Endikatè Entelektyèl ak Devlopmantal yo (NCI-IDD) se yon efò nasyonal pou kolekte enfòmasyon gwo echèl sou mendèv Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP). Ajans founisè volontè OPWDD Eta New York yo ap patisipe nan Sondaj sou Estabilite Anplwaye NCI depi 2017.

Sondaj Estabilite Anplwaye NCI-IDD kolekte epi rapòte enfòmasyon sou mendèv DSP nan ajans founisè volontè yo. Sa a gen ladan done sou pewòl DSP, konpansasyon, woulman, manda, benefis, bonis, estrateji rekritman, estrateji retansyon, demografik, ak lòt enfòmasyon quantitative. Rezilta yo gaye chak ane, epi yo rapòte mwayèn nasyonal ak nan tout eta a.

Pou plis enfòmasyon sou pwojè nasyonal sa a, tanpri vizite www.nationalcoreindicators.org oswa kontakte [email protected] .

Dènye Rezilta yo

OPWDD Eta New York te voye Endikatè Debaz Nasyonal Andikap Entelektyèl ak Devlopman (NCI-IDD) Sondaj estabilite anplwaye yo bay 304 ajans ki kalifye atravè Eta New York. Done yo rasanble fè referans a peryòd ant 1ye janvye 2020 rive 31 desanm 2020, pandan 55,033 Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) te anplwaye nan 223 ajans k ap patisipe yo.

73.4% Pousantaj Repons, 63.5% DSP aplentan, 36.5% DSP a tan pasyèl, 223 founisè sondaj, 55,033 DSP reprezante.
Mendèv Eta Eta New York
72.4% ajans yo anplwaye mwens pase 300 DSP.
Kantite DSP ki anplwaye Ajans yo
0-99 95
100-199 41
200-299 27
300-399 15
400-499 15
500-599 12
600-699 1
700-799 5
800-899 3
900-999 2
Pi gran pase 1000 6
Pi gran pase 2000 1

 

Kantite Moun ki Sipòte

50.0% nan founisè yo sipòte 100 a 499 granmoun ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman.

Kantite Moun ki Sipòte Pousantaj Founisè yo
1-10 Granmoun 6.7%
11-20 Granmoun 3.0%
21-50 Granmoun 12.8%
51-99 Granmoun 22.6%
100-499 Granmoun 50.0%
500-999 Granmoun 4.3%
1000+ Granmoun 0.6%

 

Demografik pwofesyonèl sipò dirèk (DSP)
Laj DSP yo
Gwoup Laj Kantite DSP Pousantaj DSP yo
18-24 ane fin vye granmoun 8,262 16.0%
25-34 ane fin vye granmoun 14,285 27.6%
35-44 ane fin vye granmoun 9,557 18.5%
45-54 ane fin vye granmoun 8,553 16.5%
55 ane fin vye granmoun 10,119 19.5%
Pa Konnen 985 1.9%
71.4% DSP fi, 26.9% DSP Gason, 1.5% done ki manke
Idantite sèks
Sèks Pousan
Gason 26.9%
Fi 71.4%
Ki pa konfòm 0.0%
Manke 1.5%

* Pousantaj pa ajoute jiska 100% akòz erè awondi pou kont li.

Ras DSP nan tout eta a
Ras Pousantaj
Nwa oswa Afriken Ameriken 41.3%
Blan 37.4%
Panyòl/Latino 9.2%
Azyatik 1.4%
Endyen Ameriken oswa natif natal Alaska 0.4%
Moun zile Pasifik yo 0.3%
Plis pase yon ras/etnisite 1.7%
Lòt 1.1%
Pa Konnen 7.2%
Ras DSP pa rejyon DDRO
Rejyon Ameriken Endyen/Alasken natif natal Azyatik Nwa/Afriken Ameriken Panyòl/ Latino Moun zile Pasifik yo Blan Plis pase yon ras Lòt Pa Konnen Total
Rejyon 1 0.4% 0.8% 34.3% 5.3% 2.3% 48.0% 2.3% 0.2% 6.5% 100.0%
Rejyon 2 0.3% 1.3% 8.9% 2.6% 0.1% 69.0% 1.7% 0.4% 15.5% 100.0%
Rejyon 3 0.5% 1.6% 43.0% 8.6% 0.2% 39.8% 3.0% 0.2% 3.1% 100.0%
Rejyon 4 0.4% 2.4% 58.9% 9.9% 0.2% 17.8% 1.5% 0.8% 8.1% 100.0%
Rejyon 5 0.6% 2.0% 59.3% 9.5% 0.1% 23.2% 3.5% 0.6% 1.2% 100.0%

 

Demografik Sipèvizè Frontline yo (FLS)
Laj FLS yo
Gwoup Laj Kantite FLS yo Pousantaj FLS yo
Laj 18-24 184 3.2%
Laj 25-34 1653 28.6%
Laj 35-44 1617 27.9%
Laj 45-54 1188 20.5%
Laj 55+ 967 16.7%
Pa Konnen 178 3.1%
76.3% Fi FLS, 22.2% Gason FLS, 1.5% done ki manke.
Idantite sèks FLS yo
Sèks Pousan
Gason  22.2%
Fi 76.3%
Ki pa konfòm 0.0%
Manke 1.5%
Ras FLS nan tout eta a
Ras Pousantaj
Nwa oswa Afriken Ameriken 33.2%
Blan 48.3%
Panyòl/Latino 7.6%
Azyatik 1.9%
Endyen Ameriken oswa natif natal Alaska 0.6%
Moun zile Pasifik yo 0.4%
Plis pase yon ras/etnisite 1.6%
Lòt 0.8%
Pa Konnen 5.7%
Ras FLS pa rejyon DDRO*
Rejyon Ameriken Endyen/Alasken natif natal Azyatik Nwa/Afriken Ameriken Panyòl/ Latino Moun zile Pasifik yo Blan Plis pase yon ras Lòt Pa Konnen Total
Rejyon 1 0.3% 0.4% 23.2% 3.7% 0.1% 65.9% 2.0% 0.0% 4.4% 100.0%
Rejyon 2 0.8% 0.6% 5.3% 1.8% 0.0% 82.7% 0.4% 0.0% 8.6% 100.0%
Rejyon 3 0.2% 0.6% 27.0% 6.3% 1.9% 53.8% 1.8% 0.2% 8.2% 100.0%
Rejyon 4 0.7% 7.7% 50.4% 11.3% 0.3% 21.9% 1.6% 0.3% 5.8% 100.0%
Rejyon 5 0.6% 3.1% 46.1% 7.6% 0.1% 38.6% 3.4% 0.0% 0.5% 100.0%

*Done yo dekonpoze anvè NYC. Se poutèt sa, nou te fè yon analiz de ras pa rejyon DDRO.

 

Woulman

To woulman Eta New York se 35.6%

To woulman nasyonal* se 43.6%

*To nasyonal yo baze sou done ki soti nan 26 eta yo (ki gen ladan DC) ki te patisipe nan Sondaj Estabilite Anplwaye NCI-IDD 2020 la.

OPWDD rejyon yo To woulman
Rejyon 1 46.3%
Rejyon 2 59.9%
Rejyon 3 31.4%
Rejyon 4 29.4%
Rejyon 5 42.8%

 

Pòs vid
21.3% pòs a tan pasyèl yo te vid, 17.2% nan pòs aplentan yo te vid.
Pòs vid NYS nasyonal*
PT pòs vid 21.3% 16.4%
FT pòs vid 17.2% 12.3%

*To nasyonal yo baze sou done ki soti nan 26 eta yo (ki gen ladan DC) ki te patisipe nan Sondaj Estabilite Anplwaye NCI-IDD 2020 la. 

 

Longè Travay DSP yo
 Mandat DSP anplwaye yo
Tan nan anplwaye - mwens pase 6 mwa 10.7%

Tan nan anplwaye - 6 a 12 mwa

10.4%
Tan nan anplwaye - 12 a 24 mwa 18.3%
Tan nan anplwaye - 24 a 36 mwa 12.7%
Tan nan anplwaye - plis pase 36 mwa 47.9%

Done sa yo montre pousantaj DSP ki te anplwaye nan ajans yo pandan yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Mandat DSP ki separe yo 
Tan nan Separe - mwens pase 6 mwa 24.0%
Tan nan Separe - 6 a 12 mwa 16.4%
Tan nan Separe - 12 a 24 mwa 16.8%
Tan nan Separe - 24 a 36 mwa 10.5%
Tan nan Separe - plis pase 36 mwa 24.5%

Pou DSP ki te kite ajans yo, done yo montre pousantaj moun ki te anplwaye sou yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Salè

An 2020, te gen 3 salè minimòm aktif nan diferan zòn jeyografik Eta New York:

 • NYC: $15
 • Long Island & Westchester: $13
 • Rès Eta New York: $11.80
Tablo sa a konpare salè mwayèn orè ajans lan ak salè minimòm rejyon an.
Rejyon yo  # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan egal ak salè minimòm # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 1-20% pi wo pase salè minimòm lan # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 21-41% pi wo pase salè minimòm lan # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 4 1-60% pi wo pase salè minimòm lan # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 61-80% pi wo pase salè minimòm lan # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 81-100% pi wo pase salè minimòm lan
Rejyon 1 0 22 9 1 0 0
Rejyon 2 0 14 18 0 2 0
Rejyon 3 0 12 24 3 0 0
Rejyon 4 11 42 5 0 0 0
Rejyon 5 1 14 6 2 0 0

 

Mwayèn Salè

Mwayèn salè èdtan nasyonal* yo varye ant $9.76 (AZ) ak $15.96 (CT).

Mwayèn nasyonal ki pa pondéré pou salè èdtan se $13.28.

Salè èdtan nan Eta New York varye ant $12.50 ak $24.86.

Mwayèn salè èdtan nan rejyon OPWDD:

Rejyon Mwayèn Salè Orè
Rejyon 1 $14.39
Rejyon 2 $15.28
Rejyon 3 $15.72
Rejyon 4 $16.29
Rejyon 5 $16.53

*To nasyonal yo baze sou done ki soti nan 26 eta yo (ki gen ladan DC) ki te patisipe nan Sondaj Estabilite Anplwaye NCI-IDD 2020 la.

Siplemantè (OT) ak Orè regilye yo Peye DSP yo
Rejyon DDRO Kantite Founisè yo Pousan lè siplemantè yo peye DSP yo Pousan Orè regilye yo peye DSP yo Pousan Orè Total Peye DSP yo
Rejyon 1 32 10.8% 89.2% 100.0%
Rejyon 2 37 9.9% 90.1% 100.0%
Rejyon 3 49 38.3% 61.7% 100.0%
Rejyon 4 67 7.8% 92.2% 100.0%
Rejyon 5 25 14.5% 85.5% 100.0%
Grand Total 210 17.8% 82.2% 100.0%

 

Pwofesyonèl sipò dirèk ak rapò sipèvizè Frontline 

Done ki anba yo prezante kantite ajans ki gen yon sèten rapò DSP ak Sipèvizè Frontline (FLS).

Nou kwè li enpòtan pou nou gade rapò DSP ak FLS paske statistik sa a kapab endike kantite sipèvizyon ak sipò ki disponib pou DSP yo. 

Rejyon yo # nan Ajans ki gen 1-8 DSP pou chak FLS # Ajans ki gen 9-14 DSP pou chak FLS # Ajans ki gen >14 DSP pou chak FLS
Rejyon 1 16 9 5
Rejyon 2 18 11 8
Rejyon 3 21 16 11
Rejyon 4 26 25 18
Rejyon 5 13 9 5

 

Konsesyon ak rapèl pwofesyonèl sipò dirèk yo

24.7% nan founisè yo mete DSP yo sou konsesyon.

62.3% nan founisè yo te raple DSP ki te gen konsesyon.

Asirans Sante
Pwofesyonèl Sipò Dirèk Enskripsyon nan Asirans Sante
 1. Konbyen ajans ki ofri twa plan Dantè, Sante ak Vizyon?
  • 78.4% Ofri
  • 21.6% Pa Ofri
 2. Konbyen DSP ki kalifye pou Asirans Sante?
  • 63.4% Elijib
  • 36.6 % Pa Elijib
 3. Konbyen DSP ki enskri nan Asirans Sante?
  • 30.9% Enskri
  • 69.1% Pa Enskri
Konbyen ajans ki ofri twa plan Dantè, Sante ak Vizyon? 78.4% Ofri 21.6% Pa Ofri. Konbyen DSP ki kalifye pou Asirans Sante? 63.4% Elijib 36.6% Pa Elijib. Konbyen DSP ki enskri nan Asirans Sante? 30.9% Enskri 69.1% Pa Enskri.

Pandan ke majorite Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) nan ajans founisè volontè yo elijib pou asirans sante ajans yo a, gen yon ti pòsyon ki enskri. Yon total 16,981 (30.9%) sou 55,033 DSP ki enskri nan plan asirans sante ajans yo a.

Benefis yo ofri bay pwofesyonèl sipò dirèk 
Kalite Benefis Pousantaj ajans ki ofri avantaj sa yo
Anplwayè patwone asirans andikap 51.8%
Anplwayè peye fòmasyon ki gen rapò ak travay 55.9%
Kont depans fleksib 64.4%
Asirans lavi 82.4%
Sipò pou edikasyon apre segondè 54.1%
Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) Enskripsyon nan Benefis yo
Kalite Benefis yo Pousantaj DSP ki elijib ki enskri
Anplwayè patwone asirans andikap 74.0%
Kont depans fleksib 12.1%
Sipò pou edikasyon apre segondè 15.4%
Estrateji Rekritman ak Retansyon Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo
Estrateji Rekritman & Retansyon Pousantaj ajans ki sèvi ak yo
Peye ankourajman/bonis referans 68.8%
DSP Nechèl 37.4%
Fòmasyon sou Kòd Etik 95.5%
Ofri aperçu travay reyalis 81.5%
Anplwaye Sipò pou Akeri kalifikasyon yo 25.2%
Sondaj Angajman Anplwaye yo 50.5%

83 ajans (37.4%) ofri yon Nechèl DSP. Tablo ki anba yo montre espesifikman ki benefis ak opòtinite ajans sa yo ofri pou DSP ki patisipe nan opòtinite DSP ladder. Yon ajans ka ofri plis pase yon avantaj nechèl DSP. 

Benefis Nechèl DSP Kantite Ajans ki ofri
Bonis 14
Pi wo To Peman 67
Tan akimile 10
Pake Benefis yo 6
Konpetans-bilding 44
Okenn 5
Lòt 8
DSP Opòtinite Nechèl Kantite Ajans ki ofri
Zòn espesyalizasyon yo 22
Edikasyon fòmèl andeyò ajans pou ogmante kwasans pwofesyonèl 28
Ansyète ki baze sou pwomosyon 28
Responsablite sipèvizyon 51
Fòmasyon nan ajans lan 66
Lòt 7

 

Pou Founisè yo

Ki sa ki ankèt sou estabilite anplwaye NCI-IDD la?

Sondaj Estabilite Anplwaye Endikatè Entelektyèl ak Devlòpmantal yo (NCI-DD) National Core Indicators se sou Mendèv Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP). Yo mande founisè volontè Eta New York yo pou yo soumèt enfòmasyon sou pewòl, konpansasyon, manda, woulman, benefis, bonis, estrateji rekritman, estrateji retansyon, ak demografik DSP nan ajans lan.

Ki dat limit sondaj la?

Dat delè pou sik 2021 NCI-IDD Staff Staff Survey la se 31 jiyè 2022 .

Kouman pou mwen konnen si ajans founisè mwen an elijib pou patisipe?

Pou kapab kalifye pou Sondaj Estabilite Anplwaye NCI-IDD, yon ajans founisè volontè dwe:

 1. Dwe nan operasyon pou omwen 6 mwa kontinyèl. 
 2. Anplwaye DSP yo – yon DSP se yon moun ki depanse 50% oswa plis nan travay yo pou sipòte moun ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman. Ajans founisè yo ki anboche DSP ki bay sèvis pwòp tèt yo sèlman pa kalifye.
 3. Sèvi adilt ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman. Si ajans ou a sèvi sèlman timoun (ki poko gen 18 an) ki gen andikap, ou pa kalifye.

Si w gen kesyon sou kalifikasyon, tanpri kontakte: [email protected] .

Kouman pou mwen jwenn aksè nan sondaj la?

Founisè ki elijib yo pral resevwa yon imèl ki soti nan Divizyon Administrasyon OPWDD pou anonse lansman ofisyèl sondaj la. Yon lòt imèl ki gen yon lyen inik nan sondaj la pral voye bay yon direktè egzekitif, direktè HR, oswa lòt pwen kontak yo te idantifye nan sik anvan yo pral voye soti yon ti tan apre sa. Pou plis enfòmasyon oswa pou mande lyen pou ajans ou a tanpri kontakte [email protected] .

Kilè ak ki kote mwen ka jwenn rezilta sondaj la?

National Core Indicators pibliye rezilta sondaj la nan yon rapò piblik, anjeneral nan mwa janvye apre sik sondaj la fini. Yo pral afiche rapò a isit la: https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/

Anplis de sa, chak ane, OPWDD pibliye yon rezime egzekitif rezilta espesifik Eta New York. Yo pral afiche rezilta sa yo sou sitwèb OPWDD.

Dènye Staff Staff Webinar

Done ak Rapò

Pou pi byen konprann kijan pou sipòte rekritman ak retansyon Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo (DSP), NYS OPWDD te fè analiz deskriptif ak estatistik sou faktè ki enfliyanse manda DSP yo. Yo te fè analiz sou seri done Sondaj Estabilite Anplwaye Endikatè Debaz Nasyonal 2019 pou Eta New York.

Salè ak Tenure

Nou te gade relasyon ki genyen ant mwayèn salè yo peye DSP yo ak manda DSP yo. Yo te kalkile yon nòt endis salè pou chak ajans. Yon ajans ki gen yon pi gwo nòt reprezante yon salè ki pi konpetitif pase yon ajans ki gen yon pi piti nòt. Kòm salè ogmante, manda DSP yo amelyore. Relasyon ki genyen ant salè ak manda se estatistik enpòtan ak sans. Grafik ki anba a montre relasyon sa a.

Grafik pwen Salè ak Tenire an 2019
Asirans Sante ak Tenure

Nou te gade relasyon ki genyen ant asirans sante ak manda DSP yo. An mwayèn, si yon ajans bay yon bon salè epi li ofri asirans sante DSP yo, li pral obsève pi bon manda pase si li pa ofri asirans sante DSP yo. Gen sèlman nèf ajans nan seri done estabilite anplwaye 2019 la ki pa t ofri asirans sante. Grafik ki anba a montre relasyon ki genyen ant salè, asirans sante, ak manda DSP yo. Gwosè ti sèk yo reprezante gwosè ajans la an tèm de kantite DSP yo anplwaye.

Fè yon wonn graf Asirans Sante ak Tenure pou 2019
Dire DSP anplwaye yo an 2019

Tablo ki anba a montre kantite travay yo an 2019 pou DSP nan senk rejyon Biwo Rejyonal Devlopman Andikape yo (DDRO). Chak ba reprezante pousantaj DSP nan ajans lan ki te anplwaye pou yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Grafik liy sou Tenire DSP Anplwaye yo an 2019
Manda DSP ki separe an 2019

Tablo ki anba a montre kantite travay pou DSP ki separe yo atravè senk rejyon Biwo Rejyonal Devlopman Andikape yo (DDRO). Chak ba reprezante pousantaj DSP nan ajans lan ki te anplwaye pou yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Grafik liy sou Tenire DSP ki separe an 2019