Apèsi sou lekòl la

Ki sa ki ankèt NCI-IDD sou eta mendèv la?

Ankèt sou Eta Mendèv la sou Endikatè Nasyonal Endikatè Entelektyèl ak Devlopman (NCI-IDD) se yon efò nasyonal pou kolekte enfòmasyon gwo echèl sou mendèv Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP). Ajans founisè volontè OPWDD Eta New York yo ap patisipe nan Sondaj NCI sou Eta Mendèv la depi 2017.

Sondaj NCI-IDD Eta Mendèv la kolekte epi rapòte enfòmasyon sou mendèv DSP nan ajans founisè volontè yo. Sa a gen ladan done sou pewòl DSP, konpansasyon, woulman, manda, benefis, bonis, estrateji rekritman, estrateji retansyon, demografik, ak lòt enfòmasyon quantitative. Rezilta yo gaye chak ane, epi yo rapòte mwayèn nasyonal ak nan tout eta a.

Pou plis enfòmasyon sou pwojè nasyonal sa a, tanpri vizite www.nationalcoreindicators.org oswa kontakte [imel pwoteje].

Dènye Rezilta yo

OPWDD Eta Nouyòk te voye Sondaj sou Eta Mendèv la sou Endikatè Entelektyèl ak Devlopman Entelektyèl ak Devlopman (NCI-IDD) bay 330 ajans ki kalifye atravè Eta New York. Done yo rasanble fè referans a peryòd ant 1ye janvye 2021 rive 31 desanm 2021, pandan 49,762 Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSPS) te anplwaye nan 204 ajans yo. 

64.4% DSP a plen tan, 35.6% DSP a tan pasyèl
Mendèv Eta Eta New York
72.5% ajans yo anplwaye mwens pase 300 DSP.
Kantite DSP ki anplwayeAjans yo
0-9986
100-19939
200-29923
300-39918
400-49912
500-5997
600-6994
700-7995
800-8992
900-9991
Pi gran pase 10006
Pi gran pase 20001
Kantite Moun ki Sipòte

67.1% nan ajans ki patisipe yo te sèvi omwen 100 adilt ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman.

Kantite Moun ki SipòtePousantaj Founisè yo
1-10 Granmoun4.9%
11-20 Granmoun3.3%
21-50 Granmoun13.2%
51-99 Granmoun11.5%
100-499 Granmoun42.9%
500-999 Granmoun15.4%
1000+ Granmoun8.8%
Demografik pwofesyonèl sipò dirèk (DSP)

Demografik DSP yo ak lòt paramèt yo rapòte isit la kòm yon mwayèn jeneral atravè tout eta a oswa rejyon OPWDD. Metodoloji sa a pral chanje apati done 2022 pou yo ka konsistan avèk rapò nasyonal ki soti nan Human Services Research Institute (HSRI).

Laj DSP yo
Gwoup LajKantite DSPPousantaj DSP yo
18-24 ane fin vye granmoun7,04715.8%
25-34 ane fin vye granmoun11,40925.6%
35-44 ane fin vye granmoun7,88217.7%
45-54 ane fin vye granmoun7,21916.2%
55+ ane fin vye granmoun9,15620.5%
Pa Konnen1,9194.3%
70.6 fi, 26.4% gason
Idantite sèks
SèksPousan
Gason26.4%
Fi70.6%
Ki pa konfòm0.1%
Lòt0.1%
Pa Konnen2.8%

*Pousantaj pa ajoute jiska 100% akòz erè awondi sèlman.

Ras DSP nan tout eta a
RasPousantaj
Endyen Ameriken oswa natif natal Alaska0.3%
Azyatik2.1%
Nwa oswa Afriken Ameriken43.2%
Blan34.2%
Panyòl/Latino7.7%
Moun zile Pasifik yo0.2%
Plis pase yon ras/etnisite2.3%
Lòt1.2%
Pa Konnen8.8%
Ras DSP pa rejyon DDRO
RejyonAmeriken Endyen/Alasken natif natalAzyatikNwa/Afriken AmerikenPanyòl/ LatinoMoun zile Pasifik yoBlanPlis pase yon rasLòtPa Konnen
Rejyon 10.4%0.7%38.8%4.5%0.1%45.5%2.6%0.1%7.3%
Rejyon 20.3%1.2%12.7%2.7%0.1%66.7%2.2%5.7%8.6%
Rejyon 30.3%1.6%40.1%6.6%0.3%34.4%2.6%0.1%13.9%
Rejyon 40.2%3.1%54.8%10.9%0.1%22%1.6%1.2%6%
Rejyon 50.5%2.6%48.1%8.8%0.2%25.5%3.3%0.6%10.4%
Demografik Sipèvizè Frontline yo (FLS)
73.7% fi, 24.7% gason, 1.5% pa konnen
Idantite sèks FLS yo
SèksPousan
Gason 24.7%
Fi73.7%
Ki pa konfòm0.1%
Manke1.5%
Ras FLS nan tout eta a
RasPousantaj
Endyen Ameriken oswa natif natal Alaska0.3%
Azyatik0.6%
Nwa oswa Afriken Ameriken39.5%
Moun zile Pasifik yo0.2%
Blan44.6%
Panyòl/Latenks7.3%
Plis pase yon ras/etnisite1.7%
Lòt0.7%
Pa Konnen4.1%
Ras FLS pa rejyon DDRO*
RejyonAmeriken Endyen/Alasken natif natalAzyatikNwa/Afriken AmerikenPanyòl/ LatinoMoun zile Pasifik yoBlanPlis pase yon rasLòtPa Konnen
Rejyon 10.5%0.6%24.2%3.7%0.3%64.7%1.5%0.0%4.6%
Rejyon 20.4%0.2%11.3%0.9%0%74.9%0.8%3.4%8.3%
Rejyon 30.2%1.2%31.9%6.3%0%55.3%2.1%0%2.9%
Rejyon 40.4%2.7%54.2%11.5%0.3%24.1%1.6%0.7%4.3%
Rejyon 50.1%2.1%52.8%8.2%0.1%31.8%2.1%0.8%2.1%

*Done yo dekonpoze anvè NYC. Se poutèt sa, nou te fè yon analiz de ras pa rejyon DDRO.

Woulman

Pousantaj woulman Eta New York se 38.3%

To woulman nasyonal* se 43.2%

*To nasyonal yo baze sou done ki soti nan 29 eta yo (ki gen ladan DC) ki te patisipe nan Sondaj Eta Mendèv NCI-IDD 2021 la.

OPWDD rejyon yoTo woulman
Rejyon 143.5%
Rejyon 243.4%
Rejyon 338.8%
Rejyon 430.4%
Rejyon 534.4%
Pòs vid
25% a tan pasyèl, 20.7% to nasyonal, 21.3% aplentan, 16.6% to nasyonal
Pòs vidNYSnasyonal*
PT pòs vid25.0%20.7%
FT pòs vid21.3%16.6%

*To nasyonal yo baze sou done ki soti nan 29 eta yo (ki gen ladan DC) ki te patisipe nan Sondaj Eta Mendèv NCI-IDD 2021 la.

 

Longè Travay DSP yo
 Mandat DSP anplwaye yo
Tan nan anplwaye - mwens pase 6 mwa14.1%
Tan nan anplwaye - 6 a 12 mwa9.9%
Tan nan anplwaye - 12 a 24 mwa12.3%
Tan nan anplwaye - 24 a 36 mwa12.3%
Tan nan anplwaye - plis pase 36 mwa49.6%

Tablo Tanre of Employed - Done sa yo montre pousantaj DSP ki te anplwaye nan ajans yo pandan yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Mandat DSP ki separe yo 
Tan nan Separe - mwens pase 6 mwa25.7%
Tan nan Separe - 6 a 12 mwa15.6%
Tan nan Separe - 12 a 24 mwa18.9%
Tan nan Separe - 24 a 36 mwa11.6%
Tan nan Separe - plis pase 36 mwa27.7%

Mandat Tablo Separe - Pou DSP ki te kite ajans yo, done yo montre pousantaj moun ki te anplwaye sou yon sèten peryòd tan (mwens pase 6 mwa a 3 ane).

Salè

An 2021, te gen 3 salè minimòm aktif nan diferan zòn jeyografik New York State:

 • NYC: $15
 • Long Island & Westchester: $14
 • Rès Eta New York: $12.50
Tablo sa a konpare salè mwayèn orè ajans lan ak salè minimòm rejyon an.
Rejyon yo # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan egal ak salè minimòm# nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 1-20% pi wo pase salè minimòm lan# nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 21-41% pi wo pase salè minimòm lan# nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 41-60% pi wo pase salè minimòm lan# nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 61-80% pi wo pase salè minimòm lan# nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 81-100% pi wo pase salè minimòm lan
Rejyon 13196000
Rejyon 222115000
Rejyon 302914100
Rejyon 414354000
Rejyon 51165100
Nan tout eta a2012044200
Mwayèn Salè

Mwayèn salè pa èdtan nasyonal* yo varye ant $6.50 ak $29.15.

Mwayèn nasyonal ki pa pondéré pou salè èdtan se $14.41.

Salè pa èdtan nan New York State varye ant $12.50 ak $25.71.

Mwayèn salè èdtan nan rejyon OPWDD:

RejyonMwayèn Salè Orè
Rejyon 1$14.77
Rejyon 2$15.12
Rejyon 3$15.33
Rejyon 4$16.02
Rejyon 5$16.63

*To nasyonal yo baze sou done ki soti nan 29 eta yo (ki gen ladan DC) ki te patisipe nan Sondaj Estabilite Anplwaye NCI-IDD 2021 la.

Siplemantè (OT) ak Orè regilye yo Peye DSP yo
Rejyon DDROKantite Founisè yoPousan lè siplemantè yo peye DSP yoPousan Orè regilye yo peye DSP yoPousan Orè Total Peye DSP yo
Rejyon 12812.1%87.9%100.0%
Rejyon 2358.7%91.3%100.0%
Rejyon 3484.3%95.7%100.0%
Rejyon 45189.7%10.3%100.0%
Rejyon 52114.8%85.2%100.0%
Grand Total18390.7%9.3%100.0%
Pwofesyonèl sipò dirèk ak rapò sipèvizè Frontline 

Done ki anba yo prezante kantite ajans ki gen yon sèten rapò DSP ak Sipèvizè Frontline (FLS). Rapò mwayèn DSP nan tout eta a ak Sipèvizè Frontline a te 12:1 (N=196).

Nou kwè li enpòtan pou nou gade rapò DSP ak FLS paske statistik sa a kapab endike kantite sipèvizyon ak sipò ki disponib pou DSP yo. 

Rejyon yo# nan Ajans ki gen 1-8 DSP pou chak FLS# Ajans ki gen 9-14 DSP pou chak FLS# Ajans ki gen >14 DSP pou chak FLS
Rejyon 11584
Rejyon 220115
Rejyon 3231411
Rejyon 4202015
Rejyon 5797
Konsesyon ak rapèl pwofesyonèl sipò dirèk yo

3.4% nan founisè ki reponn yo mete DSP yo sou kongrè pandan 2021. Sa a te diminye soti nan 24.7% nan 2020

Asirans Sante
Pwofesyonèl Sipò Dirèk Enskripsyon nan Asirans Sante
 1. Konbyen ajans ki ofri twa plan Dantè, Sante ak Vizyon?
  • 82.4% Ofri
  • 17.6% Pa Ofri
 2. Konbyen DSP ki kalifye pou Asirans Sante?
  • 63.4% Elijib
  • 36.6 % Pa Elijib
 3. Konbyen DSP ki enskri nan Asirans Sante?
  • 35.7% Enskri (15,140 sou 42,929 DSP)
  • 64.7% Pa Enskri
Konbyen ajans ki ofri twa plan Dantè, Sante ak Vizyon? 78.4% Ofri 21.6% Pa Ofri. Konbyen DSP ki kalifye pou Asirans Sante? 63.4% Elijib 36.6% Pa Elijib. Konbyen DSP ki enskri nan Asirans Sante? 30.9% Enskri 69.1% Pa Enskri.

Pandan ke majorite Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) nan ajans founisè volontè yo elijib pou asirans sante ajans yo a, gen yon ti pòsyon ki enskri. Yon total 16,981 (30.0%) sou 55,033 DSP ki enskri nan plan asirans sante ajans yo a.

Benefis yo ofri bay pwofesyonèl sipò dirèk 
Kalite BenefisPousantaj ajans ki ofri avantaj sa yo
Asirans lavi83.3%
Kont depans fleksib66.2%
Anplwayè patwone asirans andikap55.4%
Anplwayè peye fòmasyon ki gen rapò ak travay52.9%
Ranbousman pou Edikasyon Post-Segondè51.0%
Pwogram Ankourajman Sante28.9%
Benefis Transpò13.2%
Benefis pou gadri8.3%
Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) Enskripsyon nan Benefis yo
Kalite Benefis yoPousantaj DSP ki elijib ki enskri
Anplwayè patwone asirans andikap72.1%
Kont depans fleksib14.3%
Sipò pou edikasyon apre segondè2.1%
Estrateji Rekritman ak Retansyon Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo
Estrateji Rekritman & RetansyonPousantaj ajans ki sèvi ak yo
DSP yo enkli nan gouvènans ajans lan24.0%
DSP Nechèl34.8%
Fòmasyon sou Kòd Etik96.1%
Ofri aperçu travay reyalis72.1%
Anplwaye Sipò pou Akeri kalifikasyon yo25.0%
Sondaj Angajman Anplwaye yo52.9%
Bonis Pwofesyonèl Sipò Dirèk nan 2021
109 ajans (54.5%) ajans rapòte bay DSP yo bonis an 2021. Tablo ki anba a espesifye kantite bonis sa yo.
Kantite bonisKantite Ajans ki bay bonis DSP nan kantite lajan sa a
Mwens pase $500
$50-1004
$101-$2003
$201-$3006
$301-$4005
$401-50010
$500+78
Pwofesyonèl Sipò Dirèk Benefis Ladder
71 ajans (34.8%) ofri yon Nechèl DSP. Tablo ki anba yo montre espesifikman ki benefis ak opòtinite ajans sa yo ofri pou DSP ki patisipe nan opòtinite DSP ladder. Yon ajans ka ofri plis pase yon avantaj nechèl DSP.
Benefis Nechèl DSPKantite Ajans ki ofri
Bonis13
Pi wo To Peman57
Tan akimile5
Pake Benefis yo5
Konpetans-bilding33
Okenn3
Lòt3
Pwofesyonèl Sipò Dirèk Opòtinite Nechèl
DSP Opòtinite NechèlKantite Ajans ki ofri
Zòn espesyalizasyon yo27
Edikasyon fòmèl andeyò ajans pou ogmante kwasans pwofesyonèl13
Ansyète ki baze sou pwomosyon8
Responsablite sipèvizyon45
Fòmasyon nan ajans lan46
Lòt5

Pou Founisè yo

Kisa Ankèt NCI-IDD Eta Mendèv la ye?

Sondaj sou Eta Mendèv la sou Endikatè Nasyonal Endikatè Entelektyèl ak Devlòpmantal yo (NCI-DD) se sou Mendèv Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP). Yo mande founisè volontè Eta New York yo pou yo soumèt enfòmasyon sou pewòl, konpansasyon, manda, woulman, benefis, bonis, estrateji rekritman, estrateji retansyon, ak demografik DSP nan ajans lan.

Ki dat limit sondaj la?

Dat delè pou sik 2023 NCI-IDD Eta Mendèv la ap se 31 me 2024. Koleksyon done yo ap kòmanse nan mwa mas 2024. Sondaj sa yo pral kolekte done ki soti nan ane kalandriye 2023.

Kouman pou mwen konnen si ajans founisè mwen an elijib pou patisipe?

Pou kapab kalifye pou Sondaj Eta Mendèv NCI-IDD, yon ajans founisè volontè dwe:

 1. Dwe nan operasyon pou omwen 6 mwa kontinyèl. 
 2. Anplwaye DSP yo – yon DSP se yon moun ki depanse 50% oswa plis nan travay yo pou sipòte moun ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman. Ajans founisè yo ki anboche DSP ki bay sèvis pwòp tèt yo sèlman pa kalifye.
 3. Sèvi adilt ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman. Si ajans ou a sèvi sèlman timoun (ki poko gen 18 an) ki gen andikap, ou pa kalifye.

Si w gen kesyon sou kalifikasyon, tanpri kontakte: [imel pwoteje].

Kouman pou mwen jwenn aksè nan sondaj la?

Founisè ki elijib yo pral resevwa yon imèl ki soti nan Divizyon Administrasyon OPWDD pou anonse lansman ofisyèl sondaj la. Yo pral voye yon lòt imèl ki gen yon lyen inik nan sondaj la bay yon direktè egzekitif, direktè HR, oswa lòt pwen kontak yo te idantifye nan sik anvan yo pral voye soti yon ti tan apre sa. Pou plis enfòmasyon oswa pou mande lyen pou ajans ou a tanpri kontakte [imel pwoteje].

Kilè ak ki kote mwen ka jwenn rezilta sondaj la?

National Core Indicators pibliye rezilta sondaj la nan yon rapò piblik, tipikman ane apre sik sondaj la fini. Rapò Nasyonal 2022 la disponib kounye a sou sitwèb NCI la.

Anplis de sa, chak ane, OPWDD pibliye yon rezime egzekitif rezilta espesifik Eta New York. Lè yo disponib, rezime egzekitif Eta Nouyòk la pral afiche sou sitwèb OPWDD la. 

Dènye Staff Staff Webinar
Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Videyo Sondaj estabilite anplwaye NCI IDD 2021 ak dènye rezilta yo

Done ak Rapò

Pou pi byen konprann kijan pou sipòte rekritman ak retansyon Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo (DSP), NYS OPWDD te fè analiz deskriptif ak estatistik sou faktè ki enfliyanse manda DSP yo. Yo te fè analiz sou seri done Sondaj Estabilite Anplwaye Endikatè Debaz Nasyonal 2019 pou Eta New York.

Salè ak Tenure

Nou te gade relasyon ki genyen ant mwayèn salè yo peye DSP yo ak manda DSP yo. Yo te kalkile yon nòt endis salè pou chak ajans. Yon ajans ki gen yon pi gwo nòt reprezante yon salè ki pi konpetitif pase yon ajans ki gen yon pi piti nòt. Kòm salè ogmante, manda DSP yo amelyore. Relasyon ki genyen ant salè ak manda se estatistik enpòtan ak sans. Grafik ki anba a montre relasyon sa a.

Grafik pwen Salè ak Tenire an 2019
Asirans Sante ak Tenure

Nou te gade relasyon ki genyen ant asirans sante ak manda DSP yo. An mwayèn, si yon ajans bay yon bon salè epi li ofri asirans sante DSP yo, li pral obsève pi bon manda pase si li pa ofri asirans sante DSP yo. Gen sèlman nèf ajans nan seri done estabilite anplwaye 2019 la ki pa t ofri asirans sante. Grafik ki anba a montre relasyon ki genyen ant salè, asirans sante, ak manda DSP yo. Gwosè ti sèk yo reprezante gwosè ajans la an tèm de kantite DSP yo anplwaye.

Fè yon wonn graf Asirans Sante ak Tenure pou 2019
Dire DSP anplwaye yo an 2019

Tablo ki anba a montre kantite travay yo an 2019 pou DSP nan senk rejyon Biwo Rejyonal Devlopman Andikape yo (DDRO). Chak ba reprezante pousantaj DSP nan ajans lan ki te anplwaye pou yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Grafik liy sou Tenire DSP Anplwaye yo an 2019
Manda DSP ki separe an 2019

Tablo ki anba a montre kantite travay pou DSP ki separe yo atravè senk rejyon Biwo Rejyonal Devlopman Andikape yo (DDRO). Chak ba reprezante pousantaj DSP nan ajans lan ki te anplwaye pou yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Grafik liy sou Tenire DSP ki separe an 2019