Apèsi sou lekòl la

Ki sa ki ankèt NCI-IDD sou eta mendèv la?

Ankèt sou Eta Mendèv la sou Endikatè Nasyonal Endikatè Entelektyèl ak Devlopman (NCI-IDD) se yon efò nasyonal pou kolekte enfòmasyon gwo echèl sou mendèv Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP). Ajans founisè volontè OPWDD Eta New York yo ap patisipe nan Sondaj NCI sou Eta Mendèv la depi 2017.

Sondaj NCI-IDD Eta Mendèv la kolekte epi rapòte enfòmasyon sou mendèv DSP nan ajans founisè volontè yo. Sa a gen ladan done sou pewòl DSP, konpansasyon, woulman, manda, benefis, bonis, estrateji rekritman, estrateji retansyon, demografik, ak lòt enfòmasyon quantitative. Rezilta yo gaye chak ane, epi yo rapòte mwayèn nasyonal ak nan tout eta a.

Pou plis enfòmasyon sou pwojè nasyonal sa a, tanpri vizite www.nationalcoreindicators.org oswa kontakte [email protected].

Dènye Rezilta yo

OPWDD Eta Nouyòk te voye Sondaj sou Eta Mendèv la sou Endikatè Entelektyèl ak Devlopman Entelektyèl ak Devlopman (NCI-IDD) bay 330 ajans ki kalifye atravè Eta New York. Done yo rasanble fè referans a peryòd ant 1ye janvye 2021 rive 31 desanm 2021, pandan 49,762 Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSPS) te anplwaye nan 204 ajans yo. 

64.4% DSP a plen tan, 35.6% DSP a tan pasyèl
Mendèv Eta Eta New York
72.5% ajans yo anplwaye mwens pase 300 DSP.
Kantite DSP ki anplwaye Ajans yo
0-99 86
100-199 39
200-299 23
300-399 18
400-499 12
500-599 7
600-699 4
700-799 5
800-899 2
900-999 1
Pi gran pase 1000 6
Pi gran pase 2000 1

 

Kantite Moun ki Sipòte

67.1% nan ajans ki patisipe yo te sèvi omwen 100 adilt ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman.

Kantite Moun ki Sipòte Pousantaj Founisè yo
1-10 Granmoun 4.9%
11-20 Granmoun 3.3%
21-50 Granmoun 13.2%
51-99 Granmoun 11.5%
100-499 Granmoun 42.9%
500-999 Granmoun 15.4%
1000+ Granmoun 8.8%

 

Demografik pwofesyonèl sipò dirèk (DSP)

Demografik DSP yo ak lòt paramèt yo rapòte isit la kòm yon mwayèn jeneral atravè tout eta a oswa rejyon OPWDD. Metodoloji sa a pral chanje apati done 2022 pou yo ka konsistan avèk rapò nasyonal ki soti nan Human Services Research Institute (HSRI).

Laj DSP yo
Gwoup Laj Kantite DSP Pousantaj DSP yo
18-24 ane fin vye granmoun 7,047 15.8%
25-34 ane fin vye granmoun 11,409 25.6%
35-44 ane fin vye granmoun 7,882 17.7%
45-54 ane fin vye granmoun 7,219 16.2%
55+ ane fin vye granmoun 9,156 20.5%
Pa Konnen 1,919 4.3%
70.6 fi, 26.4% gason
Idantite sèks
Sèks Pousan
Gason 26.4%
Fi 70.6%
Ki pa konfòm 0.1%
Lòt 0.1%
Pa Konnen 2.8%

* Pousantaj pa ajoute jiska 100% akòz erè awondi pou kont li.

Ras DSP nan tout eta a
Ras Pousantaj
Endyen Ameriken oswa natif natal Alaska 0.3%
Azyatik 2.1%
Nwa oswa Afriken Ameriken 43.2%
Blan 34.2%
Panyòl/Latino 7.7%
Moun zile Pasifik yo 0.2%
Plis pase yon ras/etnisite 2.3%
Lòt 1.2%
Pa Konnen 8.8%
Ras DSP pa rejyon DDRO
Rejyon Ameriken Endyen/Alasken natif natal Azyatik Nwa/Afriken Ameriken Panyòl/ Latino Moun zile Pasifik yo Blan Plis pase yon ras Lòt Pa Konnen
Rejyon 1 0.4% 0.7% 38.8% 4.5% 0.1% 45.5% 2.6% 0.1% 7.3%
Rejyon 2 0.3% 1.2% 12.7% 2.7% 0.1% 66.7% 2.2% 5.7% 8.6%
Rejyon 3 0.3% 1.6% 40.1% 6.6% 0.3% 34.4% 2.6% 0.1% 13.9%
Rejyon 4 0.2% 3.1% 54.8% 10.9% 0.1% 22% 1.6% 1.2% 6%
Rejyon 5 0.5% 2.6% 48.1% 8.8% 0.2% 25.5% 3.3% 0.6% 10.4%

 

Demografik Sipèvizè Frontline yo (FLS)
 
73.7% fi, 24.7% gason, 1.5% pa konnen
Idantite sèks FLS yo
Sèks Pousan
Gason  24.7%
Fi 73.7%
Ki pa konfòm 0.1%
Manke 1.5%
Ras FLS nan tout eta a
Ras Pousantaj
Endyen Ameriken oswa natif natal Alaska 0.3%
Azyatik 0.6%
Nwa oswa Afriken Ameriken 39.5%
Moun zile Pasifik yo 0.2%
Blan 44.6%
Panyòl/Latenks 7.3%
Plis pase yon ras/etnisite 1.7%
Lòt 0.7%
Pa Konnen 4.1%
Ras FLS pa rejyon DDRO*
Rejyon Ameriken Endyen/Alasken natif natal Azyatik Nwa/Afriken Ameriken Panyòl/ Latino Moun zile Pasifik yo Blan Plis pase yon ras Lòt Pa Konnen
Rejyon 1 0.5% 0.6% 24.2% 3.7% 0.3% 64.7% 1.5% 0.0% 4.6%
Rejyon 2 0.4% 0.2% 11.3% 0.9% 0% 74.9% 0.8% 3.4% 8.3%
Rejyon 3 0.2% 1.2% 31.9% 6.3% 0% 55.3% 2.1% 0% 2.9%
Rejyon 4 0.4% 2.7% 54.2% 11.5% 0.3% 24.1% 1.6% 0.7% 4.3%
Rejyon 5 0.1% 2.1% 52.8% 8.2% 0.1% 31.8% 2.1% 0.8% 2.1%

*Done yo dekonpoze anvè NYC. Se poutèt sa, nou te fè yon analiz de ras pa rejyon DDRO.

 

Woulman

Pousantaj woulman Eta New York se 38.3%

To woulman nasyonal* se 43.2%

*To nasyonal yo baze sou done ki soti nan 29 eta yo (ki gen ladan DC) ki te patisipe nan Sondaj Eta Mendèv NCI-IDD 2021 la.

OPWDD rejyon yo To woulman
Rejyon 1 43.5%
Rejyon 2 43.4%
Rejyon 3 38.8%
Rejyon 4 30.4%
Rejyon 5 34.4%

 

Pòs vid
25% a tan pasyèl, 20.7% to nasyonal, 21.3% aplentan, 16.6% to nasyonal
Pòs vid NYS nasyonal*
PT pòs vid 25.0% 20.7%
FT pòs vid 21.3% 16.6%

*To nasyonal yo baze sou done ki soti nan 29 eta yo (ki gen ladan DC) ki te patisipe nan Sondaj Eta Mendèv NCI-IDD 2021 la.

 

Longè Travay DSP yo
 Mandat DSP anplwaye yo
Tan nan anplwaye - mwens pase 6 mwa 14.1%

Tan nan anplwaye - 6 a 12 mwa

9.9%
Tan nan anplwaye - 12 a 24 mwa 12.3%
Tan nan anplwaye - 24 a 36 mwa 12.3%
Tan nan anplwaye - plis pase 36 mwa 49.6%

Tablo Tanre of Employed - Done sa yo montre pousantaj DSP ki te anplwaye nan ajans yo pandan yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Mandat DSP ki separe yo 
Tan nan Separe - mwens pase 6 mwa 25.7%
Tan nan Separe - 6 a 12 mwa 15.6%
Tan nan Separe - 12 a 24 mwa 18.9%
Tan nan Separe - 24 a 36 mwa 11.6%
Tan nan Separe - plis pase 36 mwa 27.7%

Mandat Tablo Separe - Pou DSP ki te kite ajans yo, done yo montre pousantaj moun ki te anplwaye sou yon sèten peryòd tan (mwens pase 6 mwa a 3 ane).

Salè

An 2021, te gen 3 salè minimòm aktif nan diferan zòn jeyografik New York State:

 • NYC: $15
 • Long Island & Westchester: $14
 • Rès Eta New York: $12.50
Tablo sa a konpare salè mwayèn orè ajans lan ak salè minimòm rejyon an.
Rejyon yo  # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan egal ak salè minimòm # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 1-20% pi wo pase salè minimòm lan # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 21-41% pi wo pase salè minimòm lan # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 4 1-60% pi wo pase salè minimòm lan # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 61-80% pi wo pase salè minimòm lan # nan ajans ki gen mwayèn salè èdtan se 81-100% pi wo pase salè minimòm lan
Rejyon 1 3 19 6 0 0 0
Rejyon 2 2 21 15 0 0 0
Rejyon 3 0 29 14 1 0 0
Rejyon 4 14 35 4 0 0 0
Rejyon 5 1 16 5 1 0 0
Nan tout eta a 20 120 44 2 0 0

 

Mwayèn Salè

Mwayèn salè pa èdtan nasyonal* yo varye ant $6.50 ak $29.15.

Mwayèn nasyonal ki pa pondéré pou salè èdtan se $14.41.

Salè pa èdtan nan Eta New York varye ant $12.50 ak $25.71.

Mwayèn salè èdtan nan rejyon OPWDD:

Rejyon Mwayèn Salè Orè
Rejyon 1 $14.77
Rejyon 2 $15.12
Rejyon 3 $15.33
Rejyon 4 $16.02
Rejyon 5 $16.63

*To nasyonal yo baze sou done ki soti nan 29 eta yo (ki gen ladan DC) ki te patisipe nan Sondaj Estabilite Anplwaye NCI-IDD 2021 la.

Siplemantè (OT) ak Orè regilye yo Peye DSP yo
Rejyon DDRO Kantite Founisè yo Pousan lè siplemantè yo peye DSP yo Pousan Orè regilye yo peye DSP yo Pousan Orè Total Peye DSP yo
Rejyon 1 28 12.1% 87.9% 100.0%
Rejyon 2 35 8.7% 91.3% 100.0%
Rejyon 3 48 4.3% 95.7% 100.0%
Rejyon 4 51 89.7% 10.3% 100.0%
Rejyon 5 21 14.8% 85.2% 100.0%
Grand Total 183 90.7% 9.3% 100.0%

 

Pwofesyonèl sipò dirèk ak rapò sipèvizè Frontline 

Done ki anba yo prezante kantite ajans ki gen yon sèten rapò DSP ak Sipèvizè Frontline (FLS). Rapò mwayèn DSP nan tout eta a ak Sipèvizè Frontline a te 12:1 (N=196).

Nou kwè li enpòtan pou nou gade rapò DSP ak FLS paske statistik sa a kapab endike kantite sipèvizyon ak sipò ki disponib pou DSP yo. 

Rejyon yo # nan Ajans ki gen 1-8 DSP pou chak FLS # Ajans ki gen 9-14 DSP pou chak FLS # Ajans ki gen >14 DSP pou chak FLS
Rejyon 1 15 8 4
Rejyon 2 20 11 5
Rejyon 3 23 14 11
Rejyon 4 20 20 15
Rejyon 5 7 9 7

 

Konsesyon ak rapèl pwofesyonèl sipò dirèk yo

3.4% nan founisè ki reponn yo mete DSP yo sou kongrè pandan 2021. Sa a te diminye soti nan 24.7% nan 2020

Asirans Sante
Pwofesyonèl Sipò Dirèk Enskripsyon nan Asirans Sante
 1. Konbyen ajans ki ofri twa plan Dantè, Sante ak Vizyon?
  • 82.4% Ofri
  • 17.6% Pa Ofri
 2. Konbyen DSP ki kalifye pou Asirans Sante?
  • 63.4% Elijib
  • 36.6 % Pa Elijib
 3. Konbyen DSP ki enskri nan Asirans Sante?
  • 35.7% Enskri (15,140 sou 42,929 DSP)
  • 64.7% Pa Enskri
Konbyen ajans ki ofri twa plan Dantè, Sante ak Vizyon? 78.4% Ofri 21.6% Pa Ofri. Konbyen DSP ki kalifye pou Asirans Sante? 63.4% Elijib 36.6% Pa Elijib. Konbyen DSP ki enskri nan Asirans Sante? 30.9% Enskri 69.1% Pa Enskri.

Pandan ke majorite Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) nan ajans founisè volontè yo elijib pou asirans sante ajans yo a, gen yon ti pòsyon ki enskri. Yon total 16,981 (30.0%) sou 55,033 DSP ki enskri nan plan asirans sante ajans yo a.

Benefis yo ofri bay pwofesyonèl sipò dirèk 
Kalite Benefis Pousantaj ajans ki ofri avantaj sa yo
Asirans lavi 83.3%
Kont depans fleksib 66.2%
Anplwayè patwone asirans andikap 55.4%
Anplwayè peye fòmasyon ki gen rapò ak travay 52.9%
Ranbousman pou Edikasyon Post-Segondè 51.0%
Pwogram Ankourajman Sante 28.9%
Benefis Transpò 13.2%
Benefis pou gadri 8.3%
Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) Enskripsyon nan Benefis yo
Kalite Benefis yo Pousantaj DSP ki elijib ki enskri
Anplwayè patwone asirans andikap 72.1%
Kont depans fleksib 14.3%
Sipò pou edikasyon apre segondè 2.1%
Estrateji Rekritman ak Retansyon Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo
Estrateji Rekritman & Retansyon Pousantaj ajans ki sèvi ak yo
DSP yo enkli nan gouvènans ajans lan 24.0%
DSP Nechèl 34.8%
Fòmasyon sou Kòd Etik 96.1%
Ofri aperçu travay reyalis 72.1%
Anplwaye Sipò pou Akeri kalifikasyon yo 25.0%
Sondaj Angajman Anplwaye yo 52.9%
Bonis Pwofesyonèl Sipò Dirèk nan 2021
109 ajans (54.5%) ajans rapòte bay DSP yo bonis an 2021. Tablo ki anba a espesifye kantite bonis sa yo.
Kantite bonis Kantite Ajans ki bay bonis DSP nan kantite lajan sa a
Mwens pase $50 0
$50-100 4
$101-$200 3
$201-$300 6
$301-$400 5
$401-500 10
$500+ 78
Pwofesyonèl Sipò Dirèk Benefis Ladder
71 ajans (34.8%) ofri yon Nechèl DSP. Tablo ki anba yo montre espesifikman ki benefis ak opòtinite ajans sa yo ofri pou DSP ki patisipe nan opòtinite DSP ladder. Yon ajans ka ofri plis pase yon avantaj nechèl DSP.
Benefis Nechèl DSP Kantite Ajans ki ofri
Bonis 13
Pi wo To Peman 57
Tan akimile 5
Pake Benefis yo 5
Konpetans-bilding 33
Okenn 3
Lòt 3
Pwofesyonèl Sipò Dirèk Opòtinite Nechèl
DSP Opòtinite Nechèl Kantite Ajans ki ofri
Zòn espesyalizasyon yo 27
Edikasyon fòmèl andeyò ajans pou ogmante kwasans pwofesyonèl 13
Ansyète ki baze sou pwomosyon 8
Responsablite sipèvizyon 45
Fòmasyon nan ajans lan 46
Lòt 5

 

Pou Founisè yo

Kisa Ankèt NCI-IDD Eta Mendèv la ye?

Sondaj sou Eta Mendèv la sou Endikatè Nasyonal Endikatè Entelektyèl ak Devlòpmantal yo (NCI-DD) se sou Mendèv Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP). Yo mande founisè volontè Eta New York yo pou yo soumèt enfòmasyon sou pewòl, konpansasyon, manda, woulman, benefis, bonis, estrateji rekritman, estrateji retansyon, ak demografik DSP nan ajans lan.

Ki dat limit sondaj la?

Dat delè pou sik 2022 NCI-IDD State of the Workforce Survey te 31 jiyè 2023. Koleksyon done yo pral kòmanse nan prentan 2024.

Kouman pou mwen konnen si ajans founisè mwen an elijib pou patisipe?

Pou kapab kalifye pou Sondaj Eta Mendèv NCI-IDD, yon ajans founisè volontè dwe:

 1. Dwe nan operasyon pou omwen 6 mwa kontinyèl. 
 2. Anplwaye DSP yo – yon DSP se yon moun ki depanse 50% oswa plis nan travay yo pou sipòte moun ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman. Ajans founisè yo ki anboche DSP ki bay sèvis pwòp tèt yo sèlman pa kalifye.
 3. Sèvi adilt ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman. Si ajans ou a sèvi sèlman timoun (ki poko gen 18 an) ki gen andikap, ou pa kalifye.

Si w gen kesyon sou kalifikasyon, tanpri kontakte: [imel pwoteje]

.

Kouman pou mwen jwenn aksè nan sondaj la?

Founisè ki elijib yo pral resevwa yon imèl ki soti nan Divizyon Administrasyon OPWDD pou anonse lansman ofisyèl sondaj la. Yo pral voye yon lòt imèl ki gen yon lyen inik nan sondaj la bay yon direktè egzekitif, direktè HR, oswa lòt pwen kontak yo te idantifye nan sik anvan yo pral voye soti yon ti tan apre sa. Pou plis enfòmasyon oswa pou mande lyen pou ajans ou a tanpri kontakte [imel pwoteje]

.

Kilè ak ki kote mwen ka jwenn rezilta sondaj la?

National Core Indicators pibliye rezilta sondaj la nan yon rapò piblik, anjeneral nan mwa janvye apre sik sondaj la fini. Yo pral afiche rapò a isit la: https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/

Anplis de sa, chak ane, OPWDD pibliye yon rezime egzekitif rezilta espesifik Eta New York. Yo pral afiche rezilta sa yo sou sitwèb OPWDD.

Dènye Staff Staff Webinar

Done ak Rapò

Pou pi byen konprann kijan pou sipòte rekritman ak retansyon Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo (DSP), NYS OPWDD te fè analiz deskriptif ak estatistik sou faktè ki enfliyanse manda DSP yo. Yo te fè analiz sou seri done Sondaj Estabilite Anplwaye Endikatè Debaz Nasyonal 2019 pou Eta New York.

Salè ak Tenure

Nou te gade relasyon ki genyen ant mwayèn salè yo peye DSP yo ak manda DSP yo. Yo te kalkile yon nòt endis salè pou chak ajans. Yon ajans ki gen yon pi gwo nòt reprezante yon salè ki pi konpetitif pase yon ajans ki gen yon pi piti nòt. Kòm salè ogmante, manda DSP yo amelyore. Relasyon ki genyen ant salè ak manda se estatistik enpòtan ak sans. Grafik ki anba a montre relasyon sa a.

Grafik pwen Salè ak Tenire an 2019
Asirans Sante ak Tenure

Nou te gade relasyon ki genyen ant asirans sante ak manda DSP yo. An mwayèn, si yon ajans bay yon bon salè epi li ofri asirans sante DSP yo, li pral obsève pi bon manda pase si li pa ofri asirans sante DSP yo. Gen sèlman nèf ajans nan seri done estabilite anplwaye 2019 la ki pa t ofri asirans sante. Grafik ki anba a montre relasyon ki genyen ant salè, asirans sante, ak manda DSP yo. Gwosè ti sèk yo reprezante gwosè ajans la an tèm de kantite DSP yo anplwaye.

Fè yon wonn graf Asirans Sante ak Tenure pou 2019
Dire DSP anplwaye yo an 2019

Tablo ki anba a montre kantite travay yo an 2019 pou DSP nan senk rejyon Biwo Rejyonal Devlopman Andikape yo (DDRO). Chak ba reprezante pousantaj DSP nan ajans lan ki te anplwaye pou yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Grafik liy sou Tenire DSP Anplwaye yo an 2019
Manda DSP ki separe an 2019

Tablo ki anba a montre kantite travay pou DSP ki separe yo atravè senk rejyon Biwo Rejyonal Devlopman Andikape yo (DDRO). Chak ba reprezante pousantaj DSP nan ajans lan ki te anplwaye pou yon sèten tan (mwens pase 6 mwa a 3 zan).

Grafik liy sou Tenire DSP ki separe an 2019