Konsèy Konsiltatif pou Andikap Devlopman (DDAC)

Konsèy Konsiltatif pou Andikap Devlopman (DDAC)

Apèsi sou lekòl la

Konsèy Konsiltatif pou Andikap Devlopman (DDAC) te etabli dapre seksyon 13.05 Lwa sou Ijyèn Mantal la . Konsèy la gen ladann defansè pwòp tèt yo, manm fanmi yo, reprezantan founisè yo, ak lòt moun ki gen enterè; Asosyasyon Self-Advocacy Eta New York; asosyasyon founisè ak konsèy founisè; Komite Sèvis Sipò pou Fanmi Eta a; Direktè Ijyèn Mantal Konte ak lokal yo; ak Real Choice Systems Committee.
DDAC a, ki te kòmanse nan iterasyon sa a nan Prentan 2012, se yon gwoup travay ki reyini chak trimès epi ki fèt pou sipèvize ak gide devlopman nouvo egzansyon an epi ede OPWDD ak moun ki gen enterè li yo defini refòm sistèm egzansyon an pral reyalize. DDAC a gen soukomite espesifik ki gen responsablite pou domèn patikilye, ki gen ladan otodireksyon ak aplikasyon swen jere.
DDAC bay rekòmandasyon pou priyorite ak objektif nan tout eta a, planifikasyon konplè, alokasyon resous, ak pwosesis evalyasyon pou sèvis leta ak lokal pou moun ki gen andikap devlopman. Konsèy la reyini omwen kat fwa pa ane.

 

 

Manm

Stuart Flaum (Manm Fanmi)
Susan A. Hetherington, PhD
Robert Pitkofsky (Manm Fanmi)
Donna Colonna (Founisè)
Margaret Puddington (Manm Fanmi)
Janice Chisholm (Founisè)
John Maltby (Founisè)
Nicholas A. Cappoletti (Founisè)
Daniel Brown (Founisè)
Kai Roman (Manm Fanmi)
Suzanne Lavigne (Founisè)

Leah Steinberg (Founisè)
Janice A Fitzgerald (Manm Fanmi)
Barbara DeLong (Manm Fanmi)
Geri Athenas (Manm Fanmi)
Shameka Andrews (Defann tèt li)
Delores McFadden (Founisè)
Michele D. Juda (Manm Fanmi)
Stephanie Speaker (Defann tèt li)
Meyer Wertheimer (Founisè)
Paul Joslyn (Founisè)
Valeria Valdez (Manm Fanmi)

Gary S. Goldstein (Manm Fanmi)
Sumantra Sarkar (Manm Fanmi)
Lawana Jones (Founisè)
Melissa Stickle (CLMHD)
Vicky Hiffa (DDPC)

Reyinyon yo

Rankont Transcriptions