Deklarasyon Règleman Opòtinite Travay Egal (EEO).

OPWDD pa dwe fè diskriminasyon kont okenn anplwaye oswa moun k ap aplike pou travay akòz ras, kwayans (relijyon), koulè, sèks, orijin nasyonal, oryantasyon seksyèl, estati militè, laj, andikap, karakteristik jenetik predispozisyon, eta sivil oswa estati viktim vyolans domestik, ak dwe swiv tou egzijans Lwa sou Dwa Moun nan konsènan non-diskriminasyon sou baz kondanasyon kriminèl anvan ak arestasyon anvan.