Mande Fòm Aksè Aksè ak Lang pou Fòmasyon

Mande akomodasyon pou Fòmasyon an pèsòn ak sou entènèt OPWDD bay

 

If you are attending an upcoming training or class either online or in- person and need to request an accommodation so you can fully participate, please fill out the form below so we can assist you.

 

Avèk avi alavans, nou ka fè aranjman pou materyèl gwo enprime ak/oswa entèpretasyon lang siy pou moun ki gen pwoblèm vizyèl ak/oswa asistans nan yon lang ki pa angle pou moun ki bezwen li. Omwen de semèn avi davans apresye pou demann entèpretasyon.

 

Pandan n ap fè efò pou nou asire tout fòmasyon an pèsòn ajans la patwone yo aksesib pou chèz woulant, tanpri fè nou konnen si w bezwen nenpòt akomodasyon fizik espesyal pou nou kapab asire bezwen w yo satisfè epi w ka jwenn pi plis nan fòmasyon w lan.

Ki kalite bezwen aksè ou genyen?
Chwazi tout sa ki aplike
Èske w bezwen yon entèprèt lang siy?
Èske w bezwen entèpretasyon oral?
Ou bezwen tradiksyon ekri?
Nan ki lang ou bezwen asistans?
Dekri ou bezwen tradiksyon lang.

Y ap kontakte w si gen nenpòt pwoblèm k ap trete demann ou an oswa chanjman ki afekte demann ou an.