Kòmanse

Yon gwoup moun k ap mache

Pot devan

Premye etap la pou jwenn sèvis ou bezwen yo se kontakte biwo rejyonal OPWDD Front Door ou a

Sipò ki koresponn ak bezwen w yo

Viv nan kay ou chwazi a, jwenn travay ak lòt aktivite ki gen sans pou patisipe, bati relasyon nan kominote a, epi fè eksperyans sante ak byennèt avèk èd sipò ak sèvis OPWDD bay. 

Kijan Pou Jwenn Sèvis
Detèmine Elijiblite

Premye etap la pou jwenn asistans se detèmine si ou kalifye pou sèvis ak sipò.  

Evalye Bezwen Ou yo

Yon fwa yo detèmine ou elijib pou resevwa sèvis, ou ka kòmanse pwosesis planifikasyon an.

Aprann Sou Sèvis

Gen anpil opsyon ki disponib, tankou lojman, travay, sèvis lajounen, timoun ak sèvis aje.

Modil videyo devan pòt
Modil videyo devan pòt OPWDD yo ap gide w atravè pwosesis devan pòt la.

Elijiblite ak Peman pou Sèvis yo

Lè w evalye pou sèvis yo
Yon fwa yo detèmine yon moun elijib pou resevwa sèvis OPWDD, yo fè yon evalyasyon pou ede idantifye fòs, bezwen moun nan ak sipò natirèl oswa kominotè ki disponib.