Byenveni nan pòt devan an!

Pòt devan an se fason OPWDD konekte ou ak sèvis ou vle ak bezwen yo. Yon fwa w antre, yon pwosesis planifikasyon ki santre sou moun kòmanse, ki ede w aprann ak jwenn aksè nan opsyon sèvis ki pran bezwen w ak dezi w an konsiderasyon. L ap ba w chans tou pou dirije pwòp plan sèvis ou oswa ede manm fanmi w oswa moun ou renmen yo pandan y ap dirije pa yo.

Pòt devan an baze sou konpreyansyon ke, antanke moun ki gen andikap devlòpmantal ou gen dwa pou:

 • Jwi relasyon ki gen sans,
 • Eksperyans kwasans pèsonèl,
 • Patisipe nan kominote w ak,
 • Viv nan kay ou chwazi a. 

Anplwaye Front Door ap gide w atravè etap ki enplike nan chèche konnen si w kalifye pou sèvis ak OPWDD, idantifye bezwen w, objektif ak preferans ou epi ede w travay sou yon plan pou jwenn sèvis sa yo.

Kouman pou mwen kòmanse?

Kontakte Biwo Rejyonal Front Door lokal ou a pou kòmanse . Y ap mande w pou w patisipe nan yon sesyon enfòmasyon kote w ap aprann kijan pou w jwenn sèvis yo ak ki kalite sèvis ki disponib.

Premye etap la pou w resevwa asistans se detèmine si w kalifye . Yon fwa yo detèmine ou kalifye, ou ka kòmanse pwosesis planifikasyon an. Gen anpil sipò ak opsyon sèvis ki disponib, tankou sipò pou viv lakay ou poukont ou oswa avèk lòt moun, travay, abilitasyon lajounen, ak sèvis pou timoun. 

Ale nan yon sesyon enfòmasyon

Ki eleman kle yo nan pòt devan an?

Konpozan kle nan pwosesis devan pòt la gen ladan:

Aksè nan Ti liv Sèvis

Gid sa a ka ede w atravè pwosesis devan pòt la.

Si w bezwen ti liv sa a nan yon lang ou pa wè anba a, tanpri kontakte Kowòdonatè Aksè Lang nan tout Eta OPWDD nan 1-866-946-9733 .

 •  

  Pòt devan: Aksè nan Gid Sèvis

  Ti liv Resous Aksè a Sèvis yo ka ede w gide w atravè pwosesis la soti nan detèmine kalifikasyon, nan planifikasyon pou bezwen ou yo, nan ede w enskri nan benefis ak aksè nan sèvis yo.

   

  Telechaje

Kouman mwen ka jwenn Sèvis: Bwochi Pòt Devan

Telechaje yon kopi bwochi nou an sou Pòt devan an ak aksè nan sèvis yo.

Si w bezwen yon kopi bwochi sa a nan yon lòt lang ke lis la a, tanpri kontakte Kowòdonatè Aksè Lang nan OPWDD nan tout Eta a nan 1-866-946-9733 .

Devan pòt Byenveni Flyer

Pake Akèy Pòt devan an gen enfòmasyon enpòtan ki pral ede w gide w atravè pwosesis Pòt devan an. Li gen ladan l yon lis etap kle ou bezwen ranpli pou jwenn sèvis OPWDD.