Sesyon Enfòmasyon

Ale nan yon Sesyon Enfòmasyon pou Aprann Sou Sipò ak Sèvis

Sesyon Enfòmasyon sou Pòt devan OPWDD yo pral esplike pwosesis ki jan ou ka vin elijib pou sipò ak sèvis, ki kalite sipò ak sèvis ki disponib ak ki kote ou ka ale pou jwenn asistans. 

Tout sesyon yo ofri kounye a adistans, swa pa WebEx oswa konferans telefòn.

Yo bay yon orè sesyon an Angle ak Panyòl anba a. Enskripsyon pou yon sesyon obligatwa. Yon fwa ou jwenn dat ak lè ki pi bon pou ou, tanpri klike sou "Aprann Plis" pou jwenn enfòmasyon sou fason pou w enskri. 

Sèvis tradiksyon yo disponib pou lang ki pi byen adapte ak bezwen ou yo. Si w bezwen yon sesyon nan yon lòt lang ki pa Angle oswa Panyòl, tankou Lang siy Ameriken (ASL), tanpri kontakte Infoline OPWDD nan 866-946-9733 pou jwenn asistans.