Fè yon Chanjman nan Sèvis Ou yo

Chanje Sèvis Ou Deja Resevwa

Si w enterese chanje sèvis w yo oswa ajoute nouvo sèvis pandan bezwen w yo chanje, pale ak manadjè swen w lan sou pwosesis amannman sèvis la.

Chanje Òganizasyon Kowòdinasyon Swen Ou

Si w pa kontan ak Òganizasyon Kowòdinasyon Swen ou chwazi a, ou ka chwazi yon lòt Òganizasyon Kowòdinasyon Swen nan rejyon w la. 

Chanje Manadjè Swen Ou

Si w pa kontan ak Òganizasyon Kowòdinasyon Swen ou chwazi a ap bay jesyon swen, men ou ta renmen kontinye sèvi ak Òganizasyon Kowòdinasyon Swen sa a, ou ka mande yon lòt Manadjè Swen epi/oswa chanje sèvis jesyon swen w ap resevwa a. swa Sipò pou Plan Sèvis Debaz Kay ak Kominote oswa Jesyon Swen Sante nan Domicile.