Sipòte moun yo pou yo jwenn aksè nan aktivite kominotè yo san danje

Vizyon OPWDD pou moun ki gen andikap devlòpmantal yo gen ladann patisipasyon total ak sans nan kominote yo. Yo prevwa ke ajans yo fasilite aksè chak moun nan resous kominotè moun nan prefere epi asire yo bay pwoteksyon ak sipèvizyon an akò ak bezwen yo ak chwa enfòme yo. Founisè Sèvis yo dwe pran anpil atansyon sou sekirite anvan, pandan, ak apre transpò pou ale ak soti nan aktivite kominotè yo, lè moun yo ka gen plis risk pou yo pèdi wout, blese, oswa lòt domaj. Risk sa yo ka bese lè founisè yo aplike pwosedi fòmèl ki idantifye responsablite anplwaye yo peye an sèvis yo ak pwoteksyon espesifik ak sipò yo, jan sa nesesè, pou chak moun ki patisipe nan aktivite yo.