George A. Jervis Klinik

George A. Jervis Klinik

Klinik George A. Jervis IBR a ofri sèvis espesyalize dyagnostik ak konsiltasyon pou timoun, adolesan, ak adilt ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman. Ekip miltidisiplinè nan klinik la nan doktè, sikològ, enfimyè, ak travayè sosyal fè pwosedi dyagnostik entansif epi devlope yon plan tretman pou moun ki gen andikap devlopman ke doktè swen prensipal yo pa te kapab dyagnostike oswa trete, tankou kriz malkadi oswa maladi konpòtman. Anplwaye yo fè rechèch klinik tou epi bay edikasyon pou amelyore dyagnostik ak tretman andikap devlopman yo.

Sèvis Ofri

 • Egzamen ak evalyasyon newolojik
 • Evalyasyon jenetik, tès, ak konsèy
 • Depistaj bonè ak swivi neurodevlopman
 • Evalyasyon Pedyatri Devlopman Konpòtman
 • Evalyasyon otis
 • Evalyasyon X frajil
 • Evalyasyon maladi Batten
 • Konsiltasyon pou jesyon kriz enkontwolab
 • Evalyasyon sikyatrik ak konpòtman, ki gen ladan rekòmandasyon pou medikaman sikotwòp pou moun ki montre konpòtman ki ka blese tèt yo, agresif ak lòt konpòtman difisil, oswa siy demans.
 • Evalyasyon sikolengwistik
 • Evalyasyon newosikolojik
 • Tès sikolojik (an konbinezon ak evalyasyon dyagnostik)
 • Lòt tès espesyalize ki gen ladan EEG oswa EEG ak siveyans videyo; BAER ak EMG; misk ak byopsi po; ak tès byochimik, molekilè ak sitojenetik.

 

Nenpòt moun ki gen yon andikap devlòpmantal oswa ki sispèk genyen youn epi ki te wè pa yon espesyalis ki santi ke pasyan an ta benefisye de sèvis nou yo ki mande plis evalyasyon elijib pou resevwa sèvis nan Klinik la.

 

Sant Maladi Batten

Sant Maladi Batten gen ladann yon klinik, laboratwa dyagnostik, ak yon pwogram rechèch ki adrese maladi Batten.

Sèvis klinik yo ofri

 • Evalyasyon medikal, tankou:
  • Evalyasyon jenetik ak konsèy
  • Newoloji-Jesyon epilepsi
  • Sikyatri—Revizyon medikaman ak rekòmandasyon
 • Sèvis laboratwa, tankou:
  • Tès mikwoskopi elektwonik pou enklizyon lizozomal (pou tout kalite NCL
  • Tès aktivite anzim: aktivite TPP1 (pou kalite timoun an reta)
  • Tès mitasyon ADN: CLN3 mitasyon komen (pou kalite Jivenil)

Depi 1998, anplwaye IBR te evalye plis pase 100 pasyan ki sispèk maladi Batten chak ane.

Pwogram rechèch

Maladi Batten se yon domèn rechèch priyorite pou syantis ak klinisyen Enstiti yo. IBR se youn nan kèk sant Ozetazini ki fè etid klinik konplèks ak rechèch (syans klinikopatolojik, byochimik, ak molekilè jenetik) sou maladi Batten. Atravè pwogram rechèch la, yo devlope nouvo metòd pou dyagnostik ak evantyèlman trete maladi Batten. Syantis IBR yo te devlope premye tès dyagnostik ki pa pwogrese pou fòm fen timoun ak jèn nan gwoup maladi sa a.

Rejis Maladi Batten

IBR se kay Rejis Maladi Batten, ki kolekte done sou tout ka NCL nan Etazini ak kèk peyi etranje. Plis pase 1200 pasyan ki gen maladi Batten nan pifò kalite yo enskri nan Rejis la. Depo Kilti Selil ki te etabli nan IBR la gen pi gwo koleksyon fibroblast ak liy selil lenfositik long ki soti nan moun ki gen maladi Batten ak fanmi yo Ozetazini. Selil sa yo distribye bay chèchè ki soti nan Etazini ak nan lòt peyi pou etidye kòz maladi sa a epi pou devlope potansyèl estrateji terapetik.

Referans

Randevou pou evalyasyon nan Sant Maladi Batten nan klinik George A. Jervis yo pwograme sou baz bezwen endividyèl yo. An jeneral, doktè, edikatè, travayè sosyal ak lòt pwofesyonèl k ap pran swen moun yo konnen oswa yo sispèk yo gen maladi Batten yo fè referans bay Sant Maladi Batten.

Frajil X Sant lan

Fragile X Center se yon sant espesyalite nan klinik George A. Jervis IBR pou moun ki gen sendwòm X frajil ak fanmi yo. Klinik Jervis se yon sant dyagnostik ak rechèch espesyalize, ki bay sèvis newolojik, sikyatrik, sikolojik ak jenetik pou moun ki gen andikap devlopman. Frajil X se yon domèn rechèch priyorite pou syantis ak klinisyen Enstiti yo.

Sèvis Ofri

 • Evalyasyon jenetik ak konsèy
 • Tès jenetik ak prenatal
 • Evalyasyon medikal, tankou:
  • Sikyatri
  • Revizyon medikaman ak rekòmandasyon
  • Devlopman Konpòtman Pedyatri
  • Newoloji
 • Evalyasyon sikolojik, ki gen ladan:
  • Lapawòl ak langaj
  • Nerosikoloji
  • Sipò konpòtman
 • Lòt sèvis, tankou:
  • Konsiltasyon edikasyon

Evalyasyon nan Fragile X Center

Plizyè klinisyen yo wè moun ki refere yo bay Fragile X Center pou yo konplete evalyasyon konplè a. Y ap rekòmande lòt randevou jan sa nesesè. Sèvis yo pral kontinyèl, ofri yon kontinyèl swen sou lavi moun nan. Pandan ke yo nan Sant lan, paran yo pral jwenn materyèl resous apwopriye ak enfòmasyon sou sendwòm X frajil.

Referans

Randevou pou evalyasyon nan Sant Fragile X nan klinik George A. Jervis yo pwograme sou baz bezwen endividyèl yo. An jeneral, doktè, edikatè, travayè sosyal ak lòt pwofesyonèl k ap pran swen moun yo konnen oswa yo sispèk yo gen sendwòm X frajil yo fè referans bay Sant Frajil X la.

 

Klinik Jervis la dedye pou sèvi moun Eta New York ki gen andikap nan devlopman, kèlkeswa kapasite yo pou peye. Eksepte pou moun ki soti nan founisè OPWDD ki sètifye, yo pral chache ranbousman pou nenpòt sèvis dyagnostik, klinik, oswa laboratwa nan men bagay sa yo:

 • Pifò konpayi asirans twazyèm pati
 • Fanmi/gadyen, sou yon echèl frè glisman zewo, oswa
 • Moun nan, atravè bòdwo dirèk.
   

Klinik pou tibebe Jervis

Jervis Infant Clinic se yon pwogram pou tès depistaj bonè ak swivi neurodevlopman. An kolaborasyon ak Depatman Jenetik Imen ak Devlopman Tibebe IBR yo ak lopital nan Staten Island, kounye a li bay tès depistaj pou sendwòm X frajil nan nesans. Depistaj la fèt apre manman pasyan an siyen konsantman an. 

Fanmi ti bebe yo jwenn risk pou pwoblèm devlopman yo dapre tès depistaj yo envite pou yo vini pou yon premye vizit nan klinik Jervis, kote yo fè konsèy jenetik ak tès konfimasyon. 

Tibebe ki gen mitasyon konplè oswa premutasyon sendwòm X frajil yo enskri nan yon pwogram swivi devlopman espesyalman devlope pou tibebe sa yo. Yo pral resevwa evalyasyon pa yon espesyalis nan devlopman, fidbak sou devlopman pitit yo, sijesyon pou aktivite pou fasilite devlopman pitit yo, fòmasyon paran yo, ak referans nan pwogram entèvansyon bonè jan sa endike. 

Pwogram nan se nan pwosesis pou plis devlopman epi li planifye pou enplike lòt lopital New York ak lòt maladi ki asosye ak andikap devlopman.