Pwovizyon Sèvis Aksè Lang nan OPWDD

Lwa Eta Nouyòk pou Aksè Lang yo mande ajans Eta New York ki bay sèvis piblik dirèk -- tankou OPWDD -- pou tradui dokiman enpòtan yo, ki gen ladan atik tankou fòm, lèt ak enstriksyon. Tradiksyon yo pral nan sis lang ki pi komen ki pa angle, jan resansman ameriken an detèmine, ki se: Bengali, Ris, Koreyen, Chinwa, Kreyòl ayisyen, ak Panyòl. OPWDD te detèmine tou Oudou ak Yiddish yo se lang enpòtan anpil pou moun nou sipòte ak sèvi yo. Sepandan, OPWDD ap bay sèvis aksè lang nan nenpòt lang ki nesesè.

Lwa Eta New York Aksè Lang egzije tou pou OPWDD bay sèvis entèpretasyon ant ajans lan ak yon moun nan lang prensipal li, anrapò ak sèvis oswa benefis yo.


Objektif Lwa Aksè Lang Eta Nouyòk la se pou asire aksè egal ak sipò ak sèvis ajans Eta New York, pwogram ak aktivite yo san diskriminasyon .

Moun ki pa pale angle kòm lang prensipal yo epi ki gen yon kapasite limite pou li, ekri oswa konprann angle yo ka konsidere kòm konpetan limite angle oswa LEP.

Ou gen dwa pou refize sèvis aksè nan lang. Si w fè sa, yo ka mande w pou ranpli Egzansyon Dwa pou Sèvis Entèpretasyon Gratis.
 
Plan Aksè Lang OPWDD a idantifye kijan nou pral asire ke moun ki LEP yo gen aksè enpòtan yo pral disponib. Plan an esplike travay yo dwe pran, etabli dat limit pou aksyon yo pral pran, idantifye pèsonèl responsab epi etabli priyorite. Plan Aksè Lang OPWDD mete ajou chak dezan.
 

Kowòdonatè Aksè nan Lang chak ajans gen responsablite final pou asire konfòmite ak egzijans Lwa Aksè Lang Eta Nouyòk la. Nan OPWDD, moun sa a se Nicole Weinstein, Kowòdonatè Aksè Lang nan tout Eta a.

Ki diferans ki genyen ant "entèpretasyon" ak "tradiksyon"?
"Entèpretasyon" enplike kominikasyon imedya nan siyifikasyon soti nan yon lang nan yon lòt. Yon entèprèt transmèt siyifikasyon, aloral, pandan ke yon tradiktè transmèt siyifikasyon soti nan tèks ekri nan tèks ekri. Kòm yon rezilta, entèpretasyon mande konpetans ki diferan de sa ki nesesè pou tradiksyon. 
Tradiksyon se mo ekri.

Si OPWDD te mande m epi yo pa t ba m sèvis aksè nan lang, kisa m ka fè?
Ou ka fè youn nan de bagay: