Swen Tri-Konte (Enskripsyon an Poz)

Konte yo sèvi
Albany,
Bronx,
Columbia,
Dutchess,
Fulton,
Greene,
Wa yo,
Montgomery,
Nassau,
New York,
Zoranj,
Putnam,
Queens,
Rensselaer,
Richmond,
Rockland,
Saratoga,
Schenectady,
Schoharie,
Suffolk,
Sullivan,
Ulstè,
Warren,
Washington,
Westchester
Adrès

775 North Main Street
Spring Valley, NY 10977
United States

Swen Tri-Konte (Enskripsyon an Poz)

Enskripsyon yo

TCC ap sispann nenpòt nouvo enskripsyon kounye a. Tanpri chwazi yon lòt Òganizasyon Kowòdinasyon Swen (CCO) ki ofri sèvis nan konte w la. 

Kontak Jesyon Swen

Si w bezwen èd pou travay avèk Manadjè Swen ou a, tanpri rele lyezon CCO w la: 

Swen Tri-Konte 

Jason Mazzuca
Vis Prezidan Jesyon Swen
844-504-8400 Ext. 9214
[imel pwoteje]

 

Jennifer Huddleston
Vis Prezidan Jesyon Swen
844-504-8400 Ext. 9753
[imel pwoteje]

 

 

www.tricountycare.org