Pile nan dosye

Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta New York (FOIL)

Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta New York (FOIL)

Apèsi sou lekòl la

Lwa sou Libète Enfòmasyon (“FOIL”), Atik 6 (Seksyon 84-90) Lwa sou Ofisye Piblik Eta Eta New York yo, bay piblik dwa pou jwenn aksè nan dosye ajans gouvènman yo kenbe ak sèten eksepsyon. 

"Dosye" vle di nenpòt enfòmasyon ki kenbe, kenbe, ranpli, pwodui oswa repwodui pa, avèk oswa pou ajans sa a, nan nenpòt fòm fizik ki gen ladan, men pa limite a, rapò, deklarasyon, egzamen, memorandòm, opinyon, dosye, dosye, liv, manyèl, bwochi, fòm, papye, desen, desen, kat, foto, lèt, mikrofim, kasèt òdinatè oswa disk, règ, règleman oswa kòd.

Fè yon demann FOIL

 

SOUMET yon demann FOIL sou Entènèt

Poste yon demann alekri bay:
Ofisye Aksè Dosye yo
Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo
44 Holland Avenue
Albany, NY 12229

Fakse yon demann alekri nan: (518) 474-7382

Soumèt yon demann pou dosye an pèsòn :

Enfòmasyon sou Kote/Enstriksyon : Biwo prensipal nou yo sitiye nan 44 Holland Avenue, Albany, New York 12229. Lè w antre nan antre prensipal bilding nan, avize anplwaye sekirite yo ke ou ta renmen mande dosye. Anplwaye Sekirite a pral kolekte fòm demann ou an epi li pral avize Biwo Aksè Dosye yo. Tanpri konnen dosye yo bezwen revize anvan divilgasyon yo. Kòm yon rezilta, dokiman ak dosye p ap disponib imedyatman.

Pwosesis FOIL

Nan senk (5) jou ouvrab apre nou resevwa yon demann alekri pou yon dosye ki rezonab, n ap voye yon lèt ba ou swa: fè dosye sa a disponib; refize demann sa a alekri; oswa bay yon rekonesans alekri pou resevwa demann sa a. Si ou pa resevwa yon lèt nan senk jou ouvrab, tanpri kontakte nou nan (518) 474-7700 oswa [email protected]

Yon lèt rekonesans pral ba ou yon estimasyon ki lè dosye ou mande yo ap disponib, ki pral rezonab nan sikonstans demann lan. Dat sa a detèmine pa kantite dokiman ou mande yo, fòma yo, disponiblite yo, tan li pran pou redije nenpòt enfòmasyon ki pa ka divilge dapre FOIL, tan li pran pou rasanble dokiman yo ak lòt faktè.

Si dosye ou mande yo mande pou w peye yon frè, w ap fè w konnen anvan yo ba w dosye yo. Sòf si lalwa preskri yon lòt frè, Lwa sou Ofisye Piblik §87(1) otorize yon ajans pou l mande yon frè 25¢ pou chak kopi pou kopi dosye jiska 9”x 14”, oswa pri aktyèl pou repwodwi yon dosye. Nan detèmine pri aktyèl la pou pwodwi yon dosye, yon ajans ka gen ladan sèlman:

 • yon kantite lajan ki egal a salè èdtan yo atribiye a anplwaye ajans ki pi ba a ki gen konpetans ki nesesè pou prepare dosye yo mande a, si yo bezwen omwen de zè tan anplwaye ajans lan pou prepare yon kopi dosye a (yo) mande;
 • pri aktyèl la nan aparèy depo oswa medya yo bay moun ki fè demann lan nan konfòme li avèk demann sa a; epi,
 • pri aktyèl ajans lan pou angaje yon sèvis pwofesyonèl deyò pou prepare yon kopi yon dosye, men sèlman lè ekipman teknoloji enfòmasyon ajans lan pa apwopriye pou prepare yon kopi, si sèvis sa a yo itilize pou prepare kopi a.

Yon fwa yo prepare dosye yo mande yo, ou ka resevwa dosye yo pa imel, faks, papye, CD/DVD, oswa USB. Dosye yo disponib pou enspeksyon, sou randevou, nan jou ouvrab ant 9 am ak 4 pm nan Biwo Aksè Dosye, 44 Holland Avenue, Albany, NY 12229. Ou ka pran yon randevou pou enspeksyon an pèsòn nan dosye yo lè w rele. (518) 474-7700.

Lis matyè yo

Sa ki anba la a se yon lis aktyèl dosye, pa sijè, ke ajans sa a kenbe. Kèk nan dosye ki nan lis yo ka egzante de divilgasyon dapre Lwa sou Libète Enfòmasyon.

Dwa pou Fè Apèl

Dapre dispozisyon Lwa sou Ofisye Piblik yo, ou ka fè apèl kont yon detèminasyon FOIL. Si ou vle soumèt yon apèl konsa, ou dwe fè sa nan 30 jou apre repons alekri a demann FOIL ou a. Tanpri mete yon kopi demann orijinal la pou dosye ak yon kopi lèt repons FOIL ou te resevwa ansanm ak lèt apèl ou a bay: Ofisye Apèl FOIL Biwo Avoka NYS OPWDD 44 Holland Avenue Albany, NY 12229 Oswa pa faks: (518) 474 -7382 oswa imèl: [email protected]

Yo pral enfòme w alekri sou desizyon an nan dis jou ouvrab apre nou resevwa yon apèl konsa. Tanpri endike Nimewo Demann FOIL la lè w ap koresponn sou sijè sa a.

Konsèy itil

Pou plis enfòmasyon sou FOIL, tanpri vizite sitwèb Komite Eta New York pou Gouvènman Ouvè .

Lè w ap soumèt yon demann FOIL:

 • Fè espesifik ke posib nan dekri dosye yo mande yo. Mete dat ki enpòtan, non, deskripsyon, elatriye. Gade langaj sigjere pou yon demann FOIL soti nan Komite pou Gouvènman Ouvè.
 • Espesifye si w ta renmen enspekte dosye yo oswa si w ta renmen voye kopi dosye yo ba ou.
 • Si dosye yo disponib, presize kijan ou vle voye yo, sa vle di pa lapòs ameriken, imèl oswa faks. Nou ka chwazi voye dosye yo pa lapòs Etazini, si ou te mande yon gwo kantite dosye, pou sekirite oswa lòt rezon enpòtan. N ap fè w konnen nenpòt frè pou repwodui dosye sa yo anvan yo voye yo ba ou.
 • Mete imèl ou, adrès lapòs ak nimewo faks ou, ansanm ak yon nimewo telefòn kote ou ka jwenn ou nan lè travay, si li nesesè pou klarifye demann ou an.
 • Tanpri sonje ke OPWDD pa oblije kreye yon nouvo dosye an repons a demann FOIL epi li pa oblije bay enfòmasyon an repons a kesyon ki mande pou yon analiz enfòmasyon an.
 • Pou mande dosye OU: Li rezime OPWDD konsènan dwa konfidansyalite w yo.

 

Poukisa yo ka refize w aksè nan yon dosye
Sèten dosye, oswa pòsyon nan dosye, pa disponib anba FOIL. Men sa yo enkli:

 • Dosye klinik OPWDD kenbe ki gen rapò ak swen ak tretman moun ki gen andikap devlopman. Dosye sa yo, ak nenpòt lòt dosye ki gen tandans idantifye moun k ap chèche oswa k ap resevwa sèvis atravè OPWDD, yo konfidansyèl dapre seksyon 33.13 Lwa sou Ijyèn Mantal Eta New York ak Règ sou Konfidansyalite HIPAA federal la. Dosye sa yo pa disponib dapre Lwa sou Libète Enfòmasyon paske yo espesyalman egzante de divilgasyon dapre lwa leta oswa federal (gade Lwa Ofisye Piblik seksyon 87(2)(a));
 • Lòt dosye espesyalman egzante de divilgasyon dapre lwa leta oswa federal (gade Lwa Ofisye Piblik seksyon 87(2)(a));
 • Dosye, si yo divilge, sa ta konstitye yon envazyon san rezon nan vi prive pèsonèl (gade Lwa Ofisye Piblik seksyon 87(2)(b));
 • Dosye ki se materyèl ant ajans oswa andedan ajans ki pa tabulasyon estatistik oswa reyalite oswa done, enstriksyon bay anplwaye ki afekte piblik la oswa ki se politik final ajans oswa detèminasyon, se odit ekstèn, ki gen ladan odit ki fèt pa kontwolè a ak gouvènman federal la. oswa kòd òdinatè (gade seksyon 87(2)(g) Lwa pou Ofisye Piblik); oswa
 • Dosye yo, si yo te divilge, ta ka afekte kontra ki prezan oswa iminan oswa pozisyon nan negosyasyon kolektif (gade Lwa Ofisye Piblik seksyon 87(2)(c)).
 • Si yo rejte demann ou an pou dosye w an antye oswa an pati, y ap fè w konnen rezon an alekri epi w ap avize w sou dwa w pou w fè apèl kont refi sa a.