26 jiyè 2022

Selebre 32yèm anivèsè Lwa Ameriken andikape yo (ADA)

Selebre 32yèm anivèsè Lwa Ameriken andikape yo (ADA)

Chè Zanmi ak kòlèg yo,

Jodi a nou mete ansanm ak moun ki gen andikap atravè peyi a pou selebre 32yèm anivèsè jou kote Lwa Ameriken andikape yo (ADA) te siyen an lwa.
Nan kè li, ADA a se yon lwa dwa sivil ki entèdi diskriminasyon kont moun ki andikape nan tout domèn nan lavi piblik, tankou travay, lekòl, transpò, ak tout kote piblik ak prive ki ouvri pou piblik la . 

Nan OPWDD, nou pran angajman pou akonpli pwomès ADA a pou patisipasyon total e egalite pou tout moun ki andikape yo. Nou fyè pou nou mete ansanm ak Gouvènè Kathy Hochul ki jodi a te siyen yon lejislasyon inogirasyon pou elaji itilizasyon Prize Desizyon Sipò kòm yon mwayen pou bay Nouyòkè ki gen andikap devlòpmantal yo pouvwa pou yo pran pwòp desizyon yo ak sipò yon moun ki fè konfyans nan lavi yo. Lòt lejislasyon ki siyen jodi a pral ede nan konbat stigma ke moun ki gen andikap devlòpmantal yo soufri twò souvan. Ou ka li piblikasyon konplè Gouvènè Hochul la a ak pwoklamasyon li te pibliye pou komemore anivèsè jodi a isit la .

Selebrasyon nou an nan ADA a pa limite a yon sèl jou men anvayi tout sa nou fè nan OPWDD.Mwa pase a, OPWDD te fè patenarya ak Biwo Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon Istorik ak Depatman Konsèvasyon Anviwònman Eta a nan Jounen Get Outdoors & Get Together Day pou selebre rekreyasyon enklizif.Kontra nou fèk anonse ak Georgetown Center for Cultural Competence pral asire ke pwomès ADA a disponib pou tout Nouyòkè ki gen andikap nan devlopman.Epi plan estratejik nou an ak kolaborasyon kontinyèl ak moun k ap defann tèt yo, fanmi yo ak founisè yo pral ede sipòte moun yo pou yo viv nan kominote yo chwazi ak sipò yo bezwen yo.

ADA a bay moun ki gen andikap opòtinite pou yo pwospere, pou yo akonpli ak reyalize objektif yo epi pèmèt kominote yo ak sosyete a benefisye de enklizyon. Pandan m ap vwayaje nan eta a epi m ap pale ak moun ki gen andikap devlòpmantal yo ak fanmi yo, mwen santi m imilite pou m wè enpak pwofon ADA a genyen nan kreye yon sosyete ki pi jis e ki pi ekitab. Pandan n ap selebre anivèsè ADA a, ann renouvle angajman nou tou pou pwoteje ideyal li yo lè nou mande enklizivite ak aksè nan tout domèn lavi. Se gras a ADA ke anpil moun ki gen andikap devlòpmantal te kapab reyalize objektif yo ak rèv yo.

Si w sèvi ak medya sosyal, nou espere w ap ajoute vwa w nan vwa ki soti toupatou nan peyi a k ap pataje istwa ki eksprime enpak pozitif ADA a te genyen sou lavi endividyèl yo. Nou espere wè anpil Nouyòkè ak patizan rezo sosyal OPWDD vin patisipe pou ede ankouraje #ThanksToTheADA kanpay ADA National Network mwa sa a. H elp make anivèsè ane sa a nan pataje sa ADA a te vle di pou ou oswa ki jan lalwa te gen yon enpak pozitif sou lavi ou oswa lavi yon moun ou renmen oswa renmen anpil. Asire w ou itilize hashtags #ADA32 ak #ThanksToTheADA epi tag nou @NYSOPWDD.

Sensèman,

Kerri E. Neifeld
Komisyonè