23 jiyè 2021

Selebre #ADA31 Anivèsè Lwa Ameriken Andikape yo

Selebre #ADA31 Anivèsè Lwa Ameriken Andikape yo

Chè Zanmi ak kòlèg yo,

Sa fè 31 ane depi Lwa Ameriken Andikape yo (ADA) te siyen an lwa nan dat 26 jiyè 1990. Ane sa a pandan n ap selebre #ADA31 anpil nan nou ap fèk retounen nan kominote nou yo ap fè aktivite nou te konn fè anvan yo. pandemi an chanje lavi jan nou te konnen li. 

Ane pase a, OPWDD te fè patenarya ak Self Advocacy Association of New York State (SANYS) nan kanpay "ADA: It's Personal" ke nou te prezante sou sitwèb nou an nan selebrasyon 30yèm anivèsè lwa a. Pou chak moun nou sipòte, ADA a kontinye pèsonèl. Istwa nou te prezante pandan #ADA30 yo enpòtan e yo enpòtan jodi a menm jan yo te genyen yon ane de sa. Ou ka vizite yo isit la: https://opwdd.ny.gov/access-supports/know-your-rights/ada30-its-personal .

Pandan n ap selebre fason ADA a te transfòme sosyete a epi li pèmèt anpil Ameriken andikape reyalize rèv yo, nou konsyan nèt ke batay pou aksè konplè a ap kontinye. Pou ede kenbe lespri ADA a, OPWDD kontan pataje avèk ou nouvo Gid Evènman Aksesib nou an, yon resous ke nou espere pral ede moun ak òganizasyon nan planifikasyon an pèsòn ak evènman vityèl ki enklizif ak aksesib.  

Pou nou menm nan OPWDD ak pou moun nou sipòte yo, anivèsè ADA a ap rete pou tout tan yon jou pou reflechi ak selebre. Nou espere ke w ap kontinye pataje istwa ou sou sa ADA a vle di pou ou sou paj rezo sosyal ou yo ane sa a lè w itilize hashtag #BecauseoftheADA ak #ADA31. 

Ann mete tèt yo ansanm epi eksprime rekonesans nou pou lwa enpòtan dwa sivil sa a ki amelyore lavi anpil moun isit nan New York ak nan tout peyi a. 

Sensèman,
Theodore Kastner, MD, MS
Komisyonè