Kolaj foto moun ki gen andikap devlòpmantal k ap travay
3 oktòb 2022

Selebre Mwa Konsyantizasyon Travay Nasyonal pou Enfimite

Selebre Mwa Konsyantizasyon Travay Nasyonal pou Enfimite

Chè Zanmi ak Kòlèg yo, Pandan tout mwa oktòb la, Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) kontan rekonèt Mwa Nasyonal Konsyantizasyon Travay Andikape (NDEAM), Depatman Travay Etazini ki te òganize. Travay enpòtan anpil pou ede moun ki gen andikap devlòpmantal yo viv yon vi ki pi rich.

Tèm NDEAM ane sa a, “ Enfimite: Pati nan Ekwasyon Ekite a,” rekonèt wòl enpòtan moun ki gen andikap yo nan yon mendèv Ameriken divès ak enklizif. Pandan patwon yo ap fè efò pou ranpli pozisyon yo ouvri epi ankouraje divèsite, nou vle raple yo ke moun ki gen andikap, tankou moun ki gen andikap devlòpmantal, reprezante yon pakèt anplwaye ki pa byen eksplwate ki pare, ki vle e ki kapab travay.

Amelyore to travay pami moun ki andikape yo pral mande efò konsète. Men, se travay ke OPWDD pran angajman pou l fè. Nan bouyon Plan Estratejik 5 ane ajans nou an, nou dekri plan pou ogmante kantite ajans founisè ki ofri sèvis travay konplè pou moun yo ekipe pou jwenn ak reyisi nan travay ki satisfè enterè yo. Nou kontinye ankouraje patwon yo tou pou yo anboche moun ki gen andikap atravè inisyativ tankou Twou Zouti pou Anplwaye ak Pwomès nou an.

Ane sa a, nou ekstrèmman rekonesan dèske nou patwone ak patisipe nan premye Symposium Eta Nouyòk sou Dwa Enfimite ak Mwa Konsyantizasyon Travay (DREAM) nan dat 4 oktòb ke Gouvènè Kathy Hochul ak Ofisye anchèf Enfimite Eta nou an, Kim Hill, te dirije. Objektif evènman an se mete aksan sou valè Nouyòkè ki andikape yo pote nan mendèv la epi ede yo mete kandida kandida ki kalifye yo matche ak anplwayè ki kwè ke yon mendèv divès se yon mendèv otorize, bon jan kalite.

Nan fen mwa sa a mwen menm ak lòt lidè OPWDD yo pral vizite kèk anplwayè ki te benefisye lè yo gen moun ki gen andikap nan devlopman nan ekip yo, epi nou pral pataje kèk nan istwa sa yo avèk ou. Se tout yon pati nan efò nou pou ede edike anplwayè yo sou kapasite fòmidab pami moun ki andikape yo epi ankouraje yo pou yo elaji anbochaj yo epi rekòlte benefis yo.

Nou espere ou pral jwenn nou nan gaye Konsyantizasyon Travay Andikape lè w pataje pwòp istwa siksè ou sou chanèl medya sosyal ou yo. Èske gen yon moun ki gen yon andikap devlòpmantal ke w te wè k ap fè yon travay ekselan nan kominote w la? Eske ou te anboche yon moun ki gen yon andikap devlòpmantal ki te yon avantaj nan biznis ou a? Èske w se yon moun ki gen yon andikap devlòpmantal k ap fè travay ou renmen epi fè yon diferans pou anplwayè w la? Nou vle konnen! Ou ka pataje istwa ou sou pwòp chanèl medya sosyal ou yo lè l sèvi avèk hashtag #NDEAM22 oswa ou ka pataje istwa ou avèk nou pa imel nan [email protected]

Mwen tann pou m tande w. Mèsi.

Sensèman,

 

Kerri E. Neifeld Komisyonè