Mas 19, 2024

Kanpay konplè pou rekritman mendèv nan tout eta a adrese mank enpòtan nan pwofesyonèl sipò dirèk

Kanpay konplè pou rekritman mendèv nan tout eta a adrese mank enpòtan nan pwofesyonèl sipò dirèk
Mouvman Chèche Ogmante Travay DSP yo ak Atire Nouvo Travayè pou Bay Swen Kritik pou Moun ki Gen Andikap Devlòpmantal.

Vibrant Brands, Inc. te pibliye Mas 19, 2024 atravè Relasyon Piblik Baker.

ALBANY, NY – Prèske 200 ajans ki bay sèvis san bi likratif nan tout eta a te mete tèt yo ansanm ak Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) pou lanse yon gwo efò maketing nan tout eta a pou mete aksan sou wòl enpòtan Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo (DSP) jwe nan lavi moun. ak andikap devlòpmantal.
Kanpay #MoreThanWork, ki finanse pa OPWDD, vize abòde mank de mendèv DSP la epi ogmante travay enpòtan pwofesyonèl esansyèl sa yo.

Mank DSP yo te gen yon enpak negatif sou ajans ki bay sèvis yo, sa ki fè li pi difisil pou bay sèvis enpòtan pou moun ki gen andikap devlopman. Kanpay konplè #MoreThanWork la mete aksan sou poukisa DSP yo jwenn travay yo tèlman rekonpanse e li envite lòt moun rantre nan yon domèn ki bay lavi moun sans chak jou.

Kerri E. Neifeld, Komisyonè Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo, te deklare, “Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo nan premye liy pou sipòte moun ki gen andikap devlòpmantal yo, sa ki pèmèt yo mennen yon lavi endepandan e ki bay satisfaksyon. "Kanpay #MoreThanWork la fèt pou ogmante konsyans sou wòl enpòtan ak enpòtan Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo sèvi, benefis ak rekonpans travay nan domèn nan e ke moun ki gen tout domèn ak tout pwen nan lavi yo ka pwospere ak grandi nan pwofesyon sa a."

Avèk konsèy yon komite konsiltatif divès ki fòme ak defansè pwòp tèt yo, founisè sèvis ki gen eksperyans ak manm fanmi moun ki gen andikap nan devlopman, kanpay #MoreThanWork se kreyasyon Vibrant Brands, yon ajans maketing ki baze nan Latham, NY. Estrateji maketing inovatè ak direksyon kreyatif Vibrant ap dirije kolaborasyon ak patnè endistri OpAd, Tangible Development ak Baker Public Relations. Apwòch ini sa a gen pou objaktif pou atire yon pisin divès ak devwe kandida nan karyè ki gen sans sa a.

Christopher Quereau, fondatè ak Direktè Jeneral Vibrant Brands te di: “Nou kontan dèske nou nan tèt yon kanpay ki defann yon kòz enpòtan konsa. “Opòtinite pou sipòte yon misyon nan tout eta a epi fè yon enpak enpòtan sou kominote andikap la se yon onè ak yon responsablite nou pran oserye. Efò kolektif nou yo vize pou limine wòl esansyèl DSP yo epi enspire yon nouvo vag talan pou rantre nan yon domèn ki fè yon diferans reyèl nan lavi moun.”

#MoreThanWork fèt pou atire yon odyans lajè, soti nan dènye lekòl segondè ak kolèj diplome rive retrete, soti nan nouvo Ameriken yo nan veteran yo tranzisyon nan lavi sivil ak soti nan moun ki rantre nan mendèv la nan pwofesyonèl k ap chèche fè yon chanjman oswa avanse karyè yo.

#MoreThanWork non sèlman adrese bezwen imedya pou plis DSP, men tou mete aksan sou yon chemen pou devlopman pwofesyonèl ki gen sans ak yon chans pou fè yon enpak pozitif enpòtan nan lavi lòt moun. Lè yo ogmante nivo sipò dirèk yo, kanpay la vize tou pou mete baz pou yon sistèm sipò ki pi solid pou moun ki gen andikap devlopman atravè New York.

Pou aprann plis ak wè opòtinite travay ak founisè sèvis atravè New York, vizite sit entènèt kanpay #MoreThanWork nan http://www.DirectSupportCareers.com/

###

 

Kontak medya:  
Matt Potolski | Relasyon Piblik Baker 
O: 518.426.4099 | M: 518.698.4032  
[imel pwoteje]
https://bakerpublicrelations.com/