31 desanm 2021

Yon Mesaj Fen Ane ki soti nan Komisyonè Enterimè Kerri Neifeld

Yon Mesaj Fen Ane ki soti nan Komisyonè Enterimè Kerri Neifeld

 

 

Chè zanmi ak kòlèg:

Pou pifò nan nou, epòk sa a nan ane a se youn kote nou reflechi sou ane a k ap fini ak espere kòmanse nan yon nouvo. Se yon moman pou nou reflechi sou sa nou te akonpli e sou sa nou te pase, ki jan nou ka fè pi byen, reyalize plis ak amelyore lavi nou nan ane k ap vini an ak pi lwen. Menmsi sa fè sèlman de mwa ke mwen te sèvi kòm Komisyonè enterimè ou a, mwen te gen privilèj pou m rankontre anpil nan nou pandan m te vwayaje atravè eta a pou m wè pwogram, vizite kay, epi pi enpòtan, rankontre moun nou yo. sipò ak manm fanmi yo, DSP nou yo nan domèn nan, ak tout moun ki enplike nan bay sèvis pou moun ki gen andikap devlopman. An 2022, mwen planifye pou fè plis toujou.  

Kòm nou tout konnen, pandan tout ane ki sot pase a, nou kontinye ap jwenn defi pa pandemi k ap kontinye a, ki te pwan eta nou an ak nasyon nou an pou dezyèm ane konsekitif. COVID-19 te lakòz yon mank de mendèv enpòtan ki afekte tou de founisè sèvis nou yo ak kay ak pwogram leta nou yo. Malerezman, anpil nan moun nou sipòte yo ak fanmi yo te soufri kòm rezilta. Li enposib pou diskite sou avni OPWDD ak sipò li yo san nou pa adrese kriz mendèv nou fè fas a nan sistèm sèvis nou an. Se yon pati nan pi gwo kriz k ap santi nan mitan sektè sèvis imen atravè peyi a epi li pral konsantre prensipal OPWDD pou ane kap vini an.

Nou gen yon gwo opòtinite pou chanje bagay yo pandan n ap antre nan nouvo ane a. Yon majorite pati OPWDD nan finansman Plan Sekou Ameriken (ARPA) nan men gouvènman federal la te prevwa pou ede estabilize mendèv sipò dirèk san bi likratif la. Yo espere peye ankourajman ak bonis nan kòmansman ane 2022. Epi OPWDD pral kontinye defann yon ogmantasyon salè pi pèmanan pou mendèv esansyèl sa a nan Bidjè Eta New York la.

Epi byenke mendèv eta nou an pa pral benefisye de envèstisman ARPA yo, nou te jwenn plis finansman lè siplemantè pou mendèv eta nou an epi nou te ogmante pousantaj premye peman pou nouvo anplwaye yo. N ap kontinye travay ak sendika eta a pou bay sipò adisyonèl pou travayè sipò dirèk devwe leta nou yo ki te pèsevere pandan pandemi an, souvan k ap travay sou doub oswa twa orè pou asire sekirite moun nou sipòte yo.

Mwen te di li anvan epi mwen pral di li ankò, DSP nou yo - tou de travay leta ak anplwaye ki pa fè pwofi - se ewo yo nan de dènye ane yo. Nou rekonesan anpil pou tout sa yo fè e yo kontinye fè pou sipòte moun ki gen andikap nan devlopman.

OPWDD ap gade plizyè inisyativ pou rekrite ak kenbe pwofesyonèl sipò dirèk. Nouvo patenarya ak BOCES, SUNY ak CUNY pral ede nou plante semans pou yon mendèv ki pi gwo ak pi solid alavni. Patenarya sa yo pral ede nou rekrite ak fòme anplwaye sipò dirèk sou kanpis atravè eta a. Enfizyon nouvo DSP yo pral bay mendèv nou an devwe men ki fatige soulajman ki nesesè yo. Travay swen dirèk se yon travay nan renmen e nou menm ki travay nan domèn sa a konnen anpil rekonpans ki vini ak li. OPWDD pral travay an patenarya ak kominote moun ki gen enterè nou yo pou lanse yon kanpay medya pou ede rekrite moun nan domèn sa a kòm yon karyè. Nan yon moman kote moun k ap chèche travay yo gen anpil opsyon, nou vle montre yo poukisa yo ta dwe chwazi travay nan domèn nou an. Anplis de sa, n ap travay tou pou pwofesyonalize mendèv la atravè kalifikasyon.

Pandan n ap fè efò pou estabilize sistèm sipò nou an, OPWDD pral konsantre tou sou inovasyon nan lojman ak anplwaye teknoloji ak yon nouvo pèspektiv pou ede modènize apwòch nou an pou ede moun reyalize pi gwo endepandans nan kominote yo. Nou pral chèche rasyonalize pwogram oto-direksyon nou an epi fè li pi fasil jwenn aksè pou plis moun. N ap gade tou sipò pwogram jounen an ak fason nou ka pi byen enkòpore opòtinite travay, pwofesyonèl ak edikasyon nan sa n ap fè. Nou pral travay pou amelyore sistèm sipò kriz nou yo epi chèche amelyore fason nou sipòte timoun ak granmoun ki gen bezwen konplèks.

Pandan n ap kontinye kondui pou jwenn yon vrè sipò ki santre sou moun pou moun n ap sèvi yo, nou vle pa gen okenn pòt fèmen epi pa gen okenn objektif pou moun nou sipòte yo pa ka atenn.

Angajman Gouvènè Hochul pran ankouraje ak fòs pou m asire moun ki gen andikap devlòpmantal yo ak fanmi yo an sekirite epi yo gen yon vwa ak yon chèz nan tab la nan Eta New York. Anplis de sa, nan de mwa mwen ak OPWDD mwen te frape pa devouman an ak angajman ekip la isit la nan ajans lan ak nan pi gwo kominote moun ki gen enterè nou an. Menmsi nou gen anpil travay devan nou, e sa pral pran tan pou nou fè pwogrè ki nesesè yo, li ankourajan pou nou konnen ke nou tout ap travay nan direksyon menm objektif yo. 

Mèsi a tout moun ki akeyi m kòm nouvo Komisyonè Enterimè w la de mwa ki sot pase yo. Akèy cho mwen te resevwa yo ak moun devwe mwen rankontre yo sèlman ranfòse angajman mwen anvè ajans sa a ak moun ak fanmi nou sèvi ak sipòte yo.  

An 2022, nou ankouraje tout moun pou yo pran vaksen COVID-19 la si ou poko fè sa epi pou yo jwenn rapèl la si ou kalifye. Sa pral mande pou nou tout travay ansanm pou mete fen nan pandemi sa a.

Pi bon swè pou ou menm ak pou ou pou yon ane 2022 an sante ak kè kontan! Mwen espere anpil patenarya nou an pandan n ap avanse sistèm nan, ansanm, nan nouvo ane a ak pi lwen.

Sensèman,

Kerri Neifeld
Komisyonè enterimè