Foto zegwi
17 desanm 2020

Yon mesaj sou vaksen COVID-19 pou moun ki gen andikap nan devlopman

Yon mesaj sou vaksen COVID-19 pou moun ki gen andikap nan devlopman

Chè Zanmi ak kòlèg yo,

Kòm ou gendwa konnen, premye dòz vaksen kont COVID-19 yo te tann lontan yo te rive nan Eta New York. 14 Desanm, Sandra Lindsay, yon enfimyè ICU ki soti Queens, te fè istwa kòm premye moun Ozetazini ki te resevwa vaksen COVID-19 la. Nou tout nan OPWDD rekonesan dèske yon vaksen ki ka ede pwoteje moun nou sipòte yo, ak anplwaye nou yo ki pran swen yo, kounye a parèt. 

Gouvènè Cuomo te anonse yon apwòch pwogresivman pou distribisyon vaksen ak moun ki gen andikap devlòpmantal k ap viv nan anviwònman kongregasyon yo, ak anplwaye k ap pran swen yo, pral pami premye moun ki resevwa vaksen an nan Faz 1 distribisyon an. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou apwòch pwogresif pou distribisyon vaksen isit la. https://forward.ny.gov

Nan moman sa a, mwen ta renmen avèti w sou kèk materyèl nou te mete disponib pou ede w konprann pwosesis distribisyon vaksen an ak sa sa vle di pou ou. Men sa yo enkli yon videyo ki eksplike vaksen an ak yon dokiman ki senp. N ap jwenn tout materyèl sou vaksen COVID-19 la sou paj wèb OPWDD COVID-19 la , ki gen ladann yon kopi Depistaj Sante ak Fòm Konsantman Depatman Sante Eta Eta New York pou COVID-19. Kòm nouvo konsèy vin disponib ki gen rapò ak pwosesis vaksinasyon an, li pral afiche tou sou paj sa a.

Pandan ke plan pou distribye vaksen an ap fèt epi yo ap deplase byen vit, anpil bezwen rive pou asire siksè. Premyèman, mwen ta renmen mete aksan sou ke plis moun yo ofri vaksen an epi ki chwazi pran li, se pi bon rezilta sante piblik la ap vin. Antanke manm enpòtan nan kominote OPWDD nou an, mwen mande nou chak pou ede edike lòt moun sou enpòtans vaksinasyon an epi fè pati pa nou pou ankouraje vaksinasyon toupatou. Chak moun ki elijib pou pran vaksen an ap bezwen dakò pou yo pran vaksen an. OPWDD pral byento bay konsèy sou pwosesis konsantman an epi li pral pataje li atravè sistèm livrezon imèl nou an ak sou sit entènèt nou an.

Pandan ke arive vaksen an nan New York se yon bon nouvèl, tanpri sonje ke menas COVID-19 la pa fini. Vaksen an ka pa anpeche moun trape COVID-19 epi li pa pwoteje kont okenn lòt viris, men moun ki pran vaksen an gen anpil mwens chans pou yo vin malad apre vaksen an. Men, si yo trape COVID-19 apre vaksinasyon an, yo gen anpil mwens chans pou yo santi yo malad oswa mouri akòz viris sa a.

Kòm Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) te avèti plizyè fwa, COVID-19 ka gaye nenpòt kote, menm kote ou santi ou an sekirite, tankou lakay ou. Tanpri kontinye swiv konsèy sante piblik nan rete omwen 6 pye lwen lòt moun, lave men ou souvan, mete yon mask lè w nan prezans lòt moun epi evite foul moun ni piti ni gwo. Si nou pran tout prekosyon ki disponib pou nou, n ap gen pi bon chans pou nou rete an sekirite kont viris ki trè kontajye sa a.

Tanpri asire w ke w enskri pou mizajou OPWDD. Se fason ki pi rapid ak pi bon pou w rete okouran de COVID-19 ak tout nouvèl OPWDD. Enskri isit la.

Tanpri rete an sekirite,

Theodore Kastner, MD, MS
Komisyonè