12 septanm 2023

Mesaj Komisyonè Neifeld konsènan Semèn rekonesans DSP

Mesaj Komisyonè Neifeld konsènan Semèn rekonesans DSP

Chè Zanmi ak kòlèg yo,

Semèn sa a OPWDD make Semèn Nasyonal Rekonesans Pwofesyonèl Sipò Dirèk, yon semèn espesyal mete sou kote pou onore ak selebre travayè sipò dirèk yo ki bay chak jou nan misyon ajans nou an pou ede moun ki gen andikap devlòpmantal viv lavi ki pi rich.

Tèm Semèn Nasyonal DSP ane sa a se “Rekonèt Ekselans 2023,” epi li ba nou yon opòtinite pou nou rekonèt devouman ak reyalizasyon pwofesyonèl eksepsyonèl sipò dirèk (DSP) ak Asistan Sipò Dirèk (DSA) ki bay New Yorkers sipò ki bay swen. andikap devlopman. Pwofesyonèl sa yo, kit nan travay nan yon pwogram OPWDD opere oswa ak youn nan patnè san bi likratif nou yo, se moun ki sipòte siksè ak akonplisman pou lòt moun. Chak fwa mwen vizite yon pwogram epi mwen wè anplwaye sipò dirèk nou yo an aksyon, mwen wè diferans yo fè nan lavi moun ki gen andikap devlòpmantal.

Pandan OPWDD onore DSP ak DSA semèn sa a toupatou nan New York State, mwen ofri yon mèsi kolektif pou devouman pèsonèl swen dirèk nou an nan karyè sa a ki souvan difisil, men ki rekonpanse, ak pou diferans yo fè. Pandan DSP nou yo ap fè travay yo semèn sa a, mwen espere ke yo tande anpil "Mèsi" pou tout sa yo fè. Ak apresyasyon an pa sispann lè semèn sa a fini. Travay di, angajman ak sakrifis DSP nou yo ak DSA nou yo enpòtan chak jou, pa sèlman pandan yon semèn espesyal sa a, e se poutèt sa OPWDD ap travay aktivman sou inisyativ pou sipòte anplwaye swen dirèk nou yo pou avanse konpetans yo ak edikasyon yo epi pou yo kapab. byen rekonèt kòm pwofesyonèl yo ke yo ye. N ap travay pou konstwi yon seri nouvo anplwaye devwe pou ranfòse ekip ki egziste deja yo ak lòt travayè yo bezwen pou tout anplwaye yo ka pote pi bon yo nan travay la chak jou. OPWDD pran angajman pou l fè tout sa nou kapab pou selebre, sipòte ak rekonèt travay esansyèl DSP yo.

Se konsa, semèn sa a ak pi lwen, tanpri remèsye DSP yo ak DSA yo nan lavi ou pou tout sa yo fè. Fè yo konnen nou wè yo epi remèsye yo pou kontribisyon fòmidab yo fè nan lavi moun ki gen andikap devlopman.

Sensèman,

Kerri E. Neifeld Komisyonè