21 jiyè 2023

Nouvo Akò Okipasyon HCBS Gid ak Resous

Nouvo Akò Okipasyon HCBS Gid ak Resous

OPWDD kontan pibliye nouvo konsèy ak resous ki dekri akò sou lokasyon ke règleman federal egzije pou rezidans OPWDD ki sètifye.

ADM #2023-05 Gid Akò Okipasyon yo esplike kondisyon pou founisè sèvis yo pou etabli akò legal ak moun ki abite nan anviwònman rezidansyèl sètifye. Akò lokasyon yo pral dekri responsablite founisè ak rezidan yo ak pwoteksyon rezidan yo kont degèpisman. Anplis konsèy sa a, OPWDD ap bay tou resous itil sa yo pou ajans ki bay sèvis yo, moun ki gen andikap devlòpmantal yo ak fanmi yo:

Akò lokasyon yo dekri dwa legal lokatè moun k ap viv nan anviwònman ki sètifye OPWDD pou yo ka konparab ak sa lokatè yo toupatou. Etablisman akò yo se yon rekonesans enpòtan nan dwa moun ki gen andikap devlopman.