Me 31, 2024

Biwo New York State pou Moun Andikape Devlopman yo ak SUNY North Country Community College selebre Pwogram Mikwokredi Pwofesyonèl SUNY Direct Support ak Opòtinite pou Enskripsyon Otòn.

Biwo New York State pou Moun Andikape Devlopman yo ak SUNY North Country Community College selebre Pwogram Mikwokredi Pwofesyonèl SUNY Direct Support ak Opòtinite pou Enskripsyon Otòn.

Pwogram ki disponib nan 19 kanpis SUNY. Ofri Mikwokreditasyon SUNY ak Akreditasyon Nasyonal Atravè Alyans Nasyonal pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk Aktyèl ak Aspiran Pwofesyonèl Sipò Dirèk. 

Saranac Lake, NY (Me 31, 2024) – Biwo New York State pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ak Inivèsite Eta New York (SUNY) te mete tèt ansanm ak North Country Community College pou rekonèt elèv 41 yo. enskri nan Pwogram SUNY Direct Support Professional Microcredential. Premye kowòt 25 elèv yo dwe konplete sètifikasyon nan sezon otòn sa a epi yon lòt 19 elèv fèk kòmanse. Pwofesyonèl sipò dirèk yo ede moun ki gen andikap devlòpmantal reyisi nan travay lavi chak jou, reyalize objektif yo epi patisipe totalman nan kominote yo.

Pwogram SUNY DSP Microcredential, yon patenarya ant SUNY ak OPWDD, bay jiska twa mikwokredi ki bay kredi ki konsantre sou meyè pratik nan sèvis imen epi li sipòte konplete sètifikasyon nasyonal yo nan konpetans diferan ak konpetans yo mande pou pwofesyonèl sipò dirèk jodi a. Yo ofri Pwogram Mikrokreditasyon SUNY DSP nan 19 kolèj SUNY k ap patisipe nan tout eta a. Pwofesyonèl Sipò Dirèk ki enskri nan pwogram nan rapòte santi yo gen pouvwa pou pran desizyon ak anplwaye meyè pratik nan travay la, pandan y ap prepare pou pran pwochen etap yo nan karyè yo.

Komisyonè OPWDD Eta Nouyòk la, Kerri Neifeld, te di, “Nou kontan anpil ak siksè Pwogram Mikwokredansyèl SUNY DSP a epi nou kontan anpil pa diferans li ap fè pou DSP yo ak moun ki gen andikap devlòpmantal yo. Patenarya nou ak SUNY te louvri pòt pou nouvo DSP yo aprann sou domèn nan epi pou DSP ki deja egziste yo amelyore konpetans yo. Nou apresye sipò ak ankourajman founisè yo nan anplwaye ki angaje nan pwogram nan. Inisyativ sa a pou kreye yon karyè ak pwofesyonalize domèn sipò dirèk la te pwovoke yon mouvman nasyonal e mwen tèlman fyè dèske DSP New York Stateap dirije wout la.”

Chanselye SUNY, John B. King, Jr. te di konsa, “Siksè ak demann kontinye pou Pwogram Mikwokredi Pwofesyonèl Sipò Dirèk la pral pèmèt plis New Yorkers jwenn mobilite nan domèn sa a pandan y ap bay swen ki nesesè pou New Yorkers ki bezwen epi ki merite. li. Se yon onè pou nou rekonèt 41 elèv ki enskri nan pwogram DSP North Country Community College, e nou espere wè demann ak kwasans kontinye nan chak rejyon nan eta nou an."

PDG National Alliance for Direct Support Professionals Joseph Macbeth te di, “Kriz mendèv sipò dirèk la byen dokimante depi plizyè dizèn ane. Travay sipò dirèk pa fasil epi li sètènman pa yon travay ke nenpòt moun ka fè. Li mande konpetans konplèks, aderans ak estanda etik ak jijman parfèt. Pandan dizwit mwa ki sot pase yo, OPWDD te travay kole kole ak sistèm SUNY pou abòde defi sa yo nan devlope yon inisyativ konplè pou mikwokreditasyon. Kounye a, pwofesyonèl sipò dirèk potentiels ak titulaires kapab jwenn kredi kolèj, sètifikasyon nasyonal ak asistans finansye pandan y ap aprann epi demontre konpetans sipò dirèk yo. Lidèchip SUNY ak OPWDD nan domèn sa a se louabl.”

Joe Keegan, Prezidan, North Country Community College te di, “Nou rekonesan anvè Chanselye John King ak SUNY pou pwovizyon ak sipò yo konsènan Pwogram Mikwokreditasyon SUNY ak Komisyonè Kerri Neifeld nan Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) pou patenarya yo. nan ak sipò pwogram SUNY Direct Support Professional (DSP) Microcredential Program. Li pa ta ka yon chwa ki pi apwopwiye pou premye mikrokredilite Kolèj la. Pwogram mikwokredi DSP a ankouraje ak sipòte elèv yo nan yon chemen ki mennen nan youn nan pwofesyon ki pi enpòtan nan rejyon an, bay elèv sa yo edikasyon ak ladrès pou pi byen sipòte moun y ap sèvi yo.”

Sipòte atravè plis pase $50 milyon dola nan finansman federal ki soti nan American Rescue Plan Act (ARPA), Pwogram Microcredential la gen pou objaktif pou ede anplwaye sipò dirèk ki deja ap travay nan pwofesyon an ak moun ki nouvo nan domèn andikap devlòpmantal la pou yo jwenn kredi nan kolèj epi ranpli kondisyon yo. pou sètifikasyon nan men The National Alliance for Direct Support Professionals. Elèv yo pral kapab jwenn sètifikasyon nasyonal ak kredi kolèj pou yon sètifika, yon diplòm asosye oswa yon diplòm bakaloreya. Pwogram sibvansyon an kouvri ekolaj, sètifikasyon, frè, liv ak sipò elèv yo, epi elèv yo ka touche yon sèl-fwa $750 bous. Chak kanpis SUNY k ap patisipe yo ap travay avèk yon patnè founisè OPWDD ki opere oswa ki afilye pou ede travayè ki gen ladrès yo amelyore konpetans yo oswa pou bay estaj pou moun ki nouvo nan domèn nan.

Y ap ofri elèv ki enskri ki poko travay nan domèn andikap devlòpmantal yo opòtinite aprantisaj ki baze sou travay ak founisè sèvis OPWDD oswa OPWDD ki sètifye.

Pwogram sa yo apiye sou efò Gouvènè Kathy Hochul ap fè pou elaji mendèv pwofesyonèl sèvis dirèk la epi adrese mank travayè yo.

Konsènan Pwogram Microkredential SUNY

Ane akademik sa a, SUNY pral ofri prèske 700 mikwokreditasyon nan 51 nan 64 kanpis li yo. Mikwokredilite yo se kalifikasyon ki pi piti, ki konsantre sou akademik ak konpetans ki ka ranpli nan mwa, pa ane. Pwogram SUNY fèt pou bay moun k ap touche lajan yo ladrès, konesans ak eksperyans imedyat ki pare pou mendèv, pandan l ap bay yon chemen pou jwenn lòt kalifikasyon, sètifika ak diplòm. Rekonèt ak inogirasyon Prim Inovasyon Mendèv nan Konsèy Biznis New York State nan Edikasyon siperyè, Mikwokreditasyon SUNY ogmante aksè nan edikasyon siperyè lè yo bay New Yorkers yon lòt chemen pou yo jwenn kalifikasyon yo bezwen pou yo atenn objektif akademik ak karyè yo, pandan y ap atenn an kolaborasyon. bezwen biznis ak endistri New York yo.

Konsènan OPWDD

Biwo New York State pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) bay moun ki gen andikap devlopmantal yo bon jan kalite sipò ak sèvis ki santre sou moun, tankou andikap entelektyèl, paralezi serebral, sendwòm Down, twoub spectre otis ak lòt andikap newolojik. OPWDD bay sèvis dirèkteman ak atravè yon rezo plis pase 600 founisè ki pa fè pwofi. Misyon OPWDD se ede moun ki gen andikap devlòpmantal yo viv lavi ki pi rich ki gen ladann relasyon ki gen sans, bon sante, kwasans pèsonèl, ak yon kay nan kominote yo. Pou plis enfòmasyon, vizite www.opwdd.ny.gov oswa konekte avèk nou sou FacebookTwitter, ak Instagram.

Konsènan State University of New York

State University of New York se pi gwo sistèm edikasyon siperyè konplè nan peyi Etazini, epi plis pase 95 pousan nan tout New Yorkers ap viv nan yon distans 30 mil ak nenpòt nan kolèj ak inivèsite SUNY 64. Nan tout sistèm nan, SUNY gen kat sant sante akademik, senk lopital, kat lekòl medikal, de lekòl dantè, yon lekòl lalwa, pi ansyen lekòl maritim nan peyi a, sèl kolèj optometri eta a, epi li jere yon laboratwa nasyonal Depatman Enèji Etazini. An total, SUNY sèvi anviwon 1.4 milyon elèv pami tout pòtfolyo kou ak pwogram ki gen kredi ak ki pa gen kredi, edikasyon kontinyèl, ak pwogram sansibilizasyon kominotè. SUNY sipèvize prèske yon ka nan rechèch akademik nan New York. Depans rechèch nan tout sistèm nan se prèske $1.1 milya nan ane fiskal 2022, ki gen ladan kontribisyon enpòtan nan men elèv yo ak pwofesè yo. Gen plis pase twa milyon ansyen elèv SUNY atravè lemond, epi youn sou twa New Yorkers ki gen yon diplòm kolèj se yon ansyen elèv SUNY. Pou aprann plis sou fason SUNY kreye opòtinite, vizite www.suny.edu.

Konsènan North Country Community College

Depi 1967, North Country te ede plis pase 50,000 elèv yo jwenn chemen yo pou yo reyisi. Avèk twa lokal inik nan kanpis Adirondack nou yo, enstriktè ekspè, opòtinite aprantisaj sou entènèt, ak pwogram degre abòdab, yon edikasyon klas mondyal ap tann ou. Kit ou vle jwenn diplòm asosye ou, transfere pou pouswiv yon diplòm bakaloreya, oswa w ap chèche chanje karyè, nou pare pou ede w rive pi wo ak posede avni w.

 

 

###