31 janvye 2024

Komisyonè Neifeld sou Podcast NYS DOH: NY Public Health Now

Komisyonè Neifeld sou Podcast NYS DOH: NY Public Health Now

Komisyonè Kerri Neifeld dènyèman te gen opòtinite pou rantre nan Komisyonè Depatman Sante New York State (DOH) Dr James McDonald sou Podcast li "NY Public Health Now."  Komisyonè yo te pale de baryè moun ki gen andikap devlòpmantal yo rankontre pou jwenn bon jan kalite swen sante ak fason pou amelyore eksperyans yo. Ou ka branche podcast la ak lòt podcast DOH isit la: https://www.health.ny.gov/commissioner/podcasts

"Moun tann dezan pou yo wè yon dantis. Moun tann dezan pou yo fè yon mamogram. Epi nou konnen ke sa a tèlman enpòtan nan trape ak prevansyon maladi byen bonè. Epi nou wè rezilta yo pou moun ki gen andikap nan devlopman. Rezilta sante yo pi mal anpil. Li fondasyon. Li fondamantal, epi li se yon pwoblèm ekite.”

 
Kerri E. Neifeld, Komisyonè OPWDD

Kat moun chita sou yon tab.

Podcast la se te yon kontinyasyon konvèsasyon OPWDD ak DOH te genyen sou fason pou amelyore aksè a bon jan kalite swen sante pou moun ki gen andikap devlopman. Nan dènye mwa yo, Komisyonè a te patisipe nan Grand Rounds Medikal Komisyonè DOH McDonald's: Yon Entwodiksyon pou Travay ak Moun ki Gen Andikap Entelektyèl ak/oswa Devlopman nan Anviwònman Swen Sante ak New York State. Evènman an te òganize an patenarya ak Lekòl Sante Piblik Inivèsite nan Albany epi li te dirije sou doktè, enfimyè ak lòt pwofesyonèl medikal. OPWDD ak DOH ap kontinye chèche fason pou devlope nouvo estrateji ki pral amelyore eksperyans jeneral ak rezilta yo pou moun ki gen andikap devlòpmantal k ap chèche swen sante.