7 novanm 2023

NYS OPWDD ak SUNY Fulton-Montgomery Community College anonse siksè pwogram mikwokredi pwofesyonèl sipò dirèk ak opòtinite pou enskripsyon prentan.

NYS OPWDD ak SUNY Fulton-Montgomery Community College anonse siksè pwogram mikwokredi pwofesyonèl sipò dirèk ak opòtinite pou enskripsyon prentan.

Patenarya Ofri Mikrokreditasyon pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk Aktyèl ak Aspiran nan Kanpis SUNY nan tout Eta a

Johnstown, NY – Biwo New York State pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ak Inivèsite Eta New York (SUNY) te mete tèt ansanm ak SUNY Fulton-Montgomery Community College ak founisè sèvis andikap devlòpmantal ARC Lexington jodi a pou anonse ke kolèj la dirèk. sipòte pwogram mikrokreditasyon nan domèn andikap devlòpmantal yo ap aksepte enskripsyon prentan pou pwogram siksè sa a ki pral byento gradye 10 elèv nan domèn nan.

Pwogram SUNY Microcredential, yon patenarya ant The National Alliance for Direct Support Professionals, SUNY ak OPWDD, bay fòmasyon ki mennen nan sètifikasyon nasyonal nan konpetans diferan ak konpetans yo mande pou pwofesyonèl sipò dirèk jodi a. Yo ofri opòtinite pou mikrokreditasyon pwofesyonèl sipò dirèk nan 13 kolèj SUNY k ap patisipe yo nan tout eta a. SUNY Fulton Montgomery Community College pral gradye 10 pwofesyonèl sipò dirèk nan de premye kowòt elèv yo an Desanm. SUNY Fulton-Montgomery ap rekrite aktivman pou gwoup elèv prentan kap vini an.

Komisyonè OPWDD Eta Nouyòk la, Kerri Neifeld, te deklare, “Pwofesyonèl Sipò Dirèk ki enskri nan pwogram nan rapòte yo santi yo gen pouvwa pou pran desizyon ak anplwaye meyè pratik nan travay la, pandan y ap prepare pou pran pwochen etap yo nan karyè yo. Li enteresan pou nou wè pwogram Microcredential la ap pran momantòm sou kanpis SUNY nan tout eta a epi OPWDD apresye angajman SUNY ak patnè founisè nou yo pou fè efò sa a yon siksè. Nou remèsye SUNY Fulton-Montgomery Community College pou antouzyasm ak sipò yo nan pwogram nan epi nou espere atire plis pwofesyonèl sipò dirèk pou rantre nan domèn rekonpanse sa a.” 

Chanselye SUNY John B. King, Jr. te deklare, “Felisitasyon nou bay Fulton Montgomery Community College paske li te rantre nan ran kanpis SUNY k ap fè patenarya ak OPWDD pou adrese bezwen ijan sa a pou pwofesyonèl sipò dirèk yo. Platfòm mikwo-kredansyèl la bay yon bon kalite edikasyon aksesib ki mete elèv nou yo sou wout pou yo reyisi nan domèn nòb sa a.”

Prezidan Fulton Montgomery Community College (FMCC) Dr Greg Truckenmiller te ajoute, “Devlopman Mendèv nan rejyon nou an se yon efò kolaborasyon ki pèmèt SUNY Fulton-Montgomery Community College travay ak divès endistri, biznis, ak òganizasyon nan rejyon nou an. Sa pèmèt kanpis nou an kreye pwogram inovatè ak kout tèm ki fèt pou travay oswa avansman ak anplwayè yo kounye a lè yo fini. Opòtinite sibvansyon sa a te pèmèt nou amelyore patenarya nou ak ARC Lexington epi satisfè yon bezwen vital pou ogmante Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo nan yon pwogram fleksib ki adapte orè yon elèv adilt.”

Shaloni Winston ARC Lexington CEO, te di, “Nou kontan anpil pou nou fè pati patenarya transfòmasyon sa a ant OPWDD ak FMCC, ki make yon pwen vire pou pwofesyon Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo. Nan Arc Lexington, nou fyè pou nou jwe yon wòl kle nan efò sa a ki non sèlman amelyore fòmasyon, men tou selebre ak pwofesyonalize yon mendèv enkwayab. Inisyativ sa a rekonèt travay difisil ak vital DSP yo fè chak jou. Sa a se tou yon gwo opòtinite pou gradye nan lekòl segondè ak moun ki anvi pouswiv edikasyon siperyè, sa ki pèmèt yo touche kredi kolèj gratis pou yo. Li se yon ankourajman pwisan ki elve chemen karyè a nan youn nan konpetans rekonèt ak devouman. Pwogram sa a se yon temwayaj sou valè DSP nou yo, epi mwen ankouraje nenpòt moun k ap chèche yon pwofesyon ki gen sans e ki gen enpak pou yo rantre nan nou nan vwayaj rekonpanse sa a.”

Sipòte atravè $5 milyon dola nan finansman federal ki soti nan Lwa sou Plan Sekou Ameriken (ARPA), pwogram mikwo-kredansyal la vize ede anplwaye sipò dirèk ki deja ap travay nan pwofesyon an ak moun ki nouvo nan domèn andikap devlòpmantal la nan jwenn kredi kolèj ki satisfè kondisyon pou sètifikasyon nan men The. Alyans Nasyonal pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk. Elèv yo pral kapab jwenn sètifikasyon nasyonal ak kredi kolèj pou yon sètifika, yon diplòm asosye oswa yon diplòm bakaloreya. Pwogram sibvansyon an kouvri ekolaj, sètifikasyon, frè, liv ak sipò elèv yo, epi elèv yo ka touche yon sèl fwa $750 alokasyon. Chak kanpis SUNY k ap patisipe yo ap travay avèk yon patnè founisè OPWDD ki opere oswa ki afilye pou ede travayè ki gen ansèyman yo amelyore konpetans yo oswa pou bay estaj pou moun ki nouvo nan domèn nan.

Alyans Nasyonal pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk Prezidan/Chèf Egzekitif Joseph M. Macbeth mete aksan sou enpòtans inisyativ sa a. “OPWDD ak sistèm SUNY te sezi yon opòtinite pou konstwi yon tiyo pou potansyèl pwofesyonèl sipò dirèk pou jwenn konesans konplèks ki nesesè pou yo kapab yon pratikan efikas, pandan y ap ofri pwofesyonèl sipò dirèk yo yon opòtinite pou yo jwenn yon diplòm kolèj. Se kalite inovasyon sa a ke domèn nou an bezwen pou finalman adrese defi ki dire plizyè dizèn ane kominote andikape yo ap fè fas. Akòz potansyèl inisyativ fonse sa a, lòt eta yo kòmanse melanje resous ki soti nan edikasyon siperyè, biwo leta pou andikap devlopman yo ak Akademi E-Badge Alliance Nasyonal pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou bay sètifikasyon nasyonal pou demontre konesans ak konpetans sipò dirèk. ak valè.”

Y ap ofri elèv ki enskri yo ki poko travay nan domèn andikap devlòpmantal yo opòtinite aprantisaj ki baze sou travay ak founisè sèvis OPWDD oswa OPWDD ki sètifye. Anplis de sa, la Sant Rejyonal pou Transfòmasyon Mendèv—pi gwo sistèm resous ak sipò eta a pou ajans founisè OPWDD ak pwofesyonèl sipò yo—p ap ofri fòmasyon, antrenè ak sipò bay founisè k ap patisipe nan pwogram nan.

Pwogram mikwo-kredansyèl sa yo apiye sou efò Gouvènè Kathy Hochul ap fè pou elaji mendèv pwofesyonèl sèvis dirèk la epi adrese mank travayè yo. Otòn pase a, OPWDD te antre nan yon patenarya pou twa ane, $10 milyon dola ak NADSP pou ofri twa nivo kalifikasyon pou pwofesyonèl sipò dirèk ak sètifikasyon sipèvizè premye liy atravè Akademi E-Badge li a.

Konsènan Pwogram Microkredential SUNY
Ane akademik sa a, SUNY pral ofri prèske 700 mikrokredisyon yo nan 51 nan 64 kanpis li yo. Mikwokredilite yo se kalifikasyon ki pi piti, ki konsantre sou akademik ak konpetans ki ka ranpli nan mwa, pa ane. Pwogram SUNY fèt pou bay moun k ap touche yo ladrès, konesans ak eksperyans imedyat ki pare pou mendèv, pandan l ap bay yon chemen pou jwenn lòt kalifikasyon, sètifika ak diplòm. Rekonèt ak Prim Innovasyon Mendèv nan Konsèy Biznis New York State nan Edikasyon siperyè, SUNY. mikrokredisyon yo ogmante aksè nan edikasyon siperyè lè yo ofri yon lòt chemen pou New Yorkers yo jwenn kalifikasyon yo bezwen pou yo atenn objektif akademik ak karyè yo, pandan y ap satisfè bezwen biznis ak endistri New York yo an kolaborasyon.

Konsènan OPWDD
Biwo New York State pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) bay moun ki gen andikap devlopmantal yo bon jan kalite sipò ak sèvis ki santre sou moun, tankou andikap entelektyèl, paralezi serebral, sendwòm Down, twoub spectre otis ak lòt andikap newolojik. OPWDD bay sèvis dirèkteman ak atravè yon rezo plis pase 600 founisè ki pa fè pwofi. Misyon OPWDD se ede moun ki gen andikap devlòpmantal yo viv lavi ki pi rich ki gen ladann relasyon ki gen sans, bon sante, kwasans pèsonèl, ak yon kay nan kominote yo. Pou plis enfòmasyon, vizite www.opwdd.ny.gov oswa konekte avèk nou sou Facebook, Twitter, ak Instagram.

Konsènan State University of New York
State University of New York, ki selebre 75yèm anivèsè li ane sa a, se pi gwo sistèm edikasyon siperyè konplè Ozetazini, epi plis pase 95 pousan nan tout New Yorkers ap viv nan yon distans 30 mil ak nenpòt nan 64 kolèj ak inivèsite SUNY. . Nan tout sistèm nan, SUNY gen kat sant sante akademik, senk lopital, kat lekòl medikal, de lekòl dantè, yon lekòl dwa, pi ansyen lekòl maritim nan peyi a, sèl kolèj optometri eta a, epi li jere yon laboratwa nasyonal Depatman Enèji Ameriken. An total, SUNY sèvi anviwon 1.4 milyon elèv pami tout pòtfolyo kou ak pwogram ki gen kredi ak ki pa gen kredi, edikasyon kontinyèl, ak pwogram sansibilizasyon kominotè. SUNY sipèvize prèske yon ka nan rechèch akademik nan New York. Depans rechèch nan tout sistèm nan se prèske $1.1 milya dola nan ane fiskal 2022, ki gen ladan kontribisyon enpòtan nan men elèv yo ak pwofesè yo. Gen plis pase twa milyon ansyen elèv SUNY atravè lemond, epi youn sou twa New Yorkers ki gen yon diplòm kolèj se yon ansyen elèv SUNY. Pou aprann plis sou fason SUNY kreye opòtinite, vizite www.suny.edu.

 

###