27 me 2022

OPWDD 2023-2027 Pwojè Plan Estratejik Kounye a Disponib pou Kòmantè Piblik

OPWDD 2023-2027 Pwojè Plan Estratejik Kounye a Disponib pou Kòmantè Piblik

Chè zanmi ak kòlèg:

Mwen trè kontan anonse ke pwojè OPWDD 5.07 Plan Estratejik pou 2023-2027 disponib kounye a pou kòmantè piblik la.

Bouyon plan sa a prezante solisyon pou pwoblèm enpòtan ke moun ki gen enterè nou yo te di nou dwe adrese, tankou ranfòse mendèv la, bay nouvo opsyon lojman, pi byen sipòte moun kote yo ye, eksplore nouvo opòtinite sipò, amelyore opsyon ki egziste deja yo ak sipòte moun yo. jwenn travay ak aktivite siyifikatif nan jounen an. Pawòl ou yo - kolekte atravè fowòm piblik yo, diskisyon aktif ak mesaj imèl - te enpòtan nan fòme sa ki nan plan sa a.

Gen gwo enèji nan New York kounye a pou amelyore sistèm nou an. Nou gen nouvo lidèchip ak yon Gouvènè ki angaje nan amelyore sistèm nou an, nou gen yon Lejislati ki ap peye atansyon sou bezwen moun ki gen andikap nan devlopman, nou gen yon ekip nan OPWDD ki angaje nan amelyore fason nou bay sipò yo, epi nou gen yon gwoup moun ki gen enterè ki enfòme ki pare epi ki vle fè patenarya sou travay enpòtan sa a.

Mwen tann pou m angaje nou plis pandan n ap finalize plan sa a ansanm.

Sensèman,

Kerri E. Neifeld
Komisyonè

Gade Plan Estratejik la isit la

Rezime langaj senp

Feedback ekri

Fason pou bay kòmantè ekri sou Draft Plan an:

  • Ranpli yon fòm sou entènèt 
  • Remake byen ke fòm nan bay kòmantè ekri. Sepandan, ou ka mande asistans pou ranpli fòm nan oswa voye kòmantè lè w voye yon imèl OPWDD nan [email protected]

Fòm sou entènèt la ap disponib nan plizyè lang.

Odyans nan tout Eta a

Pou patisipe nan odyans vityèl nou yo atravè eta a:

  • Ou ka patisipe epi koute nan jou sa yo:
    • Mèkredi 8 jen soti 11 am pou 1 pm
    • Jedi 9 jen soti 5:30 pm pou 7:30 pm 
  • Pou mande pou pale nan odyans yo, tanpri ranpli fòm enskripsyon oratè a.

Fowòm rejyonal yo

OPWDD pral òganize fowòm an pèsòn atravè eta a epi li pral anonse orè reyinyon sa yo byento.